Start Baza danych Projekty w zakresie badań naukowych i wiedzy Godzenie przystosowania się do zmiany klimatu, łagodzenia zmiany klimatu i zrównoważonego rozwoju miast

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).
Project

Godzenie przystosowania się do zmiany klimatu, łagodzenia zmiany klimatu i zrównoważonego rozwoju miast (RAMSES)

Opis:

Głównym celem tego projektu badawczego było dostarczenie ilościowych dowodów wpływu zmiany klimatu oraz kosztów i korzyści wynikających z szerokiego zakresu działań adaptacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów miejskich. Ramses zaangażował się we współpracę z zainteresowanymi stronami w celu zwiększenia politycznego znaczenia zebranej wiedzy oraz w celu ułatwienia opracowywania i wdrażania strategii przystosowawczych w UE i poza nią. Cechy charakterystyczne miast i ich wzajemne powiązania zostały zidentyfikowane i wykorzystane do zapewnienia lokalnego kontekstu oceny w ramach zintegrowanego podejścia odgórnego i oddolnego mającego na celu ilościowe określenie ryzyka, podatności i szkód spowodowanych zmianą klimatu. Oszacowano koszty i korzyści związane z przystosowaniem się do zmiany klimatu w celu wsparcia opracowywania zrównoważonych strategii transformacji na obszarach miejskich. Ramses dostarczył podstawy dowodowej przydatnej do zmniejszenia kosztów adaptacji oraz lepszego zrozumienia i akceptacji działań adaptacyjnych w miastach.

Oprócz wkładu naukowego przeanalizowano kontekst polityczny i instytucjonalny w przypadku miast studiujących przypadki, umożliwiając identyfikację mechanizmów kształtujących konkretne kształtowanie polityki. Wyjaśniło to, że konieczne jest odejście od czysto technicznych lub prostych względów związanych z korzyściami kosztowymi oraz że zainteresowane strony miejskie wymagają portfela opcji, a nie jednej optymalnej ścieżki, przy czym wzmocnienie pozycji ludzi jest podstawowym elementem w zwiększaniu akceptacji środków przystosowania się do zmiany klimatu.

Główne wyniki Ramsesa obejmowały:

  • Strategiczne ramy podejmowania decyzji w zakresie adaptacji opartej na dowodach.
  • Wielopoziomowa analiza integrująca tradycyjne lokalne podejście miast do strategii przystosowania się do zmiany klimatu w kompleksowych ramach oddolnych/odgórnych, w których uwzględniono koszty na szczeblu krajowym, unijnym i międzynarodowym.
  • Ramy oceny kosztów gospodarczych i korzyści wynikających z przystosowania się do zmiany klimatu, wraz z metodami opracowanymi w celu uwzględnienia zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich kosztów skutków związanych z klimatem.
  • Studia przypadków w miastach i działania związane z zaangażowaniem zainteresowanych stron, w których podkreślono znaczenie ram dla decydentów politycznych i większą akceptację środków przystosowawczych dla innych zainteresowanych stron.
  • Przyjazny dla użytkownika zestaw narzędzi dla zainteresowanych stron miast zajmujących się decyzjami adaptacyjnymi i łagodzącymi. Zawiera podręcznik przejścia (podręcznik krok po kroku), materiały szkoleniowe i internetową aplikację audiowizualną.

Informacje o projekcie

Główny

Poczdamski Instytut Badań nad Wpływem Klimatycznym

Partnerzy

London School of Economics and Political Science Newcastle University & Tyndall Centre for Climate Change Research Flamish Institute for Technological Research IDDR – Instytut Zrównoważonego Rozwoju i Stosunków Międzynarodowych TECNALIA Badania i Innowacje – Energia i Środowisko NTNU Norweski Uniwersytet Naukowo-Technologiczny Światowa Organizacja Zdrowia Biuro Regionalne dla Europy T6 Ecosystem s.r.l. – Local Governments for Sustainability, Sekretariat Europejski Seneca Consultants srl Climate Media Factory UG Institut Veolia Environnement

Źródło finansowania

współfinansowany przez Komisję Europejską 7. PR

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Dec 06 2022

Akcje Dokumentu