Start Baza danych Studia przypadków Przestrzeń współpracy w Walencji (Hiszpania): w kierunku wielopoziomowego sprawowania rządów wspierającego misje UE

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).
Studia przypadków

Przestrzeń współpracy w Walencji (Hiszpania): w kierunku wielopoziomowego sprawowania rządów wspierającego misje UE

Przestrzeń współpracy w Walencji (Hiszpania): w kierunku wielopoziomowego sprawowania rządów wspierającego misje UE

Solidne ramy wielopoziomowego sprawowania rządów są niezbędne do koordynowania działań, wspierania synergii i kierowania wspólnym wdrażaniem misji UE. Przestrzeń współpracy Walencji wykorzystuje istniejące sieci multi-level i mechanizmy współpracy, które są niezbędne do osiągnięcia skutecznego wielopoziomowego sprawowania rządów. Elementy te stanowią wsparcie dla samorządów w opracowywaniu i wdrażaniu lokalnych strategii i działań adaptacyjnych. 

Studium przypadku dotyczy trwającego rozwoju ram wielopoziomowego sprawowania rządów w València w Hiszpanii. Ramy te mają na celu przyjęcie wiodącej roli i przyspieszenie działań w kontekściemisji UE ds. przystosowania się do zmiany klimatu. Tak zwana „przestrzeń współpracy” ma na celu ustanowienie skutecznego mechanizmu koordynacji, współpracy i podejmowania decyzji między władzami regionalnymi i lokalnymi, umożliwiając synergie między przystosowaniem się do zmiany klimatu i łagodzeniem zmiany klimatu oraz prowadząc wspólne rozmieszczenie misji UE. W ten sposób ma ona na celu ustanowienie trwałych, skutecznych i opartych na współpracy procesów przystosowania się do zmiany klimatu na szczeblu lokalnym. 

Studium przypadku obejmuje rząd regionalny Walencji (Generalitat Valenciana), który jest organem zarządzającym wspólnoty autonomicznej Walencji (Comunidad Valenciana) i radą miasta València (Ayuntamiento de Valencia) oraz instytucjami powiązanymi. Oba podmioty podpisały Kartę Misji w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, podkreślając potrzebę koordynacji między władzami regionalnymi i lokalnymi w realizacji działań dostosowawczych. Udział miasta València wmisji UE na rzecz miast neutralnych dla klimatu i inteligentnych miaststwarza dodatkowe możliwości identyfikacji i maksymalizacji synergii między dwiema misjami UE w dziedzinie klimatu.

Przestrzeń współpracy” wynika z wcześniejszych wysiłków koordynacyjnych na szczeblu regionalnym i lokalnym, a także z bieżących działań lokalnych i interakcji z innymi misjami UE. Ramy te czerpią inspirację ze struktury zarządzania „Misja klimatycznaValència 2030” lokalnej inicjatywy ukierunkowanej na misje, która położyła podwaliny pod udział València w misjach UE. Ponadto wielopoziomowa „przestrzeń współpracy” została dodatkowo przedstawiona w wiążącejumowie dotyczącej miasta klimatycznego podpisanej przez miasto València w kontekście misji UE na rzecz neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast.

Opis studium przypadku

Wyzwania

Ostatnie dowody z IPCC (2022 r.) wskazują na pilną potrzebę zajęcia się kwestią zmiany klimatu i jej skutków. W València przystosowanie się do zmiany klimatu zyskuje obecnie na znaczeniu po latach łagodzenia zmiany klimatu, która jest głównym celem polityki klimatycznej i jej wdrażania. 

València stoi przed wyzwaniami, które są wspólne dla basenu Morza Śródziemnego. Rząd regionalny ocenił już główne zagrożenia i skutki zmiany klimatu w regionie València. Oczekuje się, że przewidywany wzrost temperatury, niedobór wody, susze i inne zagrożenia będą miały negatywny wpływ na ekosystemy, zdrowie ludzkie i kluczowe sektory gospodarki. Rada Miasta València (często cytowana jako miasto Walencja w tekście) ma zaktualizowaną ocenę ryzyka klimatycznego, biorąc pod uwagę natychmiastowy obszar zlewni i wrażliwe ekosystemy. Doświadcza skutków związanych z klimatem, takich jak fale upałów, susze, powodzie, podnoszenie się poziomu mórz i erozja wybrzeża. 

