Start Archiwum informacyjne

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Archiwum informacyjne

 • Zmiana klimatu w Niemczech: sprawozdanie z monitorowania wykazuje daleko idące konsekwencje

  11 Aug 2020

  Drugie oparte na wskaźnikach sprawozdanie rządu federalnego dotyczące niemieckiej strategii w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu informuje opinię publiczną i decydentów we wszystkich dziedzinach życia społecznego o zaobserwowanych konsekwencjach zmiany klimatu oraz o postępach w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu we wszystkich odpowiednich sektorach.

 • Sprawozdanie EEA „Monitorowanie i ocena krajowych polityk w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu w cyklu polityki adaptacyjnej”

  01 Sep 2020

  Niniejsze sprawozdanie zawiera przegląd rozwoju sytuacji w poszczególnych krajach pod względem strategii i planów w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i ich realizacji. W sprawozdaniu zebrano wnioski z monitorowania, sprawozdawczości i oceny w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu na szczeblu krajowym i europejskim. Przeanalizowano w nim również przyszłe kierunki i możliwości wzajemnego uczenia się w zakresie oceny krajowych i unijnych strategii i planów w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, a także konsekwencje pojawiających się wymogów w zakresie sprawozdawczości wynikających z odpowiednich polityk UE w celu poprawy ocen na szczeblu UE.

 • Publikacja UNDRR/ISC „The risk definition and classification review” [Definicja zagrożeń i przegląd klasyfikacji]

  15 Aug 2020

  Niniejsze sprawozdanie techniczne Biura Narodów Zjednoczonych ds. Zmniejszania Ryzyka Związanego z Klęskami Żywiołowymi (UNDRR) i Międzynarodowej Rady Naukowej (ISC) wspiera ramy z Sendai dotyczące zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi, cele zrównoważonego rozwoju określone w Agendzie 2030 oraz porozumienie klimatyczne z Paryża, zapewniając wspólny zestaw definicji zagrożeń.

 • Dialog z seminarium EUROPARC – Różnorodność biologiczna, klimat i obszary chronione do 2030 r.

  15 Jun 2020

  Przedstawiciele Komisji Europejskiej i specjaliści zajmujący się obszarami chronionymi omówili rolę obszarów chronionych i sieci Natura 2000 w nowej unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 oraz w polityce klimatycznej UE.

 • Wiele dużych niemieckich przedsiębiorstw zaniża ryzyko związane ze zmianą klimatu

  28 Jan 2021

  Skutki zmiany klimatu stwarzają ryzyko gospodarcze dla przedsiębiorstw. Z badania przeprowadzonego przez niemiecką Agencję Ochrony Środowiska (UBA) wynika, że jedynie około połowa przedsiębiorstw notowanych na niemieckim rynku giełdowym publicznie informuje o tych zagrożeniach. Żadne z 100 największych przedsiębiorstw objętych badaniem nie dostarcza informacji na temat tego, czy strategia korporacyjna jest odporna na silniejszą zmianę klimatu.

 • Rozbudowa niemieckiego projektu adaptacyjnego dotyczącego stresu cieplnego w miastach

  21 Apr 2021

  Niemieckie Federalne Ministerstwo Środowiska przedłużyło o dwa lata projekt „HeatResilientCity”, badający od 2017 r., w jaki sposób miasta i budynki można lepiej dostosować do ogrzewania. W drugiej fazie projektu planuje się zapoznanie praktyków z tematem adaptacji cieplnej w dzielnicach miejskich, stworzenie nowych sieci oraz wspólne opracowanie odpowiednich narzędzi i pomocy w podejmowaniu decyzji w zakresie planowania przestrzeni miejskiej i otwartej przestrzeni.

 • Nowa wersja szwedzkiego portalu na temat przystosowania się do zmiany klimatu

  14 Apr 2021

  Uruchomiono nową wersję szwedzkiego portalu przystosowania się do zmiany klimatu z nowym projektem i większą ilością treści. Portal pokazuje, w jaki sposób zmieniający się klimat wywiera wpływ na społeczeństwo szwedzkie oraz w jaki sposób prowadzone są prace przystosowawcze. Prawie 30 agencji wnosi wkład w treści portalu.

 • Sprawozdanie OECD w sprawie przystosowania się do zmiany klimatu w zarządzaniu strefami przybrzeżnymi

  14 Apr 2021

  Niniejszy dokument programowy OECD zawiera kompleksową ocenę niedawnego i przewidywanego rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów przybrzeżnych. Dokonano w nim przeglądu presji wywieranej na środowisko przez działalność człowieka na obszarach przybrzeżnych, a także skutków zmiany klimatu, które pogłębiają istniejące wyzwania. W dokumencie wzywa się do skoordynowanej i dobrze dostosowanej reakcji politycznej w celu sprostania tym wyzwaniom.

 • Nowy plan działania na rzecz klimatu w Alpach

  30 Apr 2021

  Plan działania na rzecz klimatu 2.0 konwencji alpejskiej, opracowany przez Alpejską Radę ds. Klimatu (ACB) i zatwierdzony przez XVI konferencję alpejską, został opublikowany w kwietniu 2021 r. Torując drogę do krótko- i średnioterminowego wdrożenia alpejskiego systemu celów klimatycznych do 2050 r. w kierunku neutralnych dla klimatu i odpornych na zmianę klimatu Alp, w planie określono ścieżki wdrażania obejmujące konkretne priorytety w dziesięciu sektorach.

 • W przypadku powodzi unijny program LIFE ma pomóc

  12 Oct 2020

  W Europie powodzie nasilają się ze względu na zmianę klimatu. Te ekstremalne zdarzenia pogodowe często prowadzą do tragedii ludzkiej, utraty życia i strat gospodarczych. Środowisko cierpi również z powodu niszczenia siedlisk dzikiej fauny i flory oraz zanieczyszczenia jednolitych części wód. Kilka projektów LIFE dokłada wszelkich starań, aby zaradzić tej sytuacji.