Start Wiedza Straty gospodarcze Straty ekonomiczne związane z warunkami pogodowymi

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Straty gospodarcze i ofiary śmiertelne związane z pogodą i klimatem w Europie

Ta tablica rozdzielcza uwzględnia całkowite i ubezpieczone straty gospodarcze oraz liczbę ofiar śmiertelnych spowodowanych zdarzeniami pogodowymi i klimatycznymi w państwach członkowskich UE i państwach członkowskich EOG od 1980 r. Zagrożenia związane z pogodą i klimatem są klasyfikowane jako zagrożenia meteorologiczne (np. burze), zagrożenia hydrologiczne (np. powodzie) i zagrożenia klimatyczne (np. fale upałów) na podstawie klasyfikacji Międzynarodowej Rady Nauki (ICSU). Do celów porównawczych uwzględniono zagrożenia geofizyczne (np. trzęsienia ziemi i wulkany). Wydarzenie może mieć miejsce w kilku krajach, ale informacje są podzielone na poszczególne kraje.

Dane te opierają się na zestawach danych warstwy ryzyka CATDAT i MunichRe NatCatSERVICE (oba otrzymane w ramach porozumienia instytucjonalnego) oraz na zbiorze wskaźników ekonomicznych Eurostatu, podczas gdy dane z wcześniejszych lat nieobjęte Eurostatem zostały uzupełnione przy użyciu danych z rocznej bazy danych makrogospodarczej Komisji Europejskiej (AMECO), światowej perspektywy gospodarczej Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), bazy danych o gospodarce ogółem (TED) i bazy danych Banku Światowego. Wykorzystuje się średnią populację danego kraju w okresie szeregów czasowych.

RiskLayer MunichRe

Dane zawarte w tym panelu są oparte na indywidualnych rekordach zdarzeń otrzymanych od dostawców danych. EEA nie jest jednak właścicielem danych, a EEA nie może ujawnić żadnych innych szczegółów niż dane przedstawione w tym panelu.

Informacje z catdata i NatCatSERVICE z danymi dla każdego zdarzenia są prezentowane:

  • według kraju (jak w ostatnim roku serii czasowej, np. wydarzenia, które miały miejsce w Czechosłowacji, są przydzielane do Czech lub Słowacji na podstawie informacji o lokalizacji wydarzenia); lub
  • w podziale na lata (zgrupowane dla państw członkowskich UE-27 i państw członkowskich EOG-33); lub
  • według typu zagrożenia (tylko dla zagrożeń związanych z pogodą i klimatem lub z uwzględnieniem zagrożeń geofizycznych) Ze względu na jego wpływ na ofiary śmiertelne, dane klimatologiczne dla poszczególnych rodzajów zagrożenia są podzielone na fale upałów i inne zdarzenia klimatyczne (np. zaklęcia zimne, pożary).

Dane zostały skorygowane w celu uwzględnienia inflacji i przedstawione w cenach stałych wyrażonych za ostatni rok serii czasowej: na przykład w odniesieniu do danych 1980–2020 wszystkie wartości wyrażone są w wartościach 2020-euro. 

Ta tablica rozdzielcza zawiera bardziej szczegółowe dane dotyczące wskaźnika CLIM039/CSI042 opracowanego przez EEA pt.„Straty gospodarcze związane ze zdarzeniami klimatycznymi w Europie”, aktualizowanego corocznie. Dodatkowe informacje na temat danych i wskaźnika można znaleźć w briefingu EOG pt. „Straty gospodarcze i ofiary śmiertelne wynikające ze zdarzeń związanych z pogodą i klimatem w Europie” (2022 r.).

Informacje przedstawione w tym panelu są wykorzystywane w wielu projektach EOG i zewnętrznych, np. w unijnych celach zrównoważonego rozwoju (Eurostat) lub w Europejskim Obserwatorium ds. Klimatu i Zagrożeń (na temat ofiar śmiertelnych powodzi i pożarów).

Ta tablica na temat strat gospodarczych spowodowanych ekstremalnymi zjawiskami klimatycznymi w Europie została przygotowana i udostępniona w ramach Porozumienia o poziomie usług EEA-Komisja Europejska (RTD) w sprawie „Uwzględniania zasad udostępniania danych GEOSS i zarządzania nimi w celu wspierania środowiska w Europie”.

EuroGeo