Start Archiwum wiadomości Archiwum wiadomości

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Archiwum wiadomości

 • Rozliczanie ekosystemów i ich usług w Unii Europejskiej

  23 Jun 2021

  Nowe sprawozdanie pokazuje, że unijne ekosystemy generują roczny przepływ siedmiu wybranych usług ekosystemowych o wartości 172 mld EUR. Odbudowa zdegradowanych ekosystemów, która pomaga w regulowaniu klimatu i ochronie przed klęskami żywiołowymi, może podwoić wkład przyrody w gospodarkę UE.

 • Europejski podręcznik na temat celów zrównoważonego rozwoju – Dobrowolny przegląd lokalny

  15 Aug 2022

  W wydaniu tego podręcznika z 2022 r. przedstawiono decydentom politycznym i praktykom miejskim skonsolidowaną metodę i przykłady wskaźników, które władze lokalne i regionalne mogą wykorzystać do monitorowania realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Dobrowolne przeglądy lokalne to procesy, które obejmują zarówno monitorowanie, jak i analizę osiągnięć w odniesieniu do celów zrównoważonego rozwoju na szczeblu lokalnym. Podręcznik zawiera szczegółowe i zaktualizowane informacje na temat 72 wskaźników i powiązanych źródeł danych, które mogą umożliwić miastom pomiar ich postępów w realizacji Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Nowe informacje dotyczące przystosowania się do zmiany klimatu przedstawiono w ramach celu zrównoważonego rozwoju nr 13 (Działania w dziedzinie klimatu).

 • Publikacja na temat podejścia transformacyjnego do przystosowania się do zmiany klimatu

  16 Aug 2022

  Publikacja fundacji ds. usług przystosowania się do zmiany klimatu (CAS) i Wageningen Environmental Research, opublikowana w Journal Frontiers in Climate, zawiera informacje na temat możliwości rozszerzenia usług klimatycznych w celu wspierania decydentów politycznych w opracowywaniu strategii przystosowania się do zmiany klimatu. Strategie przystosowania się do zmiany klimatu mają na celu zajęcie się podstawowymi przyczynami zagrożeń klimatycznych za pomocą szerszych ścieżek rozwoju.

 • Nowe profile krajowe związane ze zmianą klimatu pokazują kluczowe zagrożenia dla zdrowia i priorytetowe obszary działania w regionie europejskim

  17 Aug 2022

  Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) uruchomiły profile krajowe w zakresie zdrowia i zmian klimatu, aby przedstawić przegląd obszarów o kluczowym znaczeniu dla działań mających na celu zwalczanie tych zagrożeń oraz zapewnić linki do dostępnych zasobów. Opracowane we współpracy z krajowymi służbami zdrowia podsumowują dowody zagrożeń klimatycznych i zagrożeń dla zdrowia, przed którymi stoją kraje.

 • Przejmowanie rozwiązań opartych na przyrodzie na drabinę polityczną – od badań po działania polityczne, dokument informacyjny

  18 Aug 2022

  Dokument informacyjny przygotowany w ramach finansowanego przez UE projektu NetworkNature ma na celu odróżnienie złożoności związanej z integracją badań i polityki w odniesieniu do rozwiązań opartych na przyrodzie (NbS). W streszczeniu przedstawiono luki w wiedzy na temat krajowych strategii na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i środków łagodzących w zakresie odbudowy ekosystemów. Może to pomóc decydentom w lepszym zrozumieniu potrzeb badawczych, co może wzmocnić wdrażanie NbS.

 • Nowy projekt w ramach programu „Horyzont 2020” przyczynia się do lepszego zrozumienia procesów polarnych w globalnym systemie klimatycznym

  10 Jun 2021

  Projekt dotyczący interakcji i informacji zwrotnych związanych z klimatem (CRiceS) przyczyni się do dokładniejszego zrozumienia systemu oceano-lod-atmosfery w celu stworzenia ulepszonych modeli opisujących klimat polarny i globalny. Projekt CRiceS skupia 21 międzynarodowych zespołów badawczych z Europy, Kanady, Republiki Południowej Afryki, Indii i Rosji, które przodują w badaniach polarnych i światowych badań nad klimatem.

 • Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków projektowych dotyczących wpływu zmiany klimatu na zdrowie – 60 mln euro dostępnych w ramach programu „Horyzont Europa”

  23 Jun 2021

  Celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków projektowych jest określenie, monitorowanie i ilościowe określenie bezpośredniego i pośredniego wpływu na zdrowie ludzi, w tym w środowisku zawodowym, oraz powiązanych czynników ryzyka związanych ze zmianą klimatu. Oczekuje się, że projekty przyczynią się m.in. do Europejskiego Obserwatorium Klimatu i Zdrowia.

 • Opublikowany program prac „Horyzont Europa” na lata 2021–2022

  21 Jun 2021

  Komisja Europejska przyjęła program prac na lata 2021–2022 nowego programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”. W porównaniu z programem „Horyzont 2020” podstawowa struktura poszczególnych programów prac zmieniła się na podział na „miejsca docelowe”, „zaproszenia” i „tematy”.

 • Sprawozdanie wzywa do podjęcia globalnych działań na rzecz większej odporności na susze

  17 Jun 2021

  Wspólne Centrum Badawcze (JRC) opublikowało nowe sprawozdanie, w którym wezwano do lepszej koordynacji w celu zarządzania ryzykiem poważnych susz, ponieważ zmiana klimatu powoduje wzrost temperatury na świecie i zakłóca wzorce opadów.

 • Duńskie narzędzie do przystosowania się do zmiany klimatu i użytkowania gruntów na szczeblu lokalnym

  03 May 2021

  Nowe narzędzie do monitorowania w Danii, zwane KAMP, porównuje wybrane krajowe dane, obliczenia i prognozy, a jego celem jest w szczególności planowanie i prace związane z ochroną środowiska w samorządzie lokalnym. Narzędzie to można wykorzystać do oceny, ile budynków i infrastruktury może potencjalnie dotknąć powodzie, oraz do oszacowania wartości budynków i budowli, które mogą spowodować szkody.