Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Adaptacja w górach karpackich

 

 

Karpaty są drugim najdłuższym systemem górskim w Europie o powierzchni około 210 000 kilometrów kwadratowych. Siedem państw (Republika Czeska, Węgry, Polska, Rumunia, Serbia, Republika Słowacka i Ukraina) dzieli terytorium regionu karpackiego, z czego pięć jest członkami UE.

 

Karpacki region górski jest jednym z najbardziej znaczących i najbogatszych schronienia przyrody na kontynencie europejskim. Karpaty są domem dla około 30 % europejskiej flory i największych w Europie populacji niedźwiedzi brunatnych, wilków, rysia, żubrów europejskich i rzadkich gatunków ptaków, w tym zagrożonych na całym świecie Imperial Eagle. Oprócz różnorodności naturalnej, półnaturalne siedliska, takie jak pastwiska górskie i łąki siana, które są wynikiem wieków tradycyjnego gospodarowania gruntami, mają ogromne znaczenie ekologiczne i kulturowe. WWF włączył region karpacki do ogólnoświatowej listy „Global 200” ekoregionów znanych z wyjątkowych poziomów bioróżnorodności. Karpacki region górski dostarcza ważnych towarów i usług ekosystemowych, takich jak żywność, słodka woda, produkty leśne i turystyka, i jest częścią trzech głównych dorzeczy: Dunaj, Dniester (do Morza Czarnego) i Wisła (do Morza Bałtyckiego).

Karpaty służą jako pomost między północnymi i południowo-zachodnimi kulturami Europy, co prowadzi do szerokiej różnorodności kulturowej.

Zagrożenia dla środowiska Karpat

Porzucanie gruntów, przekształcanie i fragmentacja siedlisk, wylesianie, niezrównoważone leśnictwo i praktyki rolnicze oraz zanieczyszczenie prowadzą do utraty krajobrazu karpackiego i różnorodności biologicznej. Głównymi czynnikami tego zjawiska są zmiany społeczno-gospodarcze i zmiany klimatu. Porzucanie gruntów i utrata siedlisk mają największe znaczenie na obszarach oddalonych na wyższych wysokościach, na których tradycyjne rolnictwo nie może konkurować z nowoczesnym rolnictwem. Przekształcenie i fragmentacja siedlisk są głównie związane z niezrównoważoną turystyką i rozwojem infrastruktury, podczas gdy rolnictwo jest głównym źródłem zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych. Zmiany klimatu, powodujące zmiany w wzorcach opadów, pokrywie śnieżnej i temperaturze, intensyfikują opisane powyżej procesy.

Zmiany klimatu i adaptacja w Karpatach

Obecny i przewidywany wpływ zmiany klimatu zapoczątkował szereg projektów finansowanych przez UE, w tym:

  • CARPATCLIM miała na celu harmonizację danych dotyczących klimatu z lat 1961-2010 i udostępnienie ich w sieciowej bazie danych;
  • CarpathCC, w którym przeprowadzono serię badań podatności i oceniono środki adaptacyjne;
  • CarpiVia, podczas której oceniono podatność głównych ekosystemów regionu Karpackiego i systemów produkcji opartych na ekosystemach i zaproponowano warianty adaptacyjne.