Start Inne polityki UE Polityka regionalna UE

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Polityka regionalna UE

Polityka regionalna lub polityka spójności to główna polityka inwestycyjna UE. Polityka regionalna uwzględnia wszystkie regiony i miasta w UE w celu wspierania tworzenia miejsc pracy, konkurencyjności przedsiębiorstw, wzrostu gospodarczego, zrównoważonego rozwoju oraz poprawy jakości życia obywateli. Polityka regionalna zapewnia ramy inwestycyjne niezbędne do osiągnięcia celów strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu w Unii Europejskiej.

Kluczowe informacje na temat funduszy UE na działania dostosowawcze w ramach polityki regionalnej można znaleźć w sekcji „Climat-ADAPT” poświęconej unijnemu finansowaniu przystosowania się do zmiany klimatu

Polityka spójności na lata 2014–2020

Aby pomóc państwom członkowskim i ich regionom w określeniu kierunku strategicznego na następny okres planowania finansowego od 2014 do 2020 r., w dniu 14 marca 2012 r. Komisja przedstawiła wspólne ramy strategiczne (CSF: Część I i część II).

Przystosowanie się do zmiany klimatu jest wyraźnie uwzględnione w celu tematycznym nr 5 wspólnych ram strategicznych: „Promowanie przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem”. Główne działania w ramach tego celu tematycznego proponowanego dla EFRR i Funduszu Spójności obejmują:

  • opracowanie strategii i planów działania na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu oraz planów zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym oraz tworzenie bazy wiedzy i zdolności w zakresie obserwacji danych oraz mechanizmów wymiany informacji;
  • zwiększenie inwestycji w przystosowanie się do zmiany klimatu oraz zapobieganie ryzyku i zarządzanie nim, w tym: unikanie szkód i zwiększanie odporności środowiska zbudowanego i innej infrastruktury; ochrona zdrowia ludzkiego; zmniejszenie presji na zasoby wodne w przyszłości; inwestycje w ochronę przeciwpowodziową i ochronę wybrzeża; oraz zmniejszenie wrażliwości ekosystemów w celu zwiększenia odporności i umożliwienia adaptacji ekosystemowej;
  • opracowanie narzędzi (systemy wykrywania, wczesnego ostrzegania i ostrzegania, mapowanie i ocena ryzyka) oraz zwiększone systemy zarządzania klęskami żywiołowymi, aby ułatwić odporność na klęski żywiołowe i zapobieganie im i zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do zagrożeń naturalnych, w tym zagrożeń związanych z warunkami pogodowymi (takich jak burze, ekstremalne zdarzenia temperaturowe, pożary lasów, susze, powodzie) i zagrożeń geofizycznych (takich jak lawiny, osuwiska ziemi, trzęsienia ziemi, wulkany) oraz w celu wspierania społecznej reakcji na zagrożenia przemysłowe (systemy wczesnego ostrzegania, mapowanie ryzyka).

Kluczowe działania dotyczące adresu EFRROW:

  • zrównoważona gospodarka wodna, w tym efektywność wodna (w odniesieniu do ekosystemów), poprzez tworzenie stref magazynowania wody w gospodarstwie; wsparcie dla wodooszczędnych wzorców uprawy; oraz ustanowienie pasów ochrony lasów przed erozją i zarządzanie nimi;
  • poprawa gospodarowania glebą poprzez wspieranie praktyk mających na celu zapobieganie degradacji gleby i wyczerpywanie się zasobów węgla w glebie, takich jak niska uprawa, zimowa zielona pokrywa, a także ustanowienie systemów rolno-leśnych i nowych lasów;
  • zapewnienie wysokiego potencjału w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i chorób oraz utrzymanie różnorodności genetycznej, w szczególności poprzez wspieranie lokalnych odmian upraw i ras zwierząt gospodarskich.


Polityka spójności na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu i zapobiegania ryzyku

Polityka spójności odgrywa ważną rolę we wspieraniu wysiłków na rzecz zapobiegania ryzyku w celu dostosowania się do obecnych i przyszłych skutków zmiany klimatu. Dzięki inwestycjom w wysokości 8 mld EUR polityka spójności uwzględnia różne rodzaje ryzyka, związane z przystosowaniem się do zmiany klimatu lub nie. Główny nacisk kładzie się na zapobieganie powodziom. Wspiera środki dostosowawcze poprzez promowanie podejść ekosystemowych, rozwój nowej infrastruktury lub modernizację istniejącej infrastruktury. Ponadto przyczynia się do rozwoju systemów odporności na klęski żywiołowe i zarządzania klęskami żywiołowymi na szczeblu regionalnym i lokalnym, również w odniesieniu do innych rodzajów ryzyka. Na przykład współfinansowane mogą być środki służące zaradzeniu „luce wiedzy”, takie jak niezbędne badania naukowe, badania i sprawozdania, rozwój strategii, wsparcie ICT lub działania uświadamiające i edukacyjne. Więcej informacji na temat możliwości finansowania zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi można znaleźć tutaj.

Wstęp do polityki spójności można znaleźć tutaj.