Start Archiwum informacyjne

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Archiwum informacyjne

 • Europejska ocena ryzyka związanego z klimatem

  10 Feb 2023

  Dyrekcja Generalna ds. Działań w dziedzinie Klimatu Komisji Europejskiej (DG CLIMA) i Europejska Agencja Środowiska (EEA) rozpoczęły przygotowanie pierwszej europejskiej oceny ryzyka związanego z klimatem (EUCRA). Jego celem jest ocena obecnych i przyszłych skutków zmiany klimatu i zagrożeń dla środowiska, gospodarki i ogółu społeczeństwa w Europie. Ocena skoncentruje się na złożonych zagrożeniach klimatycznych, takich jak ryzyko transgraniczne, ryzyko kaskadowe i ryzyko złożone.

 • Wdrażanie Zielonego Ładu: Komisja rozpoczyna dialog na temat odporności na zmianę klimatu

  27 Jan 2023

  Komisja Europejska rozpoczęła dialog na temat odporności na zmianę klimatu, jak zapowiedziano w strategii dotyczącej finansowania transformacji w kierunku zrównoważonej gospodarki, a także w nowej strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. Pierwsze spotkanie w ramach dialogu zgromadziło ubezpieczycieli, reasekuratorów, sektor przedsiębiorstw, konsumentów, organy publiczne i inne zainteresowane strony w celu wymiany poglądów i najlepszych praktyk w celu zaradzenia stratom wynikającym z klęsk żywiołowych związanych z klimatem.

 • Atlas interaktywny IPCC

  28 Feb 2023

  Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) opracował narzędzie do badania obserwowanych globalnych i regionalnych danych i symulacji modeli. Stanowi on podstawę wkładu grupy roboczej I do szóstego sprawozdania oceniającego (AR6). Regionalny komponent informacyjny zapewnia dostęp do danych dotyczących klimatu z globalnych i regionalnych baz danych. Komponent syntezy regionalnej dostarcza informacji jakościowych na temat zmian w tzw. wpływie klimatycznym.

 • Nauka na rzecz działań w dziedzinie klimatu: Wkład Unii Europejskiej w badania naukowe w grupie roboczej II Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) ds. skutków, przystosowania się i podatności na zagrożenia: zapewnienie rozwiązań umożliwiających odporny rozwój

  10 Oct 2022

  Broszura pt. „Wkład badań naukowych Unii Europejskiej (UE) w grupie roboczej II Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) ds. skutków, przystosowania się do zmiany klimatu i podatności na zagrożenia: zapewnienie rozwiązań, umożliwienie odpornego rozwoju” przedstawia i docenia wkład projektów finansowanych przez UE w wytyczanie granic światowej klasy nauki o adaptacji jako kluczowego składnika rozwoju odpornego na zmianę klimatu i sprawiedliwej transformacji dla wszystkich.

 • Zmiana klimatu zagraża norweskiemu systemowi żywnościowemu

  29 Nov 2022

 • Kiedy nastąpi wzrost poziomu morza o 2 metry i w jaki sposób możemy się dostosować?

  19 Dec 2022

  WE wspólnym dokumencie politycznym projekty PROTECT, CoCliCo i SCORE finansowane przez UE w ramach programu „Horyzont 2020” określają działania, które są pilnie potrzebne do ograniczenia strat i szkód, ponieważ przystosowanie się do zmiany klimatu jest procesem ciągłym, obejmującym działania krótkoterminowe, planowanie długoterminowe i myślenie strategiczne.

 • Greckie Krajowe Centrum Adaptacji jest obecnie dostępne w internecie

  23 Feb 2023

  Grecja niedawno uruchomiła Krajowe Centrum Adaptacji. Centrum zamierza zapewnić narzędzia i zasoby wspierające decydentów, podnoszące świadomość w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i propagujące wymianę dobrych praktyk między kluczowymi zainteresowanymi stronami w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. Centrum powstało w ramach projektu LIFE-IP AdaptInGR.

 • Sprawozdanie w sprawie luki adaptacyjnej 2022 – UNEP

  04 Nov 2022

  Sprawozdanie Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska z 2022 r. w sprawie luki adaptacyjnej: „Too Little, Too Slow – Klimat przystosowywania się do zmiany klimatu zagraża światowi” stwierdza się, że świat musi pilnie zwiększyć wysiłki na rzecz dostosowania się do tych skutków zmiany klimatu. W sprawozdaniu przeanalizowano ogólne postępy w planowaniu, finansowaniu i wdrażaniu działań przystosowawczych.

 • Analiza ryzyka klimatycznego i przystosowanie się do zmiany klimatu w przedsiębiorstwach

  14 Sep 2022

  Aby ułatwić wdrożenie systematyki Unii Europejskiej, niemiecka Agencja Środowiska opracowała zalecenie „Jak przeprowadzić solidną ocenę ryzyka zmiany klimatu i podatności na zagrożenia na potrzeby sprawozdawczości w zakresie unijnej systematyki dotyczącej zrównoważonego rozwoju?”. W zaleceniach tych opisano, w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą w praktyce postępować w celu spełnienia wymogów prawnych dotyczących ustalenia, czy niektóre rodzaje działalności gospodarczej w znacznym stopniu przyczyniają się do realizacji europejskich celów środowiskowych, w tym ochrony klimatu i przystosowania się do zmiany klimatu.

 • Projektowanie krajobrazów odpornych na zmianę klimatu: Najnowocześniejsze projekty w Europie

  27 Sep 2022

  Publikacja ta, opublikowana jako jeden wkład dla czeskiej prezydencji Unii Europejskiej, skupia niektóre z projektów ukierunkowanych na najlepsze praktyki, które są obecnie realizowane w Europie w dziedzinie przystosowania się do zmiany klimatu. Obejmują one szereg środków, począwszy od retencji wody w krajobrazie, odtworzenia gleby, zwiększania odporności lasów i przywracania usług ekosystemowych.