Start Archiwum wiadomości Archiwum wiadomości

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Archiwum wiadomości

 • Dostępne są możliwości finansowania projektów badawczych dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu

  24 Feb 2023

  Trzy zaproszenia do składania wniosków w ramach programu prac „Horyzont Europa” na 2023 r. są otwarte, co przyczyni się do realizacji misji UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. Zaproszenia do składania wniosków zostaną zamknięte w dniu 20 września 2023 r. Ponadto ogłoszono dwa wspólne zaproszenia do składania wniosków z innymi misjami UE, które zakończyły się odpowiednio 27 kwietnia i 20 września 2023 r.

 • Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) uruchamia nową publiczną tablicę wskaźników obejmującą wszystkie jej projekty i programy

  24 Feb 2023

  Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) uruchomiła publiczną internetową tablicę wskaźników skupiającą wszystkie programy powierzone jej przez Komisję Europejską, w tym projekt dotyczący przystosowania się do zmiany klimatu. Dzięki temu każdy będzie mógł znaleźć aktualne informacje na temat projektów objętych wsparciem w ramach każdego programu, odesłać do nich i pozyskać dane w celu ewentualnego ponownego wykorzystania.

 • Wezwanie do wspólnych działań badawczych w dziedzinie klimatu i dziedzictwa kulturowego

  23 Jun 2023

  Forum Belmont jest inicjatywą światowej społeczności naukowej, w tym europejskich organizacji naukowych, mającą na celu wspieranie międzynarodowych badań transdyscyplinarnych na rzecz zrozumienia, łagodzenia i dostosowywania się do globalnych zmian środowiskowych. Nowe zaproszenie do składania wniosków ma na celu wspieranie transdyscyplinarnych i spójnych podejść badawczych dotyczących dziedzictwa kulturowego i zmiany klimatu, wspieranie współpracy między środowiskiem naukowym w kilku regionach oraz przyczynianie się do rozwoju wiedzy i zmiany polityki na szczeblu globalnym. Jednym z tematów zaproszenia jest dziedzictwo kulturowe jako zasób łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej.

 • Atlas interaktywny IPCC

  28 Feb 2023

  Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) opracował narzędzie do badania obserwowanych globalnych i regionalnych danych i symulacji modeli. Stanowi on podstawę wkładu grupy roboczej I do szóstego sprawozdania oceniającego (AR6). Regionalny komponent informacyjny zapewnia dostęp do danych dotyczących klimatu z globalnych i regionalnych baz danych. Komponent syntezy regionalnej dostarcza informacji jakościowych na temat zmian w tzw. wpływie klimatycznym.

 • Sprawozdanie UNEP w sprawie luki w przystosowaniu się do zmiany klimatu 2023

  06 Nov 2023

  W sprawozdaniu Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP) w sprawie luki adaptacyjnej przeanalizowano postępy w planowaniu, finansowaniu i wdrażaniu działań przystosowawczych. Głównym ustaleniem na 2023 r. jest to, że postępy w przystosowaniu się do zmiany klimatu spowalniają, kiedy to należy przyspieszyć, aby nadrobić zaległości w obliczu rosnących skutków zmiany klimatu.

 • 26 Oct 2022

 • Partnerzy Creative Commons z SPARC i elektronicznymi informacjami dla bibliotek w celu rozpoczęcia czteroletniej otwartej kampanii na rzecz klimatu

  28 Oct 2022

  Aby otwarta wymiana wyników badań naukowych stała się normą w dziedzinie nauk o klimacie, Creative Commons, SPARC i informacji elektronicznych dla bibliotek (EIFL), rozpoczęła czteroletnią otwartą kampanię klimatyczną. Kampania klimatyczna będzie wykraczać poza samą wymianę wiedzy na temat klimatu i różnorodności biologicznej, aby rozszerzyć sprzyjające włączeniu społecznemu, sprawiedliwe i sprawiedliwe strategie i praktyki w zakresie wiedzy, które umożliwiają lepszą wymianę.

 • Cele Unii Europejskiej w zakresie odporności na klęski żywiołowe

  10 Feb 2023

  Komisja Europejska wraz z państwami członkowskimi opracowała pięć unijnych celów w zakresie odporności na klęski i katastrofy, aby ukierunkować przyszłe prace nad zapobieganiem klęskom żywiołowym i gotowością na nie. Cele te wskazują na strategiczne obszary, w których państwa członkowskie i Komisja muszą współpracować w celu wzmocnienia naszej zbiorowej zdolności do przetrwania przyszłych klęsk żywiołowych (w tym ekstremalnych zdarzeń pogodowych), ochrony obywateli oraz ochrony źródeł utrzymania, a także środowiska.

 • Europejska ocena ryzyka związanego z klimatem

  10 Feb 2023

  Dyrekcja Generalna ds. Działań w dziedzinie Klimatu Komisji Europejskiej (DG CLIMA) i Europejska Agencja Środowiska (EEA) rozpoczęły przygotowanie pierwszej europejskiej oceny ryzyka związanego z klimatem (EUCRA). Jego celem jest ocena obecnych i przyszłych skutków zmiany klimatu i zagrożeń dla środowiska, gospodarki i ogółu społeczeństwa w Europie. Ocena skoncentruje się na złożonych zagrożeniach klimatycznych, takich jak ryzyko transgraniczne, ryzyko kaskadowe i ryzyko złożone.

 • Wdrażanie Zielonego Ładu: Komisja rozpoczyna dialog na temat odporności na zmianę klimatu

  27 Jan 2023

  Komisja Europejska rozpoczęła dialog na temat odporności na zmianę klimatu, jak zapowiedziano w strategii dotyczącej finansowania transformacji w kierunku zrównoważonej gospodarki, a także w nowej strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. Pierwsze spotkanie w ramach dialogu zgromadziło ubezpieczycieli, reasekuratorów, sektor przedsiębiorstw, konsumentów, organy publiczne i inne zainteresowane strony w celu wymiany poglądów i najlepszych praktyk w celu zaradzenia stratom wynikającym z klęsk żywiołowych związanych z klimatem.