Start O

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

O Europejskim Obserwatorium Klimatu i Zdrowia

 

Europejskie Obserwatorium Zdrowia i Klimatu jest partnerstwem między Komisją Europejską, Europejską Agencją Środowiska (EEA) i kilkoma innymi organizacjami.

Celem Obserwatorium jest wspieranie Europy w przygotowywaniu się do skutków zmiany klimatu i przystosowywaniu się do nich przez zapewnienie dostępu do odpowiednich informacji i narzędzi. Wspiera również wymianę informacji i współpracę między odpowiednimi podmiotami międzynarodowymi, europejskimi, krajowymi, niższymi i pozarządowymi. Przyczynia się do realizacji Europejskiego Zielonego Ładu i wizji UE dla zdrowia na rzecz zdrowszej Unii Europejskiej.

Obserwatorium obejmuje 38 państw członkowskich EOG i krajów współpracujących (stan na 1 lutego 2020 r.).

 

Partnerstwo

Obserwatorium działa jako nieformalne partnerstwo organizacji europejskich i międzynarodowych mających interes i zdolności operacyjne w zakresie zmiany klimatu i/lub zdrowia. Europejskie Obserwatorium ds. Klimatu i Zdrowia jest zarządzane wspólnie przez Komisję Europejską i EOG. Partnerstwo obejmuje również następujące organizacje:

 

Kluczowym wymogiem dla organizacji partnerskich jest zapewnienie konkretnych wkładów rzeczowych i działań, które przyczyniają się do realizacji celów strategicznych Obserwatorium. Partnerzy proponują działania w ramach dwuletnich planów prac Obserwatorium i zobowiązują się do ich realizacji. Partnerzy aktywnie uczestniczą w dwuletnich spotkaniach partnerskich, które podsumowują działania, budują współpracę i planują przyszłe działania mające znaczenie dla Obserwatorium. Partnerów zachęca się również do promowania wyników Obserwatorium, portalu i działań w swoich sieciach.   

 

Długoterminowa wizja

Obserwatorium ma stać się wiarygodnym źródłem praktycznej wiedzy na temat przeszłych, obecnych i przewidywanych zagrożeń dla zdrowia dla zdrowia na wszystkich etapach życia i we wszystkich środowiskach, a także na temat polityk i działań ukierunkowanych na te zagrożenia. Partnerzy z Obserwatorium będą zatem dążyć do znacznego wkładu w realizację następujących celów do 2030 r., we współpracy z zainteresowanymi stronami z administracji publicznej na wszystkich szczeblach sprawowania rządów oraz z różnych sektorów, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i społeczności badawczej:

 1. Użytkownicy obserwatorium mogą monitorować kluczowe zagrożenia dla zdrowia związane z klimatem, skutki i reakcje adaptacyjne za pomocą solidnych wskaźników
 2. Krajowe i niższe niż krajowy polityki i systemy zdrowotne mogą w sposób bardziej systematyczny i konsekwentny integrować przystosowanie się do zmiany klimatu.
 3. Organy publiczne mają większe możliwości przewidywania i zapobiegania zagrożeniom zdrowia związanym z klimatem w odpowiednim czasie
 4. Społeczność zdrowotna w Europie ma wpływ na klimat i jest lepiej zaangażowana w proces decyzyjny w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu.
 5. Powszechnie znane są wydajne, skuteczne i integracyjne rozwiązania adaptacyjne oparte na dowodach oraz interwencje w zakresie zdrowia publicznego i opieki zdrowotnej.

Szczegółowe informacje na temat powyższych celów strategicznych można znaleźć tutaj.

 

Plany pracy

Obserwatorium działa zgodnie z dwuletnimi planami pracy uzgodnionymi przez Partnerów. Plan prac na lata 2023-24 można znaleźć tutaj; ten na lata 2021-22 tutaj. Obserwatorium zamierza publikować regularne sprawozdania na temat wybranych aspektów wpływu klimatu na zdrowie w Europie.

 

Portal

Obserwatorium jest utrzymywane przez EEA w ramach europejskiej platformy przystosowania się do zmiany klimatu (Climate-ADAPT). Zapewnia dostęp do następujących rodzajów informacji dotyczących klimatu i zdrowia ludzkiego w Europie:

 • Kontekst polityki europejskiej i krajowej
 • Wpływ zmiany klimatu na zdrowie w Europie
 • Wskaźniki dotyczące klimatu i zdrowia
 • Systemy i narzędzia informacyjne dotyczące klimatu i zdrowia
 • Dostęp do prognoz i systemów wczesnego ostrzegania dotyczących klimatu i zdrowia

Europejskie Obserwatorium ds. Klimatu i Zdrowia obejmuje również katalog zasobów, który można przeszukiwać, który zapewnia dostęp do dalszych odpowiednich zasobów kontrolowanych pod względem jakości, w tym:

 • Publikacje i sprawozdania
 • Projekty badawcze i oparte na wiedzy
 • Materiały przewodnie
 • Portale informacyjne

 

Użytkownicy proszeni są o zaproponowanie odpowiednich elementów (np. nowych publikacji) do włączenia do katalogu zasobów Obserwatorium poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres climate.adapt@eea.europa.eu

PARTNERZY OBSERWATORIUM

Odpowiada za opracowywanie projektów, które przyczyniają się do utworzenia obserwatorium; zapewnianie wkładu i doradztwa w zakresie ocen; dostarczanie treści na potrzeby portalu internetowego; oraz dzielenie się wynikami z odpowiednich projektów i wydarzeń.