Start Archiwum wiadomości Archiwum wiadomości

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
The European Climate and Health Observatory is undergoing reconstruction until June 2024 to improve its performance. We apologise for any possible disturbance to the content and functionality of the platform.

Archiwum wiadomości

 • Dowiedz się więcej o możliwościach finansowania regionalnego przystosowania się do zmiany klimatu

  31 Jul 2023

  Projekt REGILIENCE, finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu „Horyzont 2020”, zawiera kompleksowy wykaz możliwości finansowania projektów w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. Od źródeł lokalnych do międzynarodowych narzędzie to pomaga w filtrowaniu możliwości finansowania w zależności od lokalizacji, sektorów (w tym rolnictwa, energii, transportu, wody i innych), wielkości projektu i kryteriów kwalifikowalności.

 • Nowa rola niemieckiego miasta Bonn w globalnym centrum odporności: Budowanie mostów na rzecz odporności

  17 Aug 2023

  Miasto Bonn zostało niedawno uznane za globalne centrum odporności „Zwiększenie odporności miast 2030” (MCR2030). Przystąpienie do rankingu 23 miast uznanych za centra odporności: miasta o udokumentowanych osiągnięciach w zakresie zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi i odpornością na nie, to niemieckie miasto zobowiązuje się do zbliżania władz lokalnych i regionalnych w celu przyspieszenia działań na rzecz odporności na zmianę klimatu. Bonn zamierza rozszerzyć swoje działania informacyjne i zająć się większą społecznością zajmującą się odpornością poprzez prowadzenie działań online i konferencji międzynarodowych, takich jak forum młodzieży na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu, które odbyło się 8 czerwca 2023 r.

 • Nowa deklaracja budapeszteńska zobowiązuje państwa europejskie do opracowania „krajowych planów adaptacji w dziedzinie zdrowia”.

  30 Aug 2023

  Przyjęta 7 lipca 2023 r. przez państwa regionu europejskiego WHO deklaracja budapeszteńska określa zobowiązania polityczne i działania mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia wynikającym z potrójnego kryzysu związanego ze zmianą klimatu, zanieczyszczeniem i utratą różnorodności biologicznej. Mogłoby to stać się prawdziwym czynnikiem przełomowym dla zaangażowania sektora zdrowia w działania związane ze zmianą klimatu oraz dla wkładu polityki klimatycznej w zdrowie. Jeżeli chodzi o politykę w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, kluczowym zobowiązaniem jest opracowanie, aktualizacja i wdrożenie „krajowych planów adaptacji w dziedzinie zdrowia”, jako samodzielnych dokumentów lub w ramach szerszych krajowych planów adaptacji.

 • Tablica wskaźników dotycząca luki w ochronie ubezpieczeniowej w przypadku klęsk żywiołowych, w tym zdarzeń związanych z klimatem

  08 Dec 2022

  Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował tablicę wskaźników przedstawiającą lukę w ochronie ubezpieczeniowej w przypadku klęsk żywiołowych w całej Europie. Narzędzie to przedstawia czynniki powodujące lukę w ochronie ubezpieczeniowej związanej z klimatem. Jego celem jest określenie środków, które pomogą zmniejszyć straty społeczne w przypadku klęsk żywiołowych w Europie.

 • Czy częstsze powodzie rzeczne spowodują powszechne nieprawidłowe funkcjonowanie europejskich sieci drogowych?

  27 Jan 2023

  Opublikowano nowe badanie pt. „Ocena ryzyka powodziowego europejskiej sieci drogowej”. Bada się w nim, czy potencjalny poziom zakłócającego wpływu na sieci drogowe w krajach europejskich mógłby osiągnąć punkt zwrotny społeczno-gospodarczy, powodując nagłą i dużą utratę funkcji sieci drogowej. Badania te stosują formę analizy statystycznej w przypadku powodzi na dużą skalę w Europie i mają na celu opracowanie polityki przystosowania się do zmiany klimatu.

 • Wielki obraz: w jaki sposób klimat i różnorodność biologiczna są ze sobą ściśle powiązane i co robi Unia Europejska, aby je chronić

  27 Jan 2023

  Unia Europejska (UE) odniosła znaczny sukces w finansowaniu lokalnych projektów w Europie i na całym świecie na rzecz globalnych działań w dziedzinie klimatu i działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej. Konieczne są jednak pilne działania na dużą skalę, aby zapobiec wyginięciu niezliczonych roślin i gatunków, a ostatecznie uniknąć nieodwracalnych zakłóceń w naszych ekosystemach, co może mieć negatywne skutki dla zmiany klimatu.

 • Odporność europejskich parków na zmianę klimatu

  26 Jun 2023

  Federacja EUROPARC jest siecią europejskiego dziedzictwa naturalnego i kulturowego służącą poprawie zarządzania obszarami chronionymi w Europie. Specjalna edycja czasopisma EuroPARC Federation dostarcza informacji na temat metodologii przystosowania się do zmiany klimatu stworzonej w ramach projektu LIFE Natur’Adapt. Zawiera on artykuły z całej Europy, w których szczegółowo opisano działania podejmowane już w terenie w celu przystosowania się do zmiany klimatu. Zawiera on również wytyczne, które mają pomóc społeczności zarządzających europejskimi obszarami chronionymi w ich rękach w uwzględnianiu zmian klimatu w ich praktyce.

 • Przystosowanie się do zmiany klimatu szkół w Hiszpanii

  24 Aug 2023

  Fundacja Dziedzictwa Przyrodniczego Kastylia i León opracowała program przystosowania się do zmiany klimatu dla szkół publicznych, wraz z rządowymi regionalnymi departamentami ds. środowiska i edukacji Junta de Castilla y Leon w Hiszpanii. Program ten, finansowany ze środków „Pomoc na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy” (REACT-EU), wspiera świadomość i wdrażanie środków przystosowawczych do zmiany klimatu w przestrzeniach zewnętrznych ośrodków edukacyjnych poprzez działania oparte na rozwiązaniach opartych na przyrodzie. Komisja oceniająca wybrała niedawno 65 wniosków.

 • Europejski Bank Inwestycyjny dostrzega bariery inwestycyjne dla odporności na zmianę klimatu w UE w 2023 r.

  22 Feb 2024

  Autorytatywna ocena Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) dotycząca przeszkód inwestycyjnych w Unii Europejskiej obejmuje ocenę inwestycji w systemy transportowe w odporność na zmianę klimatu. Europa jest w dużym stopniu zależna od funkcjonalnej infrastruktury transportowej. Niepewność co do przyszłości, rozbieżności w polityce, charakter efektów zewnętrznych, horyzonty czasowe, ograniczone informacje i brak zdolności produkcyjnych spowalniają jednak inwestycje w infrastrukturę przystosowaną do zmiany klimatu.

 • Udział w pierwszej edycji jesiennej szkoły „Zarządzanie ryzykiem klimatycznym – strategie i narzędzia na rzecz wyzwań regionalnych i lokalnych”

  28 Jul 2023