Zarówno rząd regionalny, jak i rada miasta València poczyniły postępy w przeciwdziałaniu tym skutkom poprzez postęp w ocenach ryzyka związanego z klimatem, podnoszenie świadomości społecznej i proponowanie rozwiązań w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, obejmujących zrównoważoną gospodarkę wodną i wykorzystywanie przyrody.

W València władze dążą do przyjęcia zintegrowanego podejścia do kompleksowej realizacji celów klimatycznych. Wiąże się to ze wspieraniem synergii między przystosowaniem się do zmiany klimatu a łagodzeniem, włączeniem celów w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu do polityk sektorowych, dostosowaniem regionalnych i lokalnych inicjatyw w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu oraz zwiększeniem świadomości lokalnej. Wdrożenie tego podejścia wymaga ustanowienia skutecznych mechanizmów koordynacji pionowej, współpracy i zaangażowania wielu zainteresowanych stron, w tym agencji rządowych, organizacji społecznych, uniwersytetów, przedsiębiorstw i społeczeństwa obywatelskiego. Ustanowienie ram wielopoziomowego sprawowania rządów w celu wsparcia długoterminowego procesu przystosowania się do zmiany klimatu jest jednak złożonym zadaniem, które wymaga wystarczającego czasu i wysiłku.

Cele

Rząd regionalny i Rada Miasta València aktywnie uczestniczyły w misjach UE związanych z klimatem, aby przyspieszyć swoje podejście. Miasto València początkowo przystąpiło do misji UE w sprawie neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast w 2022 r. i stało się neutralne dla klimatu do 2030 r. Po wyborze regionu domisji UE ds. przystosowania się do zmiany klimatumiasto València również podpisało Kartę . Etap ten ugruntował niezbędną współpracę między regionem a miastem w zakresie wspólnego podejścia do planowania i wdrażania przystosowania się do zmiany klimatu, przy jednoczesnym zapewnieniu dodatkowych korzyści w zakresie łagodzenia zmiany klimatu.  Cele tej wielopoziomowej przestrzeni współpracy obejmują: 

  • Zwiększenie odporności na skutki zmiany klimatu,
  • Wspieranie włączania i włączania przystosowania się do zmiany klimatu do planowania gminnego i regionalnego,
  • Wspieranie podmiotów regionalnych w nabywaniu umiejętności niezbędnych do skutecznego planowania i wdrażania przystosowania się do zmiany klimatu,
  • Dostosowanie regionalnych i miejskich strategii i polityk w celu doprowadzenia do zmian transformacyjnych,
  • identyfikowanie i wykorzystywanie synergii oraz określanie wspólnych zadań w ramach miast neutralnych dla klimatu i misji przystosowania się do zmiany klimatu,
  • Kluczowe znaczenie ma zaangażowanie obywateli.
Taktyki adaptacyjne wdrożone w tym przypadku
Rozwiązania

W València powstaje wielopoziomowa „przestrzeń współpracy” w celu ustanowienia pionowej koordynacji między miastem a rządem regionalnym, wraz ze współpracą wielu zainteresowanych stron. Ramy zarządzania przystosowaniem się do zmiany klimatu są nadal w fazie opracowywania i mają na celu umożliwienie wszystkim podmiotom lokalnym dążenia do osiągnięcia synergii i połączenia wysiłków na rzecz sprostania wyzwaniom klimatycznym i realizacji misji UE związanych z klimatem. 

Przystosowanie się do zmiany klimatu wymaga działań na różnych szczeblach sprawowania rządów. Sieciulti i mechanizmy współpracy mają zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia skutecznego wielopoziomowego sprawowania rządów. Elementy te zapewniają wsparcie samorządom lokalnym w opracowywaniu i wdrażaniu lokalnych strategii i działań w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu (EOG, 2022 r.). Do końca 2022 r. zdecydowano, że konieczne jest określenie silnych ram wielopoziomowego sprawowania rządów w Walencji, aby koordynować działania, dążyć do synergii i przewodzić wspólnemu rozmieszczeniu misji UE. Wymagałoby to stworzenia nowych rozwiązań dotyczących wielopoziomowego sprawowania rządów i zarządzania nimi, wykraczających poza te już działające. Prace rozpoczęły się od zamówienia specjalistycznej pomocy technicznej w celu ukierunkowania i wsparcia całego procesu. 

