Start Kontekst polityczny Europejskie ramy polityki Działania WHO/Europa w zakresie zmiany klimatu i zdrowia

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Działania WHO/Europa w zakresie zmiany klimatu i zdrowia

Wizja i zaangażowanie polityczne

Biuro Regionalne WHO dla Europy (WHO/Europa) jest jednym z sześciu biur regionalnych WHO i obsługuje region europejski WHO, który obejmuje 53 kraje. WHO/Europa pracuje m.in. nad określeniem wariantów polityki mających pomóc w zapobieganiu skutkom zmiany klimatu dla zdrowia, przygotowaniu się na nie i reagowaniu na nie, a także wspiera państwa członkowskie UE w wyborze i wdrażaniu najbardziej odpowiednich polityk, środków i strategii. WHO/Europa współpracuje z wieloma zainteresowanymi stronami w dziedzinie zdrowia publicznego w regionie europejskim WHO, aby zapewnić podjęcie skoordynowanych działań w celu opracowania i wdrożenia skutecznej polityki zdrowotnej oraz wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej w różnych krajach.

RegionalneBiuro WHO dla Europy od lat 90. opowiada się za działaniami w zakresie zagrożeń dla zdrowia związanych z klimatem, w tym w ramach europejskiego procesu ochrony środowiska i zdrowia. Europejski program prac (2020–2025) „Zjednoczone działanie na rzecz lepszego zdrowia” przedstawia wizję tego, w jaki sposób Biuro Regionalne WHO dla Europy może wspierać krajowe organy ds. zdrowia w spełnianiu oczekiwań obywateli dotyczących zdolności do rozwoju w zdrowych społecznościach, w których działania w dziedzinie zdrowia publicznego i odpowiednie polityki publiczne, w tym w zakresie łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej, zapewniają lepsze życie i dobrobyt. Zmiana klimatu i zdrowie to jeden z siedmiu obszarów priorytetowych deklaracji z Ostrawy w sprawie środowiska i zdrowia z 2017 r., w której 53 państwa członkowskie Europejskiego Regionu WHO zobowiązały się do opracowania krajowych portfeli działań dotyczących środowiska i zdrowia.

Inicjatywa Zero Regrets ma na celu zwiększenie skali działań w zakresie łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej na rzecz zdrowia. Skierowany jest do decydentów politycznych, zwłaszcza z sektora opieki zdrowotnej, w celu podniesienia świadomości na temat powiązań między zdrowiem a zmianą klimatu. Inicjatywa dostarcza odpowiednich dowodów, oferuje obszary działań politycznych, które mogą zmaksymalizować korzyści zdrowotne i propaguje współpracę między sektorami i podmiotami. Wszystko to stanowi etap formułowania zobowiązań w zakresie zmiany klimatu i zdrowia podczas 7. konferencji ministerialnejna temat środowiska i zdrowia, która odbędzie się na Węgrzech w 2023 r.

Program w dziedzinie zdrowia COP26 jest globalną inicjatywą przewodnią, która została ustanowiona w celu większego ukierunkowania i ambicji w dziedzinie zdrowia na COP26 i poza nią oraz do wezwania rządów do podpisania zobowiązań sektora opieki zdrowotnej w zakresie budowania i rozwijania odpornych na zmianę klimatu i zrównoważonych niskoemisyjnych systemów opieki zdrowotnej. Dotychczas w regionie europejskim WHO rządy Belgii, Danii, Gruzji, Niemiec, Irlandii, Niderlandów, Norwegii, Hiszpanii i Zjednoczonego Królestwa pozytywnie zareagowały na to wezwanie i zobowiązały się do podjęcia konkretnych kroków w celu osiągnięcia tych celów.

Grupa Robocza ds. Zdrowia w Zmianie Klimatu (HIC) 

Grupa Robocza ds. Zdrowia w Zmianie Klimatu (HIC) została ustanowiona w 2012 r. na mocy mandatu Europejskiej Grupy Zadaniowej ds. Środowiska i Zdrowia (EHTF) na wniosek państw członkowskich Europejskiego Regionu WHO w celu ochrony zdrowia przed niekorzystnymi skutkami zmiany klimatu. EHTF jest wiodącym międzynarodowym organem odpowiedzialnym za wdrażanie i monitorowanie europejskiego procesu ochrony środowiska i zdrowia, w szczególności zobowiązań określonych w Deklaracji o środowisku i zdrowiu z Ostrawy.

Grupa robocza HIC składa się z wyznaczonych przedstawicieli państw członkowskich i partnerów. Ułatwia dialog i współpracę między państwami członkowskimi w regionie europejskim WHO i innymi zainteresowanymi stronami, a także komunikację i realizację zobowiązań w zakresie ochrony zdrowia przed niekorzystnymi skutkami zmiany klimatu. W szczególności grupa robocza promuje i opowiada się za włączeniem kwestii zdrowotnych do krajowej polityki łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej oraz działa jako katalizator w promowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu zobowiązań w zakresie zmiany klimatu i zdrowia w deklaracji z Ostrawy na szczeblu międzynarodowym, krajowym i niższym niż krajowy. HIC stanowi platformę wymiany doświadczeń i innowacji, promowania narzędzi, przekazywania dowodów i demonstrowania dobrych praktyk w zakresie zmiany klimatu i zdrowia oraz zachęca do partnerstwa między krajami i zainteresowanymi stronami.

Rozwijanie wiedzy i dowodów

WHO/Europa jest ważnym twórcą wiedzy w dziedzinie zmian klimatu i zdrowia. W 2018 r. WHO/Europa opublikowała raport pt. „Politykaw zakresie zdrowia publicznego i przystosowania się do zmiany klimatu w Unii Europejskiej”, w którym analizuje się zmiany w polityce zdrowotnej w celu przeciwdziałania przystosowaniu się do zmiany klimatu w krajach UE i zestawiono wybrane przykłady dobrych praktyk. Ciepło i zdrowie w europejskim regionie WHO: zaktualizowane dowody na skuteczne zapobieganie (2021 r.) zestawiają i podsumowują najbardziej istotne dowody dotyczące stanu techniki, z zamiarem dostarczenia aktualnych informacji i wytycznych dotyczących planowania działań w dziedzinie zdrowia cieplnego.

Inicjatywa Health and Climate Change Profiles stanowi podstawę monitorowania przez WHO krajowych i globalnych postępów w dziedzinie zdrowia i zmiany klimatu. Są one opracowywane we współpracy z krajowymi służbami zdrowia i przedstawiają oparte na danych migawki zagrożeń klimatycznych i oczekiwanych skutków dla zdrowia krajów związanych ze zmianą klimatu, śledzą obecne reakcje polityczne i podsumowują kluczowe priorytety działań w dziedzinie klimatu i zdrowia. Na całym świecie ponad 80 krajów uczestniczyło w tej inicjatywie od początku 2015 r., w tym państwa członkowskie z Europejskiego Regionu WHO w pierwszej światowej serii 2015-2018. W obecnym globalnym cyklu 2021-2022 uczestniczyło kilka innych krajów z Europejskiego Regionu WHO. Wszystkie profile stają się stopniowo dostępne online.