Europejskie Obserwatorium Klimatu i Zdrowia jest partnerstwem między Komisją Europejską, Europejską Agencją Środowiska (EEA) i kilkoma innymi organizacjami. Obserwatorium ma na celu wspieranie Europy w przygotowywaniu się na skutki zmiany klimatu dla zdrowia ludzkiego i dostosowywaniu się do nich poprzez zapewnianie dostępu do odpowiednich informacji i narzędzi. Wspiera również wymianę informacji i współpracę między odpowiednimi podmiotami międzynarodowymi, europejskimi, krajowymi, niższymi niż krajowy i pozarządowymi. Przyczynia się on do realizacji Europejskiego Zielonego Ładu i wizji Programu UE dla zdrowia na rzecz zdrowszej Unii Europejskiej.

Obserwatorium obejmuje 38 państw członkowskich EOG i państw współpracujących (stan na 1 lutego 2020 r.).

Partnerstwo

Obserwatorium działa jako nieformalne partnerstwo organizacji europejskich i międzynarodowych zainteresowanych zmianą klimatu lub zdrowiem i posiadających zdolności operacyjne w tym zakresie. Europejskie Obserwatorium Klimatu i Zdrowia jest zarządzane wspólnie przez Komisję Europejską i EEA. Partnerstwo obejmuje również następujące organizacje:

Kluczowym wymogiem dla organizacji partnerskich jest zapewnienie konkretnych wkładów rzeczowych i działań, które przyczyniają się do realizacji celów strategicznych Obserwatorium. Partnerzy proponują działania w ramach dwuletnich planów prac Obserwatorium i zobowiązują się do ich realizacji. Partnerzy aktywnie uczestniczą w odbywających się dwa razy w roku spotkaniach partnerskich, na których podsumowuje się działania, buduje współpracę i planuje przyszłe działania istotne dla Obserwatorium. Zachęca się również partnerów do promowania wyników działalności Obserwatorium, portalu i działań w ramach ich sieci.

Długoterminowa wizja

Obserwatorium ma stać się wiarygodnym źródłem praktycznej wiedzy na temat przeszłych, obecnych i przewidywanych zagrożeń związanych ze zmianą klimatu dla zdrowia na wszystkich etapach życia i we wszystkich środowiskach, a także na temat polityk i działań dotyczących tych zagrożeń. Partnerzy Obserwatorium będą zatem dążyć do wniesienia znaczącego wkładu w realizację następujących celów do 2030 r. we współpracy z zainteresowanymi stronami z administracji publicznej na wszystkich szczeblach sprawowania rządów oraz z różnych sektorów, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i środowiska naukowego:

 1. Użytkownicy obserwatorium mogą monitorować kluczowe zagrożenia dla zdrowia związane z klimatem, skutki i reakcje adaptacyjne za pomocą solidnych wskaźników
 2. Polityki i systemy zdrowotne na szczeblu krajowym i niższym niż krajowy mogą bardziej systematycznie i spójnie integrować przystosowanie się do zmiany klimatu
 3. Organy publiczne mają większe możliwości przewidywania zagrożeń dla zdrowia związanych z klimatem i zapobiegania im w odpowiednim czasie
 4. Społeczność zdrowotna w Europie zna klimat i jest lepiej zaangażowana w podejmowanie decyzji dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu
 5. Powszechnie znane są oparte na dowodach efektywne, skuteczne i sprzyjające włączeniu społecznemu rozwiązania w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu oraz interwencje w zakresie zdrowia publicznego i opieki zdrowotnej.

Szczegółowe informacje na temat powyższych celów strategicznych można znaleźć tutaj.

Plany pracy

Obserwatorium działa zgodnie z dwuletnimi planami pracy uzgodnionymi przez partnerów. Plan prac na lata 2023–2024 można znaleźć tutaj; w tym przypadku na lata 2021–2022. Obserwatorium zamierza publikować regularne sprawozdania na temat wybranych aspektów wpływu klimatu na zdrowie w Europie.

Portal

Obserwatorium jest prowadzone przez EEA w ramach europejskiej platformy przystosowania się do zmiany klimatu (Climate-ADAPT). Zapewnia on dostęp do następujących rodzajów informacji związanych z klimatem i zdrowiem ludzi w Europie:

 • Kontekst polityki europejskiej i krajowej
 • Wpływ zmian klimatu na zdrowie w Europie
 • Wskaźniki dotyczące klimatu i zdrowia
 • Systemy i narzędzia informacyjne dotyczące klimatu i zdrowia
 • Dostęp do prognoz i systemów wczesnego ostrzegania dotyczących klimatu i zdrowia

Europejskie Obserwatorium Klimatu i Zdrowia zawiera również katalog zasobów z możliwością wyszukiwania, który zapewnia dostęp do dalszych odpowiednich zasobów kontrolowanych pod względem jakości, w tym:

 • Publikacje i sprawozdania
 • Projekty badawcze i projekty w zakresie wiedzy
 • Materiały zawierające wytyczne
 • Portale informacyjne

Użytkownicy proszeni są o zaproponowanie odpowiednich pozycji (np. nowych publikacji) do włączenia do katalogu zasobów Obserwatorium, wysyłając wiadomość e-mail na adres climate.adapt@eea.europa.eu.Partnerzy obserwatorium

odpowiada za opracowywanie projektów, które przyczyniają się do utworzenia obserwatorium; zapewnianie wkładu i doradztwa w zakresie ocen; dostarczanie treści do portalu internetowego; oraz dzielenie się wynikami odpowiednich projektów i wydarzeń.

Language preference detected

Do you want to see the page translated into ?

Exclusion of liability
This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.