Struktura organizacyjna zaproponowana przez pomoc techniczną jest określona na dwóch poziomach. Pierwsza z nich obejmuje koordynację pionową między rządem regionalnym, miastem València i powiązanymi agencjami odpowiedzialnymi za kierowanie i wdrażanie lokalnej polityki klimatycznej. Składa się głównie z grupy podstawowej, która pozostaje konsekwentna podczas całego procesu planowania i podejmowania decyzji, zapewniając wytyczne i kierunki. Ponadto istnieje zespół wspierający składający się z przedstawicieli instytucji i rad, którzy w razie potrzeby uczestniczą w konkretnych inicjatywach. 

Rząd regionalny zapewnia sprzyjające ramy instytucjonalne, przydziela zasoby oraz koordynuje i analizuje działania adaptacyjne podejmowane przez władze lokalne podlegające jego jurysdykcji, takie jak miasto València. Od 2013 r. Komisja ds. Koordynacji Polityki w zakresie Zmian Klimatu działa jako instytucjonalny organ koordynujący wspierający kształtowanie polityki w regionie. Powołano również Walencką Agencję ds. Zmian Klimatu jako niezależną radę doradczą, która będzie pełniła szereg funkcji, w tym doradztwo i monitorowanie działań w dziedzinie klimatu. Ponadto w ramach „Instrumentu na rzecz Wspierania Polityki” w ramach Porozumienia Burmistrzówregion oferuje finansowanie i pomoc techniczną wszystkim gminom oraz pomaga we wdrażaniu działań dostosowawczych. València City, wraz z lokalnymi instytucjami klimatyczno-energetycznymi, takimi jak València Clima I Energia i Las Naves, ustanowiła różne lokalne struktury zarządzania wspierające działania w dziedzinie klimatu. 

Drugi poziom czerpie inspirację ze struktury zarządzania misją klimatyczną València 2030, lokalną inicjatywą mającą na celu sprostanie wyzwaniom klimatycznym. Inicjatywa ta posłużyła za podstawę zaangażowania miasta w misje UE. Sojusz Misyjny obejmuje koncepcję ram „Quintuple Helix”, która reprezentuje współpracę sektora prywatnego, sektora publicznego, środowiska akademickiego, społeczeństwa obywatelskiego, obywateli i mediów. Sojusz dąży do stworzenia licznych inicjatyw transformacyjnych, w tym polityki publicznej, innowacji w zakresie przedsiębiorczości i działań osobistych, które mają systemowy wpływ na przeciwdziałanie kryzysowi klimatycznemu.

Ta przestrzeń współpracy odgrywa kluczową rolę w ułatwianiu przywództwa, promowaniu sprawiedliwej transformacji społecznej, dostosowywaniu ram regulacyjnych i finansowych oraz skutecznemu zarządzaniu dostępnymi zasobami. Wspiera również szybkie uczenie się, wspiera sojusze i sieci, ułatwia komunikację społeczną, zachęca do rozwoju nowych zdolności innowacyjnych i technologicznych oraz promuje budowanie zdolności.

W oparciu o długą historię wielopoziomowej współpracy

Rząd regionalny i rada miasta València mają udaną historię tworzenia struktur zarządzania opartego na współpracy w celu rozwiązywania różnych kwestii, w tym kwestii związanych ze zmianą klimatu i celami związanymi z energią. Ustanowienie przestrzeni współpracy opiera się na wcześniejszej koordynacji, partnerstwach i doraźnych strukturach zarządzania zarówno na szczeblu regionalnym, jak i lokalnym. 

