Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Obszar Oceanu Atlantyckiego

Kraje regionu

Regiony przybrzeżne Portugalii, Hiszpanii, Francji, Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, a także autonomiczne regiony Madery i Azorów (Portugalia) oraz wspólnota autonomiczna Wysp Kanaryjskich (Hiszpania).

 

Ramy polityki

1.    Program współpracy transnarodowej

Program INTERREG V B Atlantic Area 2014-2020 obejmuje obszar rozszerzony w porównaniu z poprzednim programem na lata 2007–2013, w tym 38 atlantyckich regionów przybrzeżnych Portugalii, Hiszpanii, Francji, Zjednoczonego Królestwa i Irlandii oraz autonomiczne regiony Madery i Azorów w Portugalii oraz wspólnotę autonomiczną Wysp Kanaryjskich w Hiszpanii.

Celem programu jest wdrożenie rozwiązań dla regionalnych wyzwań w dziedzinie innowacji, efektywnego gospodarowania zasobami, środowiska i dóbr kultury, aby umożliwić tworzenie lepszej jakości życia na terytorium obszaru atlantyckiego. Na lata 2014–2020 program koncentruje się na czterech priorytetach (określonych w siedmiu celach):

  1. Stymulowanie innowacji i konkurencyjności;
  2. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami;
  3. Wzmocnienie odporności terytorium na zagrożenia związane z naturalnym, klimatycznym i ludzkim pochodzeniem;
  4. Zwiększenie różnorodności biologicznej oraz walorów przyrodniczych i kulturowych.

Przystosowanie się do zmiany klimatu jest objęte priorytetem 3 i powiązanym celem 3.1 „Wzmocnienie systemów zarządzania ryzykiem”. Główną pożądaną zmianą będzie poprawa współpracy przyczyniająca się do zmniejszenia zagrożeń i ich skutków oraz do zwiększenia bezpieczeństwa ludności i środowiska poprzez wzmocnienie odporności i zdolności planowania regionów atlantyckich na szczeblu lokalnym i regionalnym.

 

2.    Strategie makroregionów

W przypadku obszaru atlantyckiego, choć nie opracowano prawdziwej strategii makroregionalnej, można argumentować, że strategia morska na Atlantyku odgrywa w pewnym stopniu podobną rolę jako ramy transnarodowej współpracy gospodarczej i społecznej między regionami atlantyckimi. Strategia morska i plan działania na rzecz obszaru Oceanu Atlantyckiego obejmują ten sam obszar co region transnarodowy Atlantyku, a także niektóre terytoria zamorskie (St. Martin, Gwadelupa i Martynika). Odnosi się on do zagrożeń związanych ze zmianą klimatu i klęskami żywiołowymi jako potencjalnych przeszkód dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego, które są w tym przypadku eliminowane za pomocą strategii na rzecz generowania wiedzy. W szczególności uważa się, że obserwacja, mapowanie i prognozowanie oceanów ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonego wzrostu działalności gospodarczej na obszarze Oceanu Atlantyckiego oraz potrzeby (publicznych) informacji i usług w zakresie klimatu dla podmiotów działających na tym obszarze. Komisja Łuku Atlantyckiego w ramach Konferencji Peryferyjnych Regionów Morskich (CPMR) obejmuje większość regionów uczestniczących w obszarze Oceanu Atlantyckiego. Prace w Radzie Łuku Atlantyckiego koncentrują się głównie na realizacji strategii morskiej Atlantyku.

 

3.    Konwencje międzynarodowe i inne inicjatywy dotyczące współpracy

Konwencja OSPAR o ochronie środowiska morskiego północno-wschodniego Atlantyku obejmuje szerszy obszar niż region transnarodowy obszaru atlantyckiego UE, w tym również trzy regiony atlantyckie (Morze Celtyckie, Zatokę Biskajską i Wybrzeże Iberyjskie oraz Wider Atlantic), a także dwa inne regiony: Wody Arktyczne i Wielkie Morze Północne. Zgodnie z tą konwencją zmiana klimatu (i zakwaszanie oceanów) jest rozwiązana jako kwestia przekrojowa w zakresie generowania wiedzy, monitorowania skutków i projektowania wariantów zarządzania mających na celu zwiększenie odporności ekosystemów.

 

Przykłady projektów finansowanych w latach 2014–2020

Poniżej przedstawiono przykłady projektów finansowanych w ramach programu na rzecz obszaru atlantyckiego na lata 2014–2020.

Projekt MyCOAST (2017–2021) ma na celu świadczenie usług klimatycznych dla działalności gospodarczej wzdłuż wybrzeża obszaru atlantyckiego. Ma również na celu utworzenie obserwatorium przybrzeżnego ds. zmiany klimatu. Docelowi użytkownicy danych, usług i narzędzi, które mają być dostarczane przez obserwatorium, są podmiotami zaangażowanymi w zarządzanie zagrożeniami przybrzeżnymi, takimi jak powodzie i erozję przybrzeżną, takimi jak powodzie i erozję przybrzeżną i zapobieganie im, oraz podmioty odpowiedzialne za zarządzanie bezpieczeństwem morskim i reagowanie na incydenty związane z zanieczyszczeniem na obszarze Oceanu Atlantyckiego. Ponadto dane z obserwatorium będą wykorzystywane do zwiększania świadomości na temat tych zagrożeń w obszarze Oceanu Atlantyckiego oraz do identyfikowania i promowania możliwości dla sektora prywatnego, na przykład związanych z akwakulturą, żeglugą i energią wiatrową.

Projekt PRIMROSE (Przewidywanie ryzyka i wpływu zdarzeń szkodliwych na sektor akwakultury) (2017–2020) dostarczy wiedzy na temat zarządzania ryzykiem związanym (m.in.) z zagrożeniami klimatycznymi dla sektora akwakultury, tworząc system transnarodowych krótko- i średnioterminowych prognoz ryzyka oraz długoterminową ocenę wpływu klimatu na szkodliwe zakwity glonów i patogeny. Ta ulepszona prognoza obejmie ocenę ryzyka mikrobiologicznego i wpływu zmian klimatu, oprócz prognoz dotyczących kwitnienia glonów. W skład 10 partnerów projektu wchodzą akademickie organizacje badawcze we wszystkich pięciu krajach uczestniczących w Programie Obszaru Atlantyckiego oraz przedstawiciele sektorów rybołówstwa i akwakultury w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Chociaż przystosowanie się do zmiany klimatu nie zostało wyraźnie uwzględnione, zmiana klimatu jest jedną z presji wywieranych na ekosystemy morskie, która jest rozpatrywana również pod względem wyzwań ze strony gatunków inwazyjnych.

Projekt Risk-AquaSoil (atlantycki plan zarządzania ryzykiem w wodzie i glebie) (2017–2019) ma na celu zdefiniowanie kompleksowego planu zarządzania ryzykiem klimatycznym związanym z glebą i wodą w celu poprawy odporności atlantyckich obszarów wiejskich. Plan zarządzania obejmuje projektowanie usług wczesnego ostrzegania i diagnostyki oraz opracowywanie i testowanie innowacyjnych strategii na rzecz lepszego gospodarowania glebą i wodą z uwzględnieniem ryzyka związanego ze zmianą klimatu. Zainteresowane strony i społeczności lokalne będą zaangażowane w szkolenia i działania na rzecz budowania zdolności oraz w systemy zarządzania ryzykiem i odszkodowania za szkody.