Europejskie Obserwatorium Zdrowia i Klimatu jest partnerstwem między Komisją Europejską, Europejską Agencją Środowiska (EEA) i kilkoma innymi organizacjami.

Celem Obserwatorium jest wspieranie Europy w przygotowywaniu się do skutków zmiany klimatu i przystosowywaniu się do nich przez zapewnienie dostępu do odpowiednich informacji i narzędzi. Wspiera również wymianę informacji i współpracę między odpowiednimi podmiotami międzynarodowymi, europejskimi, krajowymi, niższymi i pozarządowymi. Przyczynia się do realizacji Europejskiego Zielonego Ładu i wizji UE dla zdrowia na rzecz zdrowszej Unii Europejskiej.

Obserwatorium obejmuje 38 państw członkowskich EOG i krajów współpracujących (stan na 1 lutego 2020 r.).

Partnerstwo

Obserwatorium działa jako nieformalne partnerstwo organizacji europejskich i międzynarodowych mających interes i zdolności operacyjne w zakresie zmiany klimatu i/lub zdrowia. Europejskie Obserwatorium ds. Klimatu i Zdrowia jest zarządzane wspólnie przez Komisję Europejską i EOG. Partnerstwo obejmuje również następujące organizacje:

Kluczowym wymogiem dla organizacji partnerskich jest zapewnienie konkretnych wkładów rzeczowych i działań, które przyczyniają się do realizacji celów strategicznych Obserwatorium. Partnerzy proponują działania w ramach dwuletnich planów prac Obserwatorium i zobowiązują się do ich realizacji. Partnerzy aktywnie uczestniczą w dwuletnich spotkaniach partnerskich, które podsumowują działania, budują współpracę i planują przyszłe działania mające znaczenie dla Obserwatorium. Partnerów zachęca się również do promowania wyników Obserwatorium, portalu i działań w swoich sieciach.  

Długoterminowa wizja

Obserwatorium ma stać się wiarygodnym źródłem praktycznej wiedzy na temat przeszłych, obecnych i przewidywanych zagrożeń dla zdrowia dla zdrowia na wszystkich etapach życia i we wszystkich środowiskach, a także na temat polityk i działań ukierunkowanych na te zagrożenia. Partnerzy z Obserwatorium będą zatem dążyć do znacznego wkładu w realizację następujących celów do 2030 r., we współpracy z zainteresowanymi stronami z administracji publicznej na wszystkich szczeblach sprawowania rządów oraz z różnych sektorów, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i społeczności badawczej:

 1. Użytkownicy obserwatorium mogą monitorować kluczowe zagrożenia dla zdrowia związane z klimatem, skutki i reakcje adaptacyjne za pomocą solidnych wskaźników
 2. Krajowe i niższe niż krajowy polityki i systemy zdrowotne mogą w sposób bardziej systematyczny i konsekwentny integrować przystosowanie się do zmiany klimatu.
 3. Organy publiczne mają większe możliwości przewidywania i zapobiegania zagrożeniom zdrowia związanym z klimatem w odpowiednim czasie
 4. Społeczność zdrowotna w Europie ma wpływ na klimat i jest lepiej zaangażowana w proces decyzyjny w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu.
 5. Powszechnie znane są wydajne, skuteczne i integracyjne rozwiązania adaptacyjne oparte na dowodach oraz interwencje w zakresie zdrowia publicznego i opieki zdrowotnej.

Szczegółowe informacje na temat powyższych celów strategicznych można znaleźć tutaj.

Plany pracy

Obserwatorium działa zgodnie z dwuletnimi planami pracy uzgodnionymi przez Partnerów. Plan prac na lata 2023-24 można znaleźć tutaj; ten na lata 2021-22 tutaj. Obserwatorium zamierza publikować regularne sprawozdania na temat wybranych aspektów wpływu klimatu na zdrowie w Europie.

Portal

Obserwatorium jest utrzymywane przez EEA w ramach europejskiej platformy przystosowania się do zmiany klimatu (Climate-ADAPT). Zapewnia dostęp do następujących rodzajów informacji dotyczących klimatu i zdrowia ludzkiego w Europie:

 • Kontekst polityki europejskiej i krajowej
 • Wpływ zmiany klimatu na zdrowie w Europie
 • Wskaźniki dotyczące klimatu i zdrowia
 • Systemy i narzędzia informacyjne dotyczące klimatu i zdrowia
 • Dostęp do prognoz i systemów wczesnego ostrzegania dotyczących klimatu i zdrowia

Europejskie Obserwatorium ds. Klimatu i Zdrowia obejmuje również katalog zasobów, który można przeszukiwać, który zapewnia dostęp do dalszych odpowiednich zasobów kontrolowanych pod względem jakości, w tym:

 • Publikacje i sprawozdania
 • Projekty badawcze i oparte na wiedzy
 • Materiały przewodnie
 • Portale informacyjne

Użytkownicy proszeni są o zaproponowanie odpowiednich elementów (np. nowych publikacji) do włączenia do katalogu zasobów Obserwatorium poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres climate.adapt@eea.europa.eu

PARTNERZY OBSERWATORIUM

Odpowiada za opracowywanie projektów, które przyczyniają się do utworzenia obserwatorium; zapewnianie wkładu i doradztwa w zakresie ocen; dostarczanie treści na potrzeby portalu internetowego; oraz dzielenie się wynikami z odpowiednich projektów i wydarzeń.

Language preference detected

Do you want to see the page translated into ?

Exclusion of liability
This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.