To oparte na współpracy podejście zostało skutecznie wykorzystane w różnych inicjatywach, w tym w ramach Zielonej Stolicy Europy 2024 oraz finansowanych w ramach programu „Horyzont 2020” projektów ARCH (Advancing Resilience of Historic Areas Against Climate-related and other Hazards) oraz TOMORROW (w kierunku planów działania na rzecz transformacji wielu zainteresowanych stron z obywatelami w centrum). 

Misja klimatycznaValència 2030 jest rozwijana dzięki wielopoziomowemu podejściu koordynacyjnemu, które wspiera współpracę między różnymi zainteresowanymi stronami i obejmuje rozproszone przywództwo, czego przykładem jest Sojusz Misyjny. W połączeniu z zamiarem miasta, by dołączyć do misji UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu w 2022 r., lokalna misja rozszerzyła się o synergistyczne planowanie działań łagodzących przystosowanie się do zmiany klimatu. Włącza politykę i działania w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu do strategii rozwoju i planów sektorowych, dostosowując je do regionalnych i krajowych strategii rządowych. Lokalna misja jest powiązana ze strategią miejską València 2030, a tym samym z lokalną sferą polityki publicznej, promując systemowe innowacje i transformację miast.

Przestrzeń współpracy została również przedstawiona w umowie klimatycznej dotyczącej miasta, wiążącej umowie podpisanej przez miasto València w ramach misji UE na rzecz neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast. Wreszcie, po podjęciu wspólnej decyzji, rząd regionalny ratyfikował umowę Climate City. 

Wielopoziomowa struktura sprawowania rządów w działaniu: Nowy organ zarządzający w celu zapewnienia odporności L’ Horty de València

Władze Walencji z powodzeniem realizowały wspólne zarządzanie w przeszłości. L’Horta de Valencia to zabytkowy obiekt rolniczy o długości 28 km2w pobliżu miasta. Jest to „Globalnie Ważny System Dziedzictwa Rolnego” Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa i obejmuje największą lagunę w Hiszpanii, Albufera. L’Horta jest zarządzana przez 40 władz lokalnych, w tym València. Służy jako strategiczny obszar działań w dziedzinie klimatu, pokazując korzyści płynące z połączenia wysiłków na rzecz łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej. Promuje lokalne i zrównoważone systemy żywnościowe w celu redukcji emisji i wykorzystuje swój potencjał w zakresie składowania dwutlenku węgla. Jeśli chodzi o adaptację, integracja L’Horty z podmiejską siecią zielonej infrastruktury zapewnia usługi ekosystemowe, łagodząc efekt wyspy ciepła i zapobiegając powodziom. Władze Walencji wdrożyły nowe ramy prawne w celu ustanowienia Consell de L’Horta, organu zarządzającego obejmującego rząd regionalny, prowincję i gminy, w tym València. Ramy te mają na celu wspieranie wielofunkcyjnej roli L’Horty i zapewnienie nadzoru nad jej zarządzaniem. 

Przydatność

Case mainly developed and implemented because of other policy objectives, but with significant consideration of Climate Change Adaptation aspects

Dodatkowe Szczegóły

Udział zainteresowanych stron

Rząd regionalny i rada miastaValència przeprowadziły analizy zainteresowanych stron w celu określenia partnerstw i ścisłej współpracy z różnymi zainteresowanymi stronami w zakresie stosowania i realizacji dwóch misji UE.

Warsztaty – Misja adaptacyjna we Comunidad Valènciana

Podczas warsztatów na temat misji adaptacyjnej we Comunidad Valènciana, współorganizowanych przez Dyrekcję Generalną ds. Zmian Klimatu iValència city, udziałwzięli eksperci, decydenci polityczni i zainteresowane strony z różnych sektorów. Był to kluczowy krok w określaniu obszarów przyszłych projektów i nawiązywaniu partnerstw w ramach przestrzeni współpracy. 

Udział społeczeństwa

Udział społeczeństwa i podnoszenie świadomości wśród obywateli stanowią integralną część przygotowania przestrzeni współpracy dla misji UE. Kilka inicjatyw na szczeblu regionalnym i miejskim promuje zaangażowanie obywateli, w tym ambasadorów Paktu na rzecz Klimatu, Sieci Działań na rzecz Klimatu Kobiet, programów edukacji ekologicznej i obywatelskiego Zgromadzenia na rzecz Klimatu. Ta ostatnia, która została niedawno zatwierdzona prawnie, jest forum reprezentacji obywatelskiej, które umożliwia deliberatywne uczestnictwo i generowanie zbiorowej wiedzy i refleksji na temat zmiany klimatu. Służy również jako platforma do omawiania i rozwijania polityki publicznej związanej ze zmianami klimatu. 

