Nowe sprawozdanie EEA na temat klimatu, wody i zdrowia

15 May 2024

Sprawozdanie EEA pt. „Responding to climate change impacts on human health in Europe: skupienie się na powodziach, suszach i jakości wody” zwraca uwagę na pogarszający się wpływ zmiany klimatu na zdrowie i dobrostan, który jest już odczuwalny w całej Europie. Pilnie potrzebne są przyspieszone wdrażanie i lepsza koordynacja wysiłków rządów, władz wodnych i podmiotów świadczących opiekę zdrowotną w celu zapobiegania skutkom zdrowotnym i ich ograniczania. Sprawozdanie EEA ma na celu zainspirowanie do działania poprzez przedstawienie różnych przykładów praktycznych rozwiązań wdrożonych w państwach członkowskich EEA i państwach współpracujących.  

Europe Report of the Lancet Countdown 2024 wzywa do bezprecedensowych działań na rzecz ochrony zdrowia wszystkich ludzi przed zmianą klimatu

13 May 2024

W opublikowanym w „The Lancet Public Health” sprawozdaniu „Europe Report of the Lancet Countdown on Health and Climate Change” z 2024 r. podkreślono za pomocą zaktualizowanych wskaźników negatywny wpływ zmiany klimatu na zdrowie ludzkie oraz to, w jaki sposób skutki te są zazwyczaj nierównomiernie rozłożone; opóźnione działania mające na celu łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej; oraz niektóre utracone możliwości ochrony i poprawy zdrowia.

Widzowie prognozy pyłku CAMS dostępni w Obserwatorium

10 May 2024

Obserwatorium zapewnia obecnie bezpośredni dostęp do czterodniowych prognoz stężenia pyłków sześciu gatunków roślin, w tym olchy, brzozy, trawy, głuszca zwyczajnego, oliwek i ambrozji, opracowanych przez Copernicus Atmospheric Monitoring Service (CAMS).

Aspekty zdrowotne w sprawozdawczości na temat przystosowania się do zmiany klimatu w rozporządzeniu w sprawie zarządzania unią energetyczną

06 May 2024

Obserwatorium przedstawia obecnie przegląd związanych ze zdrowiem aspektów krajowych działań przystosowawczych, które państwa członkowskie UE zgłosiły w 2023 r. na podstawie rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu.

Podziel się swoją opinią na temat Obserwatorium

26 Apr 2024

Zapraszamy do udziału w ankiecie na portalu Europejskiego Obserwatorium Klimatu i Zdrowia (w ramach szerszej oceny platformy Climate-ADAPT). Dzięki Państwa informacjom zwrotnym na temat treści, funkcji i rozpowszechniania platformy internetowej dążymy do udoskonalenia Obserwatorium.

Program LIFE 2024 z zadowoleniem przyjmuje wnioski dotyczące klimatu i zdrowia

18 Apr 2024

CINEA, Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska, ogłasza zaproszenia do składania wniosków o finansowanie z programu LIFE, a po raz pierwszy w ramach podprogramu „Przystosowanie się do zmiany klimatu” z zadowoleniem przyjmuje się projekty dotyczące przystosowania się do zmiany klimatu i zdrowia. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 września 2024 r. Wirtualne sesje informacyjne organizowane są od 23 do 26 kwietnia.

Dołącz do wydarzenia inauguracyjnego nowego sprawozdania EEA na temat klimatu, wody i zdrowia

18 Apr 2024

W dniu 15 maja EEA publikuje nowe sprawozdanie pt. „Reagowanie na skutki zmiany klimatu dla zdrowia ludzkiego w Europie: skupienie się na powodziach, suszach i jakości wody – produkowane w ramach Europejskiego Obserwatorium ds. Klimatu i Zdrowia. Dołącz do nas na inauguracji raportu w Brukseli lub śledź online!

