Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
The European Climate and Health Observatory is undergoing reconstruction until June 2024 to improve its performance. We apologise for any possible disturbance to the content and functionality of the platform.
2

Ocena zagrożeń i słabości związanych ze zmianą klimatu

Celem tego kroku jest kompleksowy obraz obecnych i przyszłych zagrożeń klimatycznych oraz związanych z nimi możliwości jako podstawy strategii i planów przystosowawczych. Zazwyczaj oceny skutków zmiany klimatu i podatności (CCIV) opierają się na:

  • informacje na temat aktualnych warunków klimatycznych i scenariuszy przyszłego klimatu, w tym przyszłych powolnych zdarzeń i zdarzeń ekstremalnych,
  • ocena potencjalnego wpływu ekstremów klimatycznych i zmian klimatu na sektory potencjalnie podatne na zagrożenia
  • analiza, która wpływa na zagrożenia związane z klimatem w poszczególnych sektorach (czynniki związane z ekosystemem, czynnikami fizycznymi, technicznymi lub społeczno-gospodarczymi).

Na podstawie tych informacji i analiz w ocenie CCIV podsumowano najważniejsze zagrożenia klimatyczne i podatności na zagrożenia związane z klimatem w odniesieniu do pojedynczych sektorów, a nawet w poszczególnych sektorach. Nacisk kładzie się na określenie zapotrzebowania na przystosowanie się do zmiany klimatu poprzez zrozumienie krytycznych skutków klimatycznych i związanych z nimi luk w systemie.

CCIVA opierają się na szerokim zakresie podejść do gromadzenia informacji, począwszy od danych i podejść opartych na modelach (np. dane dotyczące klimatu, modele oddziaływania), po bardziej przeglądy lub podejścia oparte na ekspertach. Etapy oceny są zazwyczaj przeprowadzane w sposób partycypacyjny z udziałem kluczowych zainteresowanych stron i ekspertów.

Nie istnieją żadne normy dotyczące sposobu prowadzenia CCIVA. Norma ISO (ISO/DIS 14091: Adaptacja do zmiany klimatu – Wytyczne w sprawie podatności na zagrożenia, skutków i oceny ryzyka) zostały opublikowane, które zawierają szereg dobrych narzędzi. Krajowe CCIVA w Europie są zasadniczo zgodne z kolejnością, o której mowa powyżej. Na wybór metod i podejść mają ostatecznie wpływ oczekiwania, ukierunkowanie i cel oceny, a także ograniczenia zasobów. Sprawozdanie EOG nr 1/2018 w sprawie krajowych ocen narażenia na zmiany klimatu i ryzyka w Europie zawiera dobry przegląd stosowanych podejść.