Start Baza danych Warianty adaptacyjne Wykorzystanie dostosowanych upraw i odmian

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Adaptation option

Wykorzystanie dostosowanych upraw i odmian

Stosowanie dostosowanych upraw i odmian (w tym upraw zielnych i drzewnych) jest sugerowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) wśród inteligentnych dla klimatu praktyk w zakresie ograniczania ryzyka, ochrony gleby i wody oraz efektywnego gospodarowania wodą. Stosowanie dostosowanych upraw i odmian (rocznie lub wieloletnich) przyczynia się do zmniejszenia negatywnego wpływu zmian klimatu na systemy rolne, a jednocześnie do zapewnienia stabilnej produkcji rolnej. Wprowadzenie nowych upraw lub odmian lub przywrócenie upraw dziedzictwa kulturowego prowadzi do dywersyfikacji produkcji rolnej, co ma pozytywny wpływ na różnorodność biologiczną i usługi ekosystemowe, w szczególności jeśli są uprawiane w powiązaniu z praktykami rolniczymi służącymi ochronie przyrody (w tym: minimalne niepokojenie gleby, trwała pokrywa organiczna gleby i dywersyfikacja gatunków roślin uprawnych). Wzmacnia również zdolność agroekosystemu do reagowania na stresy biotyczne i abiotyczne oraz zmniejsza ryzyko całkowitego niepowodzenia upraw. Ponadto wprowadzenie uprawy dostosowanych upraw i odmian może poprawić składowanie węgla w glebie poprzez przyspieszenie pochłaniania dwutlenku węgla atmosferycznego. Na przykład przejście z rocznych na wieloletnie uprawy energetyczne może doprowadzić do zmian w dochodach rolników i zapewnić różne usługi ekosystemowe, takie jak dostarczanie energii, regulacja jakości wody, zapewnienie sekwestracji dwutlenku węgla i zwiększenie obecności owadów zapylających.

Oprócz stosowania już istniejących genotypów, hodowla roślin może zapewnić portfolio odmian szerokiej gamy upraw w celu dostosowania systemów produkcji do zmian klimatycznych. Rozwój nowych gatunków i odmian roślin zrównoważonych pod względem handlowym i odpornych na różne zagrożenia wiąże się z zachowaniem wielu odmian, ras lądowych, rzadkich ras i blisko spokrewnionych dzikich krewnych gatunków udomowionych w celu utrzymania banku genetycznego do wykorzystania przy wyborze nowych cech odpornych na różne obciążenia.

Jak donosi FAO, wysiłki w zakresie hodowli roślin zazwyczaj obejmują próby wielolokalowe i mają na celu rozwój odmian roślin odpornych na stresory klimatyczne (dostosowywanie), a także bardziej efektywne wykorzystanie przez nie zasobów w celu zmniejszenia ich wpływu na środowisko (łagodzenie). Najczęściej badanymi cechami związanymi z klimatem są odporność na susze, zasolenie i powodzie. Różne regiony Europy potrzebują upraw dostosowanych do różnych czynników stresogennych: w niektórych regionach potrzebne są uprawy odporne na suszę lub ekstremalne temperatury, podczas gdy w innych regionach głównymi czynnikami stresogennymi mogą być szkodniki i choroby. Gatunki i odmiany hodowane w celu odporności na te warunki mogą być najskuteczniejszą strategią przystosowania się do zmiany klimatu. Wysokowydajne platformy genotypowe i fenotypowe są wykorzystywane do zwiększenia wydajności procesów rozwoju odmian roślin uprawnych, w tym prehoedingu.

Dodatkowe Szczegóły
Źródło informacji

Szczegóły adaptacji

Kategorie IPCC

Strukturalne i fizyczne: opcje adaptacji oparte na ekosystemie, Strukturalne i fizyczne: opcje technologiczne

Udział zainteresowanych stron

Wdrożenie tego środka dostosowawczego wymaga ścisłej współpracy między multidyscyplinarnymi grupami kluczowych zainteresowanych stron, które obejmują rolników, małe i średnie przedsiębiorstwa, usługi doradztwa rolniczego (które dostarczają rolnikom wiedzy i umiejętności w celu poprawy stosowanych technik agronomicznych, wydajności upraw i dochodów gospodarstw), hodowców, naukowców i decydentów politycznych. Rolnicy i służby doradcze powinny być zaangażowane w projekty i eksperymenty mające na celu sprawdzenie skuteczności wykorzystania dostosowanych upraw i odmian w celu zdobycia wszystkich informacji i zdobycia doświadczenia w zakresie wpływu uprawy różnych upraw, zarówno pod względem korzyści gospodarczych, jak i środowiskowych.

Należy zwiększać i aktualizować umiejętności i wiedzę decydentów politycznych, agentów ds. rozszerzenia, przedsiębiorców rolnych i rolników w oparciu o mechanizm koordynacji, który wzmacnia zdolności organizacyjne i instytucjonalne. Usługi doradztwa rolniczego odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu dostępu do dobrych praktyk i technologii oraz w dzieleniu się nimi, poprawianiu budowania zdolności i edukacji oraz zwiększaniu zdolności rolników do ich wdrażania, zmniejszając postrzegane ryzyko niepowodzenia, które niesie ze sobą przejście na nowy system. Utworzenie wielozainteresowanych platform na rzecz partycypacyjnej hodowli i oceny odmian na poziomie społeczności może pomóc w zwiększeniu lokalnych zdolności do wyboru i oceny odmian upraw.

Czynniki sukcesu i czynniki ograniczające

Wdrożenie tego wariantu dostosowawczego, podobnie jak w przypadku innych środków produkcji roślin przyjaznych dla klimatu, jest łatwiejsze, jeżeli jest ukierunkowane na rynek i w pełni zintegrowane z rynkami. Dlatego czynnikiem sukcesu jest rozwój lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych rynków nowych upraw lub odmian, które odgrywają funkcjonalną rolę w systemach żywnościowych. Ponadto krajowe i regionalne polityki i regulacje dotyczące rozwoju odmian roślin oraz harmonizacji ram prawnych dotyczących materiału siewnego mogłyby pomóc rolnikom w uzyskaniu terminowego dostępu do nasion o rozsądnej cenie i materiałów do sadzenia najbardziej odpowiednich odmian upraw.

Opracowanie i stosowanie lokalnych i skutecznych strategii przystosowania się do zmiany klimatu w odniesieniu do produkcji roślinnej wymaga wzmocnienia potencjału naukowego i technicznego na wielu poziomach, integracji wysiłków badawczych, współpracy między naukowcami a usługami doradztwa rolniczego, a także dostarczania jasnych komunikatów i instrumentów decydentom politycznym i zainteresowanym stronom.

W szczególności dla rolników zdobywanie i dzielenie się wiedzą na temat zmieniających się warunków klimatycznych i trwałej rentowności dostosowanych praktyk produkcji roślin są ważne przy formułowaniu strategii radzenia sobie z czynnikami ograniczającymi wpływającymi na ich system upraw, lepszego przydzielania zasobów i dokonywania uzasadnionych inwestycji w przystosowanie się do zmiany klimatu. Aby zagwarantować przyjęcie praktyk przyjaznych dla klimatu, należy zapewnić zachęty finansowe w celu zwiększenia zdolności rolników lub zwiększenia ich dostępu do pożyczek uprzywilejowanych w celu wsparcia początkowych inwestycji w zrównoważone praktyki i technologie. Może to pomóc rolnikom w korzystaniu ze środków, które są korzystne społecznie i środowiskowo, ale wiążą się z wysokimi kosztami początkowymi.

Koszty i korzyści

Koszt wdrożenia tego środka zależy głównie od ceny nasion dostosowanych upraw lub odmian oraz od wymaganych kosztów inwestycyjnych (jeśli takie istnieją) w gospodarstwie (np. zakup nowego rodzaju maszyn). Ponadto, chociaż koszty wprowadzenia nowych upraw rocznych są dość ograniczone, wprowadzenie nowych gatunków drzew lub odmian może wiązać się z wyższymi kosztami inwestycji, co w konsekwencji zwiększa ryzyko dla rolników.

Głównymi korzyściami płynącymi z wprowadzenia nowych gatunków i odmian są wyższe lub stabilne plony i dochody rolników ze względu na lepszą zdolność dostosowywania upraw do środowiska, w którym są uprawiane, oraz zwiększoną odporność systemów uprawy na zagrożenia związane z klimatem. Ponadto wprowadzenie szeregu gatunków i odmian roślin uprawnych prowadzi do dywersyfikacji produkcji rolnej, która może mieć pozytywny wpływ na różnorodność biologiczną, świadczenie usług ekosystemowych i synergie z łagodzeniem skutków zmiany klimatu poprzez poprawę składowania dwutlenku węgla w glebie. Jednak niektóre z tych dodatkowych korzyści mogą wymagać czasu, aby się zamanifestować.

Wdrażanie stosowania dostosowanych upraw i odmian powinno być wspierane jasnymi politykami i procedurami. Wspólna polityka rolna (WPR) Unii Europejskiej oraz krajowe i regionalne programy obszarów wiejskich należą do głównych sił politycznych służących wdrożeniu tego środka. Wspólna polityka rolna poprzez „zielone płatności bezpośrednie” (lub „zazielenianie”) (pierwszy filar WPR) wspiera rolników, którzy przyjmują lub utrzymują praktyki rolnicze (np. dywersyfikacja upraw), które pomagają osiągnąć cele środowiskowe i klimatyczne. Ponadto drugi filar WPR, czyli unijna polityka rozwoju obszarów wiejskich, której celem jest wspieranie obszarów wiejskich, umożliwia władzom regionalnym, krajowym i lokalnym formułowanie poszczególnych programów rozwoju obszarów wiejskich oraz wspiera m.in. działania