Nowe spojrzenie na Obserwatorium

27 Mar 2024

Europejskie Obserwatorium Klimatu i Zdrowia ma nowy wygląd, ale nasz cel nie zmienia się: zapewnienie łatwego dostępu do informacji i zasobów na temat klimatu i zdrowia oraz wspieranie współpracy w celu zwiększenia odporności Europy na skutki zmiany klimatu dla zdrowia. Dzięki nowemu wyglądowi i zaawansowanym funkcjom mamy nadzieję poprawić użyteczność i komfort użytkowania portalu dla Ciebie i wszystkich naszych interesariuszy.

Projekt wyczerpania dotyczący narażenia na działanie ciepła i zanieczyszczenia powietrza w Europie zawiera najważniejsze ustalenia, zalecenia i narzędzia

26 Mar 2024

Projekt EXHAUSTION ma na celu ilościowe określenie zmian w chorobach serca i płuc w Europie z powodu skrajnego zanieczyszczenia ciepła i powietrza oraz określenie strategii adaptacyjnych. Na podstawie ustaleń projektu EXHAUSTION uruchomił obecnie zalecenia polityczne, narzędzia i materiały wizualne w celu wspierania świadomości, polityki i odporności.

Europejska ocena ryzyka klimatycznego podkreśla również bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia ludzkiego

11 Mar 2024

Europa jest najszybciej ocieplającym się kontynentem na świecie, a zagrożenia klimatyczne zagrażają zdrowiu ludzi, a także szereg aspektów przyczyniających się do dobrobytu ludzi, w tym bezpieczeństwo energetyczne i żywnościowe, ekosystemy, infrastrukturę, zasoby wodne i stabilność finansową. Zgodnie z oceną Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) wiele z tych zagrożeń osiągnęło już krytyczne poziomy i mogłoby stać się katastrofalne bez podjęcia pilnych i zdecydowanych działań.

Platforma polityki zdrowotnej UE – zaproszenie do składania wniosków 2024

07 Mar 2024

Komisja Europejska zachęca zainteresowane strony w dziedzinie zdrowia do przedstawienia wniosków dotyczących nowego cyklu sieci tematycznych w ramach platformy polityki zdrowotnej UE. Sieci tematyczne są tworzone dla organizacji zainteresowanych stron w celu współpracy i opracowania wspólnego oświadczenia dotyczącego konkretnej kwestii w różnych obszarach zdrowia publicznego, w tym w dziedzinie zmiany klimatu i zdrowia. Termin składania wniosków upływa 3 kwietnia 2024 r. o godz. 23:59 czasu środkowoeuropejskiego.

ECDC publikuje film wideo na temat rozprzestrzeniania się chorób przenoszonych przez komary i środków ochronnych

01 Mar 2024

W nagraniu wideo Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) wyjaśniono, w jaki sposób zmiana klimatu stwarza w Europie korzystniejsze warunki dla komarów chorobotwórczych i chorobotwórczych oraz w jaki sposób możemy chronić się przed chorobami przenoszonymi przez komary.

Projekt CLIMOS uruchamia wideo i podcast o chorobach muchowych przenoszonych przez piasek

12 Feb 2024

W ramach projektu CLIMOS, poświęconego łagodzeniu pojawiania się, przenoszenia i rozprzestrzeniania chorób przenoszonych przez muchy piaskowe spowodowanych zmianą klimatu, uruchomiono nowy odcinek wideo i podcastu, w którym wyjaśniono znaczenie skupienia się na aspektach środowiskowych związanych z chorobami przenoszonymi przez muchy piaskowe.

Nowa sieć zainteresowanych stron CLIMOS zaprasza członków zainteresowanych chorobami przenoszonymi przez wektory

12 Feb 2024

W ramach projektu CLIMOS uruchomiono niedawno sieć zainteresowanych stron i zaproszono europejskie organizacje i indywidualnych członków zainteresowanych łagodzeniem pojawiania się i rozprzestrzeniania chorób muchowych wywołanych zmianą klimatu do połączenia sił.

