Start Archiwum wiadomości Archiwum wiadomości

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Archiwum wiadomości

 • Konferencja w sprawie przyszłości Europy: zalecenia obywateli omawiane na posiedzeniu plenarnym

  24 Jan 2022

  W dniach 21 i 22 stycznia 2022 r. na sesji plenarnej konferencji w sprawie przyszłości Europy podsumowano 90 zaleceń sformułowanych między innymi przez dwa europejskie zespoły obywatelskie i krajowe panele obywatelskie dotyczące przystosowania się do zmiany klimatu w Europie. Debaty dotyczyły zaleceń dwóch europejskich paneli obywatelskich, które zakończyły prace, w ramach których spotkało się około 200 Europejczyków o różnym wieku i różnym pochodzeniu.

 • Dokument programowy: „Wzajemne spojrzenie na 5. europejską konferencję w sprawie przystosowania się do zmiany klimatu (ECCA 2021)”

  24 Jan 2022

  W niniejszym dokumencie przeanalizowano retrospektywnie ECCA 2021 r., zorganizowanym w maju i czerwcu 2021 r., i omówiono główne przesłania tej konferencji. Przeanalizowano również, w jaki sposób Europa może wspierać przystosowanie się do zmiany klimatu na całym świecie, co było tematem dyskusji podczas wydarzenia towarzyszącego COP26, którego współgospodarzem była ECCA 2021.

 • Dostępne sprawozdanie końcowe z projektu „Wzmacnianie wymiany wiedzy między platformami przystosowania się do zmiany klimatu” (KE4CAP)

  31 Dec 2021

  Internetowe platformy wiedzy na temat przystosowania się do zmiany klimatu odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu dostępu do wysokiej jakości informacji niezbędnych do wspierania działań w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. Ułatwiając szereg działań polegających na wymianie wiedzy między 30 platformami na całym świecie, projekt KE4CAP, finansowany przez Komisję Europejską, stworzył aktywną społeczność praktyków, w której członkowie dzielą się spostrzeżeniami i pomysłami, aby pomóc w zapewnieniu jak najlepszego wsparcia dla użytkowników platform. Niniejsze sprawozdanie końcowe zawiera syntezę wszystkich działań i produktów w ramach projektu oraz ma na celu informowanie podmiotów opracowujących i operatorów platform wiedzy na temat przystosowania się do zmiany klimatu.

 • Sprawozdanie na temat zagrożeń globalnych z 2022 r.

  11 Jan 2022

 • Nagroda Europejskiej Rady ds. Innowacji „Horyzont” za wczesne ostrzeganie przed epidemią: Komisja przyznaje 5 mln euro na zwycięski projekt

  17 Jan 2022

  Komisja Europejska ogłosiła nagrodę za najlepszy prototyp oparty na obserwacji Ziemi w celu prognozowania i monitorowania chorób przenoszonych przez wektory. Laureatem nagrody „Horyzont Europa” w ramach programu „Wczesne ostrzeganie przed epidemią” Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC) w wysokości 5 mln EUR jest prowadzony w Grecji system wczesnego ostrzegania o chorobach przenoszonych przez chorobę (EYWA). Projekt EYWA przekształca wiedzę naukową w narzędzie podejmowania decyzji, przyczyniając się w znacznym stopniu do zwalczania i kontrolowania zagrożenia chorobami przenoszonymi przez komary.

 • Plan operacyjny w ramach Pirenejańskiej strategii przeciwdziałania zmianie klimatu był otwarty do konsultacji społecznych.

  08 Apr 2022

  Plan operacyjny w ramach Pirenejańskiej strategii przeciwdziałania zmianie klimatu był dostępny do konsultacji publicznych w okresie od 25 lutego do 11 marca 2022 r. Niniejszy plan operacyjny umożliwi realizację kierunków działań przewidzianych w strategii na terytorium poprzez 72 działania zorganizowane wokół 5 systemów: Klimat, odporne obszary naturalne, dostosowana gospodarka górska, ludność i terytoria oraz zarządzanie.

 • Poparcie obywateli dla działań w dziedzinie klimatu

  12 Jul 2021

  Pomimo pandemii COVID-19 Europejczycy nadal są bardzo zaniepokojeni zmianą klimatu i wspierają działania podejmowane w całej UE w celu przeciwdziałania tej zmianie, zgodnie z najnowszym badaniem Eurobarometr przeprowadzonym przez Komisję Europejską. Obecnie obywatele europejscy uznają zmianę klimatu za najpoważniejszy problem, przed którym stoi świat. Większość respondentów zgadza się, że przystosowanie się do negatywnych skutków zmiany klimatu może przynieść pozytywne skutki dla obywateli w UE.

 • Sprawozdanie pokazuje nierównomierny wpływ zmiany klimatu na sektor finansowy UE

  06 Jul 2021

  Europejski Bank Centralny (EBC) i Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) opublikowały sprawozdanie pt. „Ryzyko związane z klimatem i stabilność finansowa”, w którym zidentyfikowano potencjalne zagrożenia dla stabilności finansowej i określono szczegółową topologię zagrożeń fizycznych i zagrożeń związanych ze zmianą klimatu wynikających ze zmiany klimatu we wszystkich regionach, sektorach i przedsiębiorstwach.

 • Pakiet „Gotowi na 55” przekształca unijny cel klimatyczny w działania w dziedzinie klimatu

  14 Jul 2021

  Komisja Europejska opublikowała pakiet „Gotowi na 55” – zestaw środków, które będą podstawą wysiłków Unii Europejskiej na rzecz realizacji jej zobowiązania do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 55 % w stosunku do poziomu z 1990 r. do 2030 r. W ramach szerszego Europejskiego Zielonego Ładu pakiet zawiera propozycje polityczne określające ścieżkę ambicji UE w zakresie realizacji jej wkładu w ramach porozumienia paryskiego. Obejmuje on wszystkie elementy Zielonego Ładu, w tym nową strategię UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. Jest to wniosek Komisji dotyczący narzędzi legislacyjnych służących osiągnięciu celów uzgodnionych w Europejskim prawie o klimacie.

 • Komisja Europejska proponuje nową strategię na rzecz ochrony i odtwarzania lasów w UE

  16 Jul 2021

  Wraz z przyjęciem nowej strategii leśnej UE na 2030 r., inicjatywy przewodniej Europejskiego Zielonego Ładu, która opiera się na unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030, UE proponuje nową strategię, która przyczyni się do pakietu środków „Fitfor55” zaproponowanych w celu osiągnięcia redukcji emisji gazów cieplarnianych. Lasy są naturalnym sojusznikiem w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i utraty różnorodności biologicznej oraz walki z nimi, a także odegrają kluczową rolę w uczynieniu Europy pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu do 2050 r.