Start Archiwum informacyjne

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Archiwum informacyjne

 • Przewodnik dotyczący usług klimatycznych: podejścia i dobre praktyki w ramach projektów europejskiej przestrzeni badawczej na rzecz usług klimatycznych

  10 Feb 2022

  W niniejszym przewodniku dotyczącym usług klimatycznych przedstawiono projekty finansowane w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej na rzecz Usług Klimatycznych (ERA4CS), współfinansowanego działania zainicjowanego przez JPI Climate i współfinansowanego przez Unię Europejską, krajowe publiczne organizacje finansujące badania oraz organizacje prowadzące badania z 18 państw europejskich. Jego celem jest lepsze zrozumienie różnych ścieżek, metod i podejść w celu poprawy koprodukcji wiedzy w dziedzinie usług klimatycznych.

 • Dokument techniczny opublikowany na temat ram oceny krajowych strategii na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu i zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi

  20 Jan 2022

  Rozwiązania oparte na zasobach przyrody odgrywają coraz większą rolę zarówno w przystosowywaniu się do zmiany klimatu, jak i w zarządzaniu ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi. Zostało to również uwzględnione w kilku globalnych i europejskich porozumieniach i strategiach politycznych. Sprawozdanie techniczne, opublikowane przez Europejskie Centrum Tematyczne ds. przystosowania się do zmiany klimatu, zawiera zwięzły przegląd dostępnych podejść do oceny NbS w kontekście przystosowania się do zmiany klimatu i zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi. Opiera się on na informacjach z literatury i wybranych sprawach europejskich.

 • Globalne długoterminowe mapowanie temperatury na powierzchni ziemi wskazuje na nasilające się wewnątrzmiejskie krańcowe wyspy ciepła

  13 Jan 2022

  Powierzchnia miejska wyspy ciepła (Surface Urban Hesland) zwiększa ryzyko chorób ludzkich związanych z ciepłem i umieralności. W poprzednich globalnych badaniach przeanalizowano to zjawisko w skali miejskiej lub w okresach sezonowych i rocznych, podczas gdy skutki dla ludzi w dużym stopniu zależą od krótkotrwałego stresu cieplnego odczuwanego lokalnie. Wyniki opublikowane w dzienniku

 • Konferencja w sprawie przyszłości Europy: zalecenia obywateli omawiane na posiedzeniu plenarnym

  24 Jan 2022

  W dniach 21 i 22 stycznia 2022 r. na sesji plenarnej konferencji w sprawie przyszłości Europy podsumowano 90 zaleceń sformułowanych między innymi przez dwa europejskie zespoły obywatelskie i krajowe panele obywatelskie dotyczące przystosowania się do zmiany klimatu w Europie. Debaty dotyczyły zaleceń dwóch europejskich paneli obywatelskich, które zakończyły prace, w ramach których spotkało się około 200 Europejczyków o różnym wieku i różnym pochodzeniu.

 • Dokument programowy: „Wzajemne spojrzenie na 5. europejską konferencję w sprawie przystosowania się do zmiany klimatu (ECCA 2021)”

  24 Jan 2022

  W niniejszym dokumencie przeanalizowano retrospektywnie ECCA 2021 r., zorganizowanym w maju i czerwcu 2021 r., i omówiono główne przesłania tej konferencji. Przeanalizowano również, w jaki sposób Europa może wspierać przystosowanie się do zmiany klimatu na całym świecie, co było tematem dyskusji podczas wydarzenia towarzyszącego COP26, którego współgospodarzem była ECCA 2021.

 • Dostępne sprawozdanie końcowe z projektu „Wzmacnianie wymiany wiedzy między platformami przystosowania się do zmiany klimatu” (KE4CAP)

  31 Dec 2021

  Internetowe platformy wiedzy na temat przystosowania się do zmiany klimatu odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu dostępu do wysokiej jakości informacji niezbędnych do wspierania działań w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. Ułatwiając szereg działań polegających na wymianie wiedzy między 30 platformami na całym świecie, projekt KE4CAP, finansowany przez Komisję Europejską, stworzył aktywną społeczność praktyków, w której członkowie dzielą się spostrzeżeniami i pomysłami, aby pomóc w zapewnieniu jak najlepszego wsparcia dla użytkowników platform. Niniejsze sprawozdanie końcowe zawiera syntezę wszystkich działań i produktów w ramach projektu oraz ma na celu informowanie podmiotów opracowujących i operatorów platform wiedzy na temat przystosowania się do zmiany klimatu.

 • Sprawozdanie na temat zagrożeń globalnych z 2022 r.

  11 Jan 2022

 • Nagroda Europejskiej Rady ds. Innowacji „Horyzont” za wczesne ostrzeganie przed epidemią: Komisja przyznaje 5 mln euro na zwycięski projekt

  17 Jan 2022

  Komisja Europejska ogłosiła nagrodę za najlepszy prototyp oparty na obserwacji Ziemi w celu prognozowania i monitorowania chorób przenoszonych przez wektory. Laureatem nagrody „Horyzont Europa” w ramach programu „Wczesne ostrzeganie przed epidemią” Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC) w wysokości 5 mln EUR jest prowadzony w Grecji system wczesnego ostrzegania o chorobach przenoszonych przez chorobę (EYWA). Projekt EYWA przekształca wiedzę naukową w narzędzie podejmowania decyzji, przyczyniając się w znacznym stopniu do zwalczania i kontrolowania zagrożenia chorobami przenoszonymi przez komary.

 • W kierunku „sprawiedliwej odporności”: nikogo nie pozostawia się w tyle, jeśli chodzi o przystosowanie się do zmiany klimatu

  05 Jul 2022

  W briefingu Europejskiej Agencji Środowiska przeanalizowano, w jaki sposób zmiana klimatu wpływa na słabsze grupy społeczne oraz w jaki sposób można zapobiec tym skutkom lub je ograniczyć dzięki sprawiedliwym działaniom przystosowawczym. Publikacja zawiera przegląd wiedzy i praktyk w zakresie sprawiedliwej odporności w Europie w odniesieniu do społecznych skutków przystosowania się do zmiany klimatu i odporności.

 • Plan operacyjny w ramach Pirenejańskiej strategii przeciwdziałania zmianie klimatu był otwarty do konsultacji społecznych.

  08 Apr 2022

  Plan operacyjny w ramach Pirenejańskiej strategii przeciwdziałania zmianie klimatu był dostępny do konsultacji publicznych w okresie od 25 lutego do 11 marca 2022 r. Niniejszy plan operacyjny umożliwi realizację kierunków działań przewidzianych w strategii na terytorium poprzez 72 działania zorganizowane wokół 5 systemów: Klimat, odporne obszary naturalne, dostosowana gospodarka górska, ludność i terytoria oraz zarządzanie.