Wkład w nowy program badań WHO dotyczący działań w dziedzinie klimatu i zdrowia

08 Jan 2024

WHO opracowuje nowy program działań w dziedzinie klimatu i zdrowia (REACH 2035), którego celem jest określenie priorytetów badawczych w celu przyspieszenia postępów w realizacji celów klimatycznych i zdrowotnych. REACH 2035 zostanie opracowany w ramach serii warsztatów konsultacyjnych na całym świecie. Wszyscy naukowcy, eksperci i praktycy pracujący na styku klimatu i zdrowia mogą wyrazić zainteresowanie udziałem w tych warsztatach i przyczynić się do utworzenia REACH 2035.

Infrastruktura szpitalna, w przypadku której istnieje coraz większe ryzyko zamknięcia z powodu zmiany klimatu

05 Jan 2024

Bez szybkiego wycofania paliw kopalnych i środków adaptacyjnych szpitali Europa mogłaby mieć nawet czterokrotnie więcej – lub ponad 1000 szpitali – narażone na wysokie ryzyko całkowitego lub częściowego zamknięcia ekstremalnych zdarzeń pogodowych do 2100 r., co wynika z niedawnego badania przeprowadzonego przez XDI. W niektórych krajach prawie 30 % wszystkich szpitali stoi w obliczu poważnych zagrożeń. Od 1990 r. globalne ocieplenie spowodowało już wzrost ryzyka uszkodzenia infrastruktury szpitalnej o 27 %. Głównym zagrożeniem dla ruchu drogowego są zalewanie obszarów przybrzeżnych i powodzie.

Porozumienie COP28 wzywa do odejścia od paliw kopalnych, ale brakuje w nim globalnego planu przystosowania się do zmiany klimatu

13 Dec 2023

W Dubaju światowi przywódcy uzgodnili tekst decyzji ze szczytu klimatycznego COP28. W tekście wzywa się do „odejścia od paliw kopalnych w systemach energetycznych”, ale nie do stopniowego wycofywania. Chociaż w tekście porozumienia klimatycznego po raz pierwszy wspomniano o odejściu od paliw kopalnych, podstawowej przyczyny zmiany klimatu i jej wpływie na zdrowie i dobrostan ludzi, w tekście brakuje wyraźnych zobowiązań związanych z łagodzeniem zmiany klimatu, przystosowaniem się do niej i finansowaniem tych działań.

WHO publikuje ramy operacyjne dotyczące systemów opieki zdrowotnej odpornych na zmianę klimatu

12 Dec 2023

Publikując te ramy operacyjne dotyczące budowy odpornych na zmianę klimatu i niskoemisyjnych systemów opieki zdrowotnej, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przedstawia wytyczne na temat tego, w jaki sposób sektor zdrowia może systematycznie i skutecznie reagować na wyzwania związane ze zmianą klimatu i przekształcać systemy opieki zdrowotnej. Celem jest zwiększenie odporności systemów opieki zdrowotnej na zmianę klimatu, zapewnienie bezpiecznej opieki w zmieniającym się klimacie oraz ochrona i poprawa zdrowia społeczności.

Wyczerpanie formułuje zalecenia dotyczące polityki ukierunkowanej na zanieczyszczenie cieplne i zanieczyszczenie powietrza

06 Dec 2023

W wyniku konferencji politycznej na temat zanieczyszczenia termicznego i zanieczyszczenia powietrza w ramach projektu ekshaustion sformułowano siedem zaleceń politycznych opartych na wkładzie naukowców, decydentów politycznych i społeczeństwa obywatelskiego. Obejmują one skuteczniejsze zarządzanie pożarami roślinności i zapobieganie im, w tym polityki dotyczące zagrożeń dla zdrowia wynikających z zanieczyszczenia powietrza w planach działania w zakresie opieki cieplnej, umiejscowienie zdrowia jako czynnika napędzającego działania łagodzące i przystosowawcze, poszukiwanie dodatkowych korzyści z polityki dotyczącej ciepła i zanieczyszczenia powietrza, zachęcanie do badań oceniających strategie adaptacyjne oraz uwzględnianie sprawiedliwości i sprawiedliwości.

Pracownicy służby zdrowia na świecie wyrażają pilną potrzebę podjęcia działań mających na celu ograniczenie wpływu na zdrowie klimatu

05 Dec 2023

Dzięki silnym głosom pracownicy służby zdrowia z całego świata świadczą o wpływie zmiany klimatu na zdrowie pacjentów i na systemy opieki zdrowotnej. Przy okazji COP28 ponownie wzywają do podjęcia pilnych działań w celu złagodzenia tych skutków.

ASPHER ogłasza zaproszenie do podjęcia 7-punktowych działań w dziedzinie zmiany klimatu i zdrowia

05 Dec 2023

Stowarzyszenie Szkół Zdrowia Publicznego w Regionie Europejskim (ASPHER) wydało oświadczenie z okazji pierwszego w historii Dnia Zdrowia COP. Wzywa do podjęcia pilnych działań w zakresie zmiany klimatu i zdrowia w siedmiu punktach, aby ograniczyć wpływ zmiany klimatu na ludzkie populacje, ekosystemy i przyszłość planety.

Ponad 120 krajów poparło deklarację klimatyczno-zdrowotną COP28

02 Dec 2023

„Deklaracja COP28 ZEA w sprawie klimatu i zdrowia”, przedstawiona przez prezydencję COP28 i Światową Organizację Zdrowia (WHO), stawia zdrowie w centrum działań w dziedzinie klimatu i wzywa do szybszego rozwoju odpornych na zmianę klimatu, zrównoważonych i sprawiedliwych systemów opieki zdrowotnej. Na poparcie tego oświadczenia ogłoszono kilka zobowiązań finansowych dotyczących klimatu i zdrowia. Deklaracja i udział w COP kilku ministrów zdrowia wraz z ich kolegami z dziedziny ochrony środowiska, zatwierdzone przez 123 kraje, są pierwszymi na świecie rządami, które uznają rosnący wpływ zmiany klimatu na zdrowie społeczności i krajów.

Lancet Countdown on Health and climate change (Lancet Countdown on Health and climate change) publikuje globalne sprawozdanie z 2023 r.

29 Nov 2023

Lancet Countdown, międzynarodowa współpraca badawcza monitorująca zmieniające się skutki zmiany klimatu dla zdrowia, ujawnia w swoim sprawozdaniu z 2023 r. ponownie alarmujące tendencje w zakresie wpływu zmiany klimatu na zdrowie. Ostrzega, że ryzyko to może gwałtownie wzrosnąć w nadchodzących latach bez podjęcia działań. W związku z tym, że kwestie zdrowotne zyskują na znaczeniu w negocjacjach w sprawie zmiany klimatu, w sprawozdaniu podkreślono również nowe możliwości zapewnienia prozdrowotnych działań w zakresie zmiany klimatu i zdrowej przyszłości dla wszystkich.

Przywódcy ds. zdrowia apelują do decydentów o ochronę zdrowia na COP28

04 Nov 2023

Z okazji pierwszego w historii Dnia Zdrowia podczas COP28 światowi przywódcy ds. zdrowia apelują w liście otwartym do prezydencji COP i światowych przywódców, by priorytetowo potraktowali zdrowie w działaniach w dziedzinie klimatu podczas COP, podkreślając istotny związek między zmianą klimatu a zdrowiem. Wzywają one do szybszego, sprawiedliwego i sprawiedliwego wycofywania paliw kopalnych, wspartego odpowiednim finansowaniem, ponieważ niepokojące skutki zmian klimatycznych i ekstremalnych zjawisk pogodowych dotykają wielu społeczności, pracowników służby zdrowia i systemów opieki zdrowotnej na całym świecie.

Language preference detected

Do you want to see the page translated into ?

Exclusion of liability
This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.