Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).
6

Monitorowanie i ocena adaptacji

6.5 Monitorowanie i ocena adaptacji: Samokontrola

Czynniki wpływające na działalność MRE są dobrze zrozumiałe, a cele MRE są jasno określone i podane do wiadomości.

System MRE jest dostosowany do konkretnych warunków i priorytetów z konkretnymi celami i celami

NAS, NAP i/lub SAP mają jasne wymierne cele i cele,
a obowiązki w zakresie MRE są jasne, a mechanizmy angażowania odpowiednich zainteresowanych stron są jasne.

Wskaźniki i metody MRE łączą wskaźniki ilościowe z metodami jakościowymi w celu uchwycenia perspektyw od szeregu odpowiednich zainteresowanych stron, umożliwiając bardziej skuteczne triangulowanie informacji oraz zapewniając solidną, spójną i kontekstową całość opisu postępów w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu

Wyniki są syntetyzowane i przekazywane w sposób istotny dla kluczowych odbiorców (zwłaszcza decydentów i decydentów).

MRE informuje o kształtowaniu polityki dostosowawczej w trakcie cyklu polityki dostosowawczej, informuje o przeglądzie polityki i wspiera uczenie się w czasie

.