Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

4

Ocena wariantów adaptacyjnych

4.3 Przygotowanie dokumentu strategicznego i uzyskanie politycznego zatwierdzenia

Po ustaleniu głównych problemów i wybraniu preferowanych wariantów dostosowawczych można ustanowić strategiczne ramy przystosowania (strategię), podsumowując ustalenia z poprzednich etapów. Ponieważ dokument strategiczny jest przedstawiony i po przeprowadzeniu (szerszych) konsultacji z właściwymi organami i innymi zainteresowanymi stronami, zatwierdzenie polityczne ma zasadnicze znaczenie dla ustanowienia ram wdrażania działań dostosowawczych.

Strategiczne ramy przystosowania (strategii) powinny być dokumentem referencyjnym, podsumowującym z poprzednich etapów następujące punkty:

 • Ogólny cel adaptacji i kierunku strategicznego, który jest jeszcze ważniejszy w przypadku wyboru podejścia transformacyjnego
 • Podejście wybrane do opracowania strategii, w tym współpraca z władzami i innymi zainteresowanymi stronami (np. grupami interesów, organizacjami pozarządowymi, sektorem prywatnym)
 • Baza wiedzy i dobre praktyki (jeśli zostaną zbadane), w tym analiza luk
 • Główne obawy spowodowane zmianami klimatu i innymi czynnikami wpływającymi
 • Niepewność w zakresie zmian klimatu, przyszłych zmian i przystosowania się do zmiany klimatu
 • Cele w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu (dla wybranych obszarów/sektorów lub tematów polityki)
 • Ramy działania, w tym:
  • Przepis dotyczący przygotowania planu dostosowawczego lub planów sektorowych
  • Określenie ram czasowych na opracowanie konkretnych działań
  • Określenie zakresu odpowiedzialności i potrzebnych zasobów
  • Kryteria badania, oceny i wyboru wariantów dostosowawczych
 • Koordynacja i synergie między krajowymi i regionalnymi, a także sektorowymi (np. planami zapobiegania ryzyku klęskami żywiołowymi i zarządzania nim, planami zarządzania ryzykiem powodziowym, planami gospodarowania wodami w dorzeczu) oraz transgranicznymi działaniami dostosowawczymi
 • Działania na rzecz podnoszenia świadomości, komunikacji w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i budowania zdolności
 • System i ramy czasowe przeglądu strategii, w tym przepisy dotyczące monitorowania i oceny
 • Perspektywy

Przegląd państw członkowskich EOG, które opracowały krajowe strategie adaptacyjne, znajduje się na profilach poszczególnych krajów.

Pozycje bazy danych Climate-ADAPT

Relevant tile