Start Baza danych Warianty adaptacyjne Budowanie zdolności w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Adaptation option

Budowanie zdolności w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu

Stopień, w jakim zmiana klimatu wpłynie na nasze społeczeństwo, zależy od narażenia, podatności (które są związane z rozwojem społeczno-gospodarczym) i rodzaju zagrożeń. W każdym razie na wszystkich szczeblach potrzebna jest adaptacja do zmiany klimatu: na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym, transnarodowym, unijnym, a także międzynarodowym. Ze względu na różną dotkliwość i charakter skutków klimatycznych w poszczególnych regionach Europy, większość inicjatyw adaptacyjnych jest podejmowanych na szczeblu regionalnym lub lokalnym. Budowanie zdolności jest często, jeśli nie zawsze, podstawowymi elementami inicjatyw w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu.

Budowanie zdolności odnosi się do procesu, w którym osoby fizyczne lub organizacje uzyskują, ulepszają lub zachowują umiejętności, wiedzę, narzędzia, sprzęt lub inne zasoby, aby wykonywać swoją pracę w sposób kompetentny. Odnosi się również do dalszego rozwoju wydajności, a tym samym do zwiększenia wydajności. Budowanie zdolności i rozwój zdolności są często wykorzystywane zamiennie. Tak więc budowanie zdolności jest inwestycją w efektywność i przyszły zrównoważony rozwój społeczeństwa.

Podnoszenie świadomości i budowanie wiedzy na temat spodziewanych skutków zmiany klimatu oraz potrzeby przystosowania się są zwykle punktem wyjścia dla wysiłków na rzecz budowania zdolności. Obserwacje, prognozy i prognozy dotyczące istniejących i oczekiwanych zdarzeń pogodowych lub klimatycznych (skrajnych) lub powolnych zdarzeń (np. wzrost temperatury, pustynnienie, utrata różnorodności biologicznej, degradacja gruntów i lasów, rekolekcje lodowcowe, zakwaszenie oceanów, wzrost poziomu mórz, zasolenie itp.), statystyki szkód i informacje na temat możliwych działań adaptacyjnych stanowią podstawę budowania zdolności adaptacyjnych. Budowanie zdolności wykracza jednak poza podnoszenie świadomości i budowanie wiedzy, mające na celu wzmocnienie pozycji ludzi poprzez rozwijanie nowych kompetencji i umiejętności.

Budowanie zdolności dotyczy konkretnych grup docelowych zaangażowanych w przystosowanie się do zmiany klimatu, jako praktyków pracujących w określonym regionie, koncentrujących się na określonym zagrożeniu klimatycznym lub sektorze lub zajmujących się postrzeganiem wielosektorowych i wielozagrożeń. Budowanie zdolności jest ważne nie tylko w pewnym momencie, ale jest integralne w czasie całego cyklu adaptacji). Różne rodzaje działań mogą wspierać budowanie potencjału, takie jak ukierunkowane wydarzenia, debaty, wymiana informacji za pośrednictwem platform internetowych i portali (np. Climate-ADAPT, weADAPT, OPPLA, krajowe portale przystosowawcze, transnarodowe portale przystosowawcze itp.), biuletyny, sprawozdania, briefy polityczne, filmy wideo, broszury, projekty itp. Istnieją różne sposoby budowania zdolności, które można podzielić na następujące kategorie:

  • Edukacja (np. za pośrednictwem szkół, uniwersytetów, innych dostawców usług edukacyjnych);
  • Szkolenia (np. kursy, seminaria, webinaria, e-learning);
  • Tworzenie sieci kontaktów (np. konferencje, warsztaty, platformy wymiany, społeczności praktyk, sieci doskonałości);
  • Konkretnego coachingu;
  • Pomoc techniczna (np. misje eksperckie, partnerstwo);
  • Uwaga grup zagrożonych.

Partnerstwa i dzielenie się doświadczeniami i wiedzą są ważnymi czynnikami przyczyniającymi się do dalszego zwiększania budowania zdolności i uczenia się w czasie.

Kształcenie i szkolenie są kluczowymi wysiłkami na rzecz budowania zdolności w celu zwiększenia zrównoważoności i instytucjonalizacji informacji i wiedzy na temat przystosowania się do zmiany klimatu. Te wysiłki na rzecz budowania zdolności zawodowych można osiągnąć poprzez kształcenie i szkolenie dostosowane do kontekstu lub dostosowane do ich potrzeb. W ramach istniejących lub nowych inicjatyw w zakresie kształcenia i szkolenia, koncentrujących się na różnych grupach i dostępnych w różnych sektorach i dziedzinach, w coraz większym stopniu uwzględnia się treści istotne z punktu widzenia przystosowania. Przykładem są działania edukacyjne w szkołach i na uniwersytetach, a także konkretne programy, kursy i wydarzenia. Na szczeblu UE jedną z bieżących inicjatyw w tej dziedzinie jest edukacja WWiI w dziedzinie klimatu, która zapewnia edukację i inne inicjatywy w zakresie budowania zdolności za pośrednictwem szkół podyplomowych, kształcenia zawodowego lub kursów internetowych. Szkolenia w dziedzinie przystosowania się do zmiany klimatu dla specjalistów wspierają lepszą realizację pracy, a tym samym zwiększoną zdolność adaptacyjną i odporność na zmianę klimatu, ale mogą być również postrzegane jako szansa dla innowatorów i przedsiębiorstw do znalezienia rozwiązań dla wyzwań związanych ze zmianą klimatu. Climate-ADAPT zapewnia dostęp do różnych materiałów szkoleniowych (projekty, podręczniki, podręczniki, zestawy szkoleniowe itp.), w tym na przykład:

Szkolenia mogą być również ukierunkowane na konkretny sektor, podobnie jak w przypadku niemieckiej inicjatywy „Zarządzanie ciepłemw opiece ambulatoryjnej – edukacja dla pracowników służby zdrowia i pielęgniarek. Z jednej strony opracowany materiał szkoleniowy uwrażliwiony na znaczenie problemów zdrowotnych związanych z ciepłem dla personelu pielęgniarskiego i asystentów medycznych, z drugiej strony przeszkolony i wykwalifikowany w zakresie odpowiednich środków opieki zdrowotnej w okresach fal upałów. Materiał edukacyjny został zaprojektowany w oparciu o odwróconą metodę klasy, a tym samym odpowiada nowoczesnej, skoncentrowanej na uczniu strukturze nauczania. Oprócz transferu wiedzy, zastosowanie wiedzy odgrywa ważną rolę w tym materiale szkoleniowym. Materiały te są publicznie dostępne i mogą być wykorzystywane przez różnych publicznych i prywatnych organizatorów szkoleń i edukacji.

Dodatkowe Szczegóły
Źródło informacji

Szczegóły adaptacji

Kategorie IPCC

Społeczne: opcje edukacyjne, Społeczne: Informacyjne

Udział zainteresowanych stron

Bardzo ważne jest zaangażowanie podmiotów/grup docelowych, które skorzystają z budowania zdolności, w rozwój i projektowanie konkretnych sposobów budowania zdolności. Zapewnia to, że przygotowywane treści i wiadomości są ukierunkowane na potrzeby użytkownika i są tłumaczone na konkretne konteksty w ramach grupy docelowej. Często budowanie potencjału jest nieodłącznym elementem szerzej zakrojonych procesów zaangażowania zainteresowanych stron.

Czynniki sukcesu i czynniki ograniczające

Ponieważ różne grupy docelowe są zainteresowane różnymi rodzajami wiedzy, materiały, nawet jeśli są dostępne, muszą zostać dostosowane i dostosowane do potrzeb odbiorców docelowych. Potrzeby są bardzo różne, różnią się od bardzo ogólnej wiedzy (np. dla dzieci w wieku szkolnym) po bardzo szczegółowe i dogłębne informacje (np. dla profesjonalistów, takich jak lekarze i pracownicy służby zdrowia).

Koszty i korzyści

Koszty i wymagane wysiłki zależą od materiałów i umiejętności już dostępnych na potrzeby budowania zdolności, kształcenia i szkolenia. Im lepiej materiał jest ukierunkowany na potrzeby użytkownika, tym niższe są koszty.

Korzyść może być bardzo duża, ze względu na osobistą identyfikację z potrzebą dostosowania i zastosowania nowej wiedzy w życiu prywatnym i zawodowym. Również budowanie zdolności, kształcenie i szkolenie służą jako mnożniki wiedzy i jej zastosowania w praktyce.

Czas wdrożenia

Typowy czas realizacji kompleksowej inicjatywy na rzecz budowania zdolności waha się od 1 do 3 lat.

Okres użytkowania

Budowanie potencjału może odbywać się niezależnie przez instytucje edukacyjne/dostawców i wiele innych. Nie ma limitu czasowego. Materiały do budowania zdolności wymagają jednak regularnej aktualizacji.

Źródło informacji

Bibliografia:

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Aug 17 2023

Akcje Dokumentu