Start Archiwum wiadomości Archiwum wiadomości

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Archiwum wiadomości

 • Opublikowano nowe studium przypadku: „Program odbudowy krajobrazu i działu wodnego dla regionu Koszyckiego (Słowacja)”

  28 Aug 2023

  Południowo-wschodnia Republika Słowacka jest pokryta gruntami ornymi i lasami, które cierpią z powodu połączonych skutków zmiany klimatu i niewłaściwego gospodarowania gruntami. W oparciu o wcześniejsze udane inicjatywy region Koszycki wdraża ambitny program odbudowy mający na celu ograniczenie spływu wody, przeciwdziałanie suszom i falom upałów poprzez różne rodzaje struktur retencji wody w lasach, gruntach rolnych i miastach. To studium przypadku pomoże wypełnić lukę pod względem zasięgu geograficznego studiów przypadku (Europa Środkowa) dotyczących klimatu-ADAPT.

 • Greckie Krajowe Centrum Adaptacji jest obecnie dostępne w internecie

  23 Feb 2023

  Grecja niedawno uruchomiła Krajowe Centrum Adaptacji. Centrum zamierza zapewnić narzędzia i zasoby wspierające decydentów, podnoszące świadomość w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i propagujące wymianę dobrych praktyk między kluczowymi zainteresowanymi stronami w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. Centrum powstało w ramach projektu LIFE-IP AdaptInGR.

 • Sprawozdanie w sprawie luki adaptacyjnej 2022 – UNEP

  04 Nov 2022

  Sprawozdanie Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska z 2022 r. w sprawie luki adaptacyjnej: „Too Little, Too Slow – Klimat przystosowywania się do zmiany klimatu zagraża światowi” stwierdza się, że świat musi pilnie zwiększyć wysiłki na rzecz dostosowania się do tych skutków zmiany klimatu. W sprawozdaniu przeanalizowano ogólne postępy w planowaniu, finansowaniu i wdrażaniu działań przystosowawczych.

 • Analiza planu strategicznego programu „Horyzont Europa” na lata 2025–2027

  16 Aug 2023

  Niedawno opublikowana analiza planu strategicznego programu „Horyzont Europa” na lata 2025–2027 stanowi solidną bazę dowodową na potrzeby opracowania kolejnego planu strategicznego programu „Horyzont Europa”, jak określono w podstawie prawnej. W analizie przeanalizowano istotne zmiany w zakresie priorytetów polityki UE i przedstawiono przykłady roli, jaką badania naukowe i innowacje odgrywają w ich realizacji. W odniesieniu do przystosowania się do zmiany klimatu w sprawozdaniu przeanalizowano dotychczasowe działania badawcze UE w kontekście globalnym. Ponadto przedstawiono w nim luki badawcze związane z przystosowaniem się do zmiany klimatu.

 • Niderlandzki Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM) przyczynia się do międzynarodowego podejścia do zmiany klimatu i zdrowia

  04 Nov 2021

  nacisk publiczny na turbiny wiatrowe i zdrowie.

 • Deficyt wody jest poważnym i rosnącym problemem w Europie

  27 Oct 2021

  Sprawozdanie Europejskiej Agencji Środowiska: W dokumencie „Zasoby wodne w całej Europie – przeciwdziałanie deficytowi wody: zaktualizowana ocena” przedstawiono obecny stan deficytu wody w Europie, aby skupić się na zarządzaniu ryzykiem związanym z dostępnością wody w związku ze skutkami zmieniającego się klimatu. Oczekuje się, że zmiana klimatu pogłębi problemy, ponieważ susze rosną pod względem częstotliwości, rozmiarów i skutków. Europa musi wzmocnić odporność swoich ekosystemów i efektywniej wykorzystywać wodę.

 • Opublikowany atlas zagrożeń klimatycznych dla państw grupy G-20

  28 Oct 2021

  „Atlas zagrożeń klimatycznych grupy G-20 – wpływ, polityka, ekonomia” zawiera szereg arkuszy informacyjnych dla poszczególnych krajów zawierających mapy i infografiki, które podsumowują naukowe prognozy dotyczące wpływu na klimat w 20 największych krajach świata w nadchodzących dziesięcioleciach.

 • Wyniki współpracy internetowej z obywatelami Hiszpanii

  02 Oct 2021

  W dniu 28 lipca 2020 r. 50 uczestników z Hiszpanii wzięło udział w wydarzeniu dotyczącym cyfrowego zaangażowania obywatelskiego w misję Unii Europejskiej „Adaptacja do zmiany klimatu” wybranych losowo z różnych grup płci, wieku i sytuacji w zakresie zatrudnienia, aby zapewnić różnorodność poglądów.

 • Ocena wpływu na klimat i ocena ryzyka w 2021 r. dla Niemiec

  02 Nov 2021

  ogólne uwzględnienie zagrożeń związanych ze zmianą klimatu bez przystosowania się do zmiany klimatu i z uwzględnieniem jej skutków

 • Sprawozdanie Wspólnego Centrum Badawczego na temat pożarów lasów: zmiana klimatu jest co roku bardziej zauważalna

  29 Oct 2021

  Po najgorszym w historii roku 2019 r. rok 2020 był kolejnym rokiem, w którym pożary spalały duże obszary naturalnych gruntów w Europie. Pomimo zwiększonego poziomu gotowości w państwach UE w 2020 r. w UE wypalono około 340 000 hektarów (ha). Wspólne Centrum Badawcze (JRC) Komisji Europejskiej przedstawiło 21. edycję swojego rocznego sprawozdania na temat pożarów lasów w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej za 2020 r.