Start Archiwum wiadomości Archiwum wiadomości

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Archiwum wiadomości

 • Sprawozdanie specjalne nr 21/2021: Finansowanie przez UE różnorodności biologicznej i zmiany klimatu w lasach UE: pozytywne, ale ograniczone wyniki

  04 Oct 2021

  Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) opublikował sprawozdanie specjalne nr 20/2021 pt. „Unijne finansowanie różnorodności biologicznej i zmiany klimatu w lasach UE – pozytywne, ale ograniczone rezultaty”. Chociaż w ciągu ostatnich 30 lat powierzchnia lasów w UE wzrosła, stan tych lasów pogarsza się. Praktyki zrównoważonej gospodarki mają kluczowe znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej i uwzględnienia kwestii przystosowania się do zmiany klimatu i łagodzenia jej skutków w lasach, a Europejski Trybunał Obrachunkowy sformułował zalecenia dla Komisji dotyczące wykorzystania jej opcji prawnych w celu poprawy warunków leśnych w UE.

 • Globalne ocieplenie może ponad dwukrotnie kosztować suszę w Europie

  10 May 2021

  W przypadku braku działań mających na celu ograniczenie zmian klimatu i przystosowanie się do nich wpływ suszy na gospodarkę europejską może sięgnąć ponad 65 mld EUR rocznie do 2100 r., jak wynika z badania Wspólnego Centrum Badawczego opublikowanego w sprawie Nature Climate Change.

 • Komisja Europejska ujawnia zwycięzców nagród LIFE 2022

  08 Jun 2022

  31 maja 2022 r. w ramach programu LIFE ogłoszono pięciu laureatów dorocznych nagród LIFE podczas ceremonii zorganizowanej podczas Zielonego Tygodnia UE. Nagrody LIFE uznają najbardziej innowacyjne, inspirujące i skuteczne projekty LIFE w trzech kategoriach: ochrona przyrody, środowisko i działania w dziedzinie klimatu. Projekt LIFE VinEcoS (Optimising Ecosystem Services in Viniculture against Climate Change) (Optymalizacja usług ekosystemowych w kontekście zmiany klimatu) stał się zwycięzcą działań w dziedzinie klimatu.

 • Komisja Europejska konsultuje się z obywatelami i zainteresowanymi stronami w sprawie ewentualnego unijnego prawa o zdrowiu gleby

  07 Sep 2022

  1 sierpnia 2022 r. Komisja Europejska rozpoczęła internetowe konsultacje publiczne na temat opracowania ewentualnego unijnego prawa o zdrowiu gleby. W strategii UE w dziedzinie gleby na 2030 r., przyjętej w 2021 r., zapowiedziano, że Komisja przedstawi nowy wniosek ustawodawczy w sprawie zdrowia gleby zapewniający kompleksowe ramy prawne w zakresie ochrony gleby. Niniejszy wniosek uzupełni ustawę o odbudowie przyrody i zapewni synergię z działaniami na rzecz łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej. Podmioty gospodarcze i społeczne oraz wszystkie zainteresowane strony są proszone o wnoszenie wkładu w konsultacje otwarte do dnia 25 października 2022 r.

 • Komisja Europejska przeprowadza konsultacje w sprawie nowych unijnych ram monitorowania lasów i planów strategicznych

  07 Sep 2022

  25 sierpnia 2022 r. KE rozpoczęła internetowe konsultacje publiczne w sprawie przyszłego wniosku ustawodawczego dotyczącego nowych unijnych ram monitorowania lasów i planów strategicznych. Celem jest opracowanie ogólnounijnych ram obserwacji lasów w celu zapewnienia otwartego dostępu do szczegółowych i dokładnych informacji na temat stanu lasów europejskich i zarządzania nimi, w tym wsparcia dostosowania lasów do zmiany klimatu. Wszystkie zainteresowane strony proszone są o podzielenie się swoimi opiniami na temat tej inicjatywy w drodze konsultacji internetowych trwających do dnia 17 listopada 2022 r.

 • Wsparcie UE dla turystyki – potrzeba nowego ukierunkowania strategicznego i lepszego podejścia do finansowania

  23 Feb 2022

  Sprawozdanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego pt. „Wsparcie UE dla turystyki – potrzeba nowego strategicznego ukierunkowania i lepszego podejścia do finansowania” ma stanowić wkład w prace Komisji nad określeniem kompleksowej strategii na rzecz turystyki 2030 z celami średnio- i długoterminowymi. W związku z tym zrównoważona turystyka jest jedną z najważniejszych koncepcji rozwoju turystyki i obejmuje aspekty środowiskowe, gospodarcze i społeczno-kulturowe w celu uwzględnienia wpływu turystyki na zmianę klimatu oraz radzenia sobie z wpływem zmiany klimatu na sektor turystyki.

 • Przewodnik dotyczący usług klimatycznych: podejścia i dobre praktyki w ramach projektów europejskiej przestrzeni badawczej na rzecz usług klimatycznych

  10 Feb 2022

  W niniejszym przewodniku dotyczącym usług klimatycznych przedstawiono projekty finansowane w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej na rzecz Usług Klimatycznych (ERA4CS), współfinansowanego działania zainicjowanego przez JPI Climate i współfinansowanego przez Unię Europejską, krajowe publiczne organizacje finansujące badania oraz organizacje prowadzące badania z 18 państw europejskich. Jego celem jest lepsze zrozumienie różnych ścieżek, metod i podejść w celu poprawy koprodukcji wiedzy w dziedzinie usług klimatycznych.

 • Dokument techniczny opublikowany na temat ram oceny krajowych strategii na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu i zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi

  20 Jan 2022

  Rozwiązania oparte na zasobach przyrody odgrywają coraz większą rolę zarówno w przystosowywaniu się do zmiany klimatu, jak i w zarządzaniu ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi. Zostało to również uwzględnione w kilku globalnych i europejskich porozumieniach i strategiach politycznych. Sprawozdanie techniczne, opublikowane przez Europejskie Centrum Tematyczne ds. przystosowania się do zmiany klimatu, zawiera zwięzły przegląd dostępnych podejść do oceny NbS w kontekście przystosowania się do zmiany klimatu i zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi. Opiera się on na informacjach z literatury i wybranych sprawach europejskich.

 • Globalne długoterminowe mapowanie temperatury na powierzchni ziemi wskazuje na nasilające się wewnątrzmiejskie krańcowe wyspy ciepła

  13 Jan 2022

  Powierzchnia miejska wyspy ciepła (Surface Urban Hesland) zwiększa ryzyko chorób ludzkich związanych z ciepłem i umieralności. W poprzednich globalnych badaniach przeanalizowano to zjawisko w skali miejskiej lub w okresach sezonowych i rocznych, podczas gdy skutki dla ludzi w dużym stopniu zależą od krótkotrwałego stresu cieplnego odczuwanego lokalnie. Wyniki opublikowane w dzienniku

 • Konferencja w sprawie przyszłości Europy: zalecenia obywateli omawiane na posiedzeniu plenarnym

  24 Jan 2022

  W dniach 21 i 22 stycznia 2022 r. na sesji plenarnej konferencji w sprawie przyszłości Europy podsumowano 90 zaleceń sformułowanych między innymi przez dwa europejskie zespoły obywatelskie i krajowe panele obywatelskie dotyczące przystosowania się do zmiany klimatu w Europie. Debaty dotyczyły zaleceń dwóch europejskich paneli obywatelskich, które zakończyły prace, w ramach których spotkało się około 200 Europejczyków o różnym wieku i różnym pochodzeniu.