Na poziomie miasta przestrzeń współpracy obejmuje wielopoziomową i wieloaktorową lokalną platformęMission Alliance, która obejmuje organizacje ambasadorów, podmioty sektora prywatnego, obywateli i influencerów zaangażowanych w kontrakt Climate City. 

Oprócz mobilizacji mieszkańców València Sojusz Misyjny zapewnia informacje, narzędzia i zasoby, aby ułatwić zrównoważone działania. Oferuje platformę, na której osoby fizyczne i przedsiębiorstwa mogą prezentować swoje wysiłki, uczyć się od siebie nawzajem i angażować się w zrównoważone praktyki. Widząc zaangażowanie i postęp innych, coraz więcej osób i organizacji jest zmotywowanych do uczestnictwa i przyczynia się do uczynienia València lepszym miastem do życia.

Mission Alliance składa się z czterech poziomów zaangażowania: Zaangażowane obywatelstwo, połączone podmioty, organizacje ambasadorskie i wpływowe figury. Zaangażowanie obywatelskie odnosi się do aktywnego zaangażowania obywateli w przyjmowanie zrównoważonych nawyków, wzorców konsumpcji, w tym wyborów w zakresie podróży. Do wspólnych podmiotów należą małe przedsiębiorstwa i stowarzyszenia sąsiedzkie dobrowolnie wdrażające środki na rzecz zrównoważonego rozwoju. Organizacje ambasadorskie są uznawane za ich silne zaangażowanie i innowacyjne działania na rzecz misji UE. Wpływowe postacie to osoby, które mają wpływ w społeczeństwie Valèncian i wykorzystują swoje platformy internetowe do wspierania bardziej zrównoważonego świata. Docierają do szerszego grona odbiorców niż administracja publicznaClima I Energia, która zarządza Obserwatorium Zmian Klimatu, Obserwatorium Drogowym i Urzędami Energetycznymi. Kampania València Canvia Pel Clima to coroczne lokalne wydarzenie skupiające się na zmianach klimatu i transformacji energetycznej oraz obchodach.

Ponadto obecna współpraca między obiema administracjami obejmuje szczególne zadanie związane z komunikowaniem i rozpowszechnianiem obu misji UE, mając na celu podnoszenie świadomości i promowanie zaangażowania obywateli.

Czynniki sukcesu i czynniki ograniczające

Czynniki sukcesu

Tworzenie wielopoziomowej przestrzeni współpracy opiera się na ustalonych partnerstwach, sieciach i procesach współpracy, które zostały opracowane z biegiem czasu. Ta kultura współpracy administracji i zaufania zainspirowała koncepcję wielopoziomowego sprawowania rządów. Ponadto władze te utrzymały doskonałą komunikację pomimo prac nad wzajemnie powiązanymi inicjatywami o różnych terminach. Na przykład, podczas gdy rząd regionalny nadal planował przepisy dotyczące schronienia klimatycznego, miasto València wdrażało własną sieć schronów klimatycznych. Dzięki współpracy i skutecznej komunikacji obie strony zminimalizowały wyzwania i zmaksymalizowały efektywne wykorzystanie zasobów.

Obecność wspierającej administracji i przywództwa politycznego miała zasadnicze znaczenie dla ustanowienia nowych ram zarządzania. Współpraca multidyscyplinarnych grup roboczych pozwoliła na głębszą analizę całego zakresu synergii i konfliktów między działaniami w różnych obszarach pracy obu organów. Zlecenie usługi wsparcia technicznego zapewniało specjalistyczne wsparcie w projektowaniu przestrzeni współpracy, jak również w rozwoju całego procesu. 

Czynniki ograniczające

Wprowadzenie wielopoziomowej przestrzeni współpracy napotkało przeszkody podczas jej wdrażania. Po pierwsze, skuteczne informowanie społeczeństwa obywatelskiego o obu misjach UE okazało się trudne ze względu na złożoność związaną z komunikacją celów klimatycznych. Niektóre komunikaty były trudne do przekazania, zwłaszcza obywatelom, którzy na ogół nie znają tej dziedziny. Ponadto, chociaż dokonano już mapowania zainteresowanych stron, głównym wyzwaniem było aktywne zaangażowanie ich w działania w dziedzinie klimatu, zarówno pod względem łagodzenia zmiany klimatu, jak i przystosowania się do niej.  Ponadto, będąc częścią pierwszej grupy, która opracowała te przejścia systemowe, nie było już historii sukcesu, na których można by się uczyć. W ostatnich kampaniach i badaniach podkreślono potrzebę przeprowadzenia transformacji klimatycznej przez personel lokalny. Kolejnym wyzwaniem było przełamanie silosów organizacyjnych i postęp w kierunku szybszych i bardziej innowacyjnych procedur administracyjnych.

Koszty i korzyści

Koszty projektu polegają przede wszystkim na umowie opomoctechniczną w celu wsparcia utworzenia przestrzeni współpracy. Dodatkowo są wydatki związane z personelem, reprezentacją i spotkaniami. Ocena lub ilościowe określenie korzyści pieniężnych płynących z tego procesu jest obecnie wyzwaniem, ponieważ oczekuje się, że wzmocnione zarządzanie będzie miało przekrojowy wpływ na przyszłe działania w dziedzinie klimatu, co obecnie jest trudne do ocenyKoszty związane z warsztatami misji w zakresie adaptacji obejmowały personel, materiały, prelegentów, catering i promocję, w łącznej wysokości 16 317,24 EUR, przy czym koszty personelu wyniosły 1 017,43 EUR. W tym procesie wykorzystanofunduszeNextGenerationEU, a także środki własne uczestniczących podmiotów.  

Hiszpańskie ramy polityki w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu obejmują zarówno szczeble krajowe, jak i regionalne. Krajowy plan przystosowania się do zmiany klimatu (PNACC), opracowany od 2006 r., służy jako ramy odniesienia dla generowania wiedzy i wdrażania adaptacyjnych reakcji na zmiany klimatu. Na szczeblu krajowym ustawa nr 7/2021 w sprawie zmiany klimatu i transformacji energetycznejma na celu osiągnięcie neutralności w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz ustanowienie wydajnego i odnawialnego systemu energii w Hiszpanii. Tytuł V ustawy koncentruje się na przystosowaniu się do zmiany klimatu i podkreśla krajowy plan przystosowania się do zmiany klimatu jako kluczowy instrument planowania. Zawiera wytyczne dotyczące uwzględniania zmian klimatycznych w różnych sektorach, takich jak gospodarka wodna, ochrona różnorodności biologicznej, planowanie terytorialne i transport.

Władze regionalne opracowały własne strategiczne ramy, plany i programy przystosowania się do zmiany klimatu, które są wdrażane poprzez różne inicjatywy i działania. Platforma adapteCCa dostarcza informacji na temat tych regionalnych ram i działań. Obecnie pięć regionów zatwierdziło własne regionalne przepisy dotyczące zmian klimatu, podczas gdy dwa regiony (La Rioja i Galicja) są w trakcie przyjmowania swoich przepisów. Regiony z zatwierdzonymi przepisami obejmują Andaluzję, Baleary, Wyspy Kanaryjskie, Katalonię iRegion Walencji .

Pilność zmian klimatu może prowadzić do pochopnych decyzji i niespójnych regulacji. Przepisy te, często zależne od wyższych szczebli administracyjnych, mogą odbiegać od celów w zakresie odporności na zmianę klimatu. Niedawno w Walencji ustawa o zmianie klimatu i transformacji ekologicznej została zatwierdzona przez Radę (Llei 6/2022, 5 de desembre, DOGV Num. 9486/09.12.2022), stanowiąca podstawę prawną przystosowania się do zmiany klimatu. Zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem niniejsze rozporządzenie ma na celu odwrócenie skutków kryzysu klimatycznego poprzez ukierunkowane działania w dziedzinie energii, urbanistyki i terytorium, mobilności i ekologicznego opodatkowania. 

Ustawa kładzie nacisk na współpracę i uczestnictwo, ustanawiając Walencką Radę ds. Zmian Klimatu i Transformacji Ekologicznej w celu koordynowania polityki klimatycznej. Zachęca do tworzenia lokalnych rad ds. zmiany klimatu i transformacji ekologicznej na szczeblu gminnym, wspierając zaangażowanie i ułatwiając lokalne plany działania w dziedzinie klimatu. Ogólnie rzecz biorąc, ustawa ta wykazuje silne zaangażowanie na rzecz skutecznego sprawowania rządów, co napędza region w kierunku zrównoważonej i odpornej przyszłości.

Czas wdrożenia

Obecny etap konfiguracji nowej przestrzeni współpracy wymaga jednego roku na wdrożenie, począwszy od września 2022 r. Może być konieczne dodatkowy czas na ustanowienie jakiegokolwiek potencjalnego stałego organu koordynującego, który mógłby zostać utworzony.

WE wrześniu 2022 r. grupa główna zatwierdziła roczny plan prac, aby położyć podwaliny pod przyszłe wysiłki. Znaczne postępy poczyniono dzięki współpracy w zakresie opracowywania i analizy synergii między działaniami w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i łagodzenia zmiany klimatu podejmowanymi przez RadęMiasta València, jej organizacje stowarzyszone i podmioty regionalne. Obecnie nie ustanowiono specjalnego mechanizmu monitorowania lub oceny, ale po utworzeniu przestrzeni współpracy jako stały organ zostaną określone odpowiednie procedury monitorowania.

Okres użytkowania

Proponowane środki mają czas nieokreślony. Struktura zarządzania podlega ciągłemu ulepszaniu i aktualizowaniu, jeżeli okoliczności (np.nowe regulacje) uznają to za wskazane.

Źródło informacji

Kontakt

Rząd regionalny

Patricia Callaghan Pitlik, szefowa Działu Działań na rzecz Agendy Klimatu 2030,
DG ds. Zmian Klimatu w Ministerstwie Rolnictwa, Rozwoju Wsi, Kryzysu Klimatycznego i Transformacji Ekologicznej. Rząd Walencji
+34 961 24 70 08 (callaghan:_pat@gva.es)

Ciro Pascual Garrido Technical Officer of the Climate Agenda 2030 Service
DG ds. Zmian Klimatu w Ministerstwie Rolnictwa, Rozwoju Wsi, Kryzysu Klimatycznego i Transformacji Ekologicznej. Rząd Walencji
+34 961 24 86 31 ( pscual_cirgar@gva.es )

 

Rada Miasta Walencja

José Villalba Ruiz (ang.). Szef Służby ds. Zarządzania Kryzysami Klimatycznymi i Transformacją Energetyczną, Ekologii
Miejskiej, Strefy Kryzysowej Klimatu i Przejścia Energetycznego. Gmina València
+34 96 96 352 54 78 (jvillalbar@valencia.es). Ogólna wiadomość e-mail: scambioclimatico@valencia.es

Emilio Servera Martínez. Dyrektor ds. projektów środowiskowych
València Clima i Energia. Fundacja Miejska
+34961061588 (emilio.servera@climaienergia.com). Ogólna wiadomość e-mail: climaienergia@climaienergia.com

* Niniejsze studium przypadku zostało opracowane w ramach misji UE ds. przystosowania się do zmiany klimatu, z udziałem Europejskiej Agencji Środowiska (EEA), rady miejskiej Walencji, rządu regionalnego Walencji i sekretariatu misji. Ponadto cenny wkład wniósł Tecnalia Research & Innovation oraz TECH friendly poprzez współpracę z władzami Walencji*

Opublikowane w Climate-ADAPT Sep 20 2023   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Sep 20 2023


Skontaktuj się z nami w przypadku jakichkolwiek innych zapytań na temat tego studium przypadku lub w celu udostępnienia nowego studium przypadku (e -mail climate.adapt@eea.europa.eu )

Akcje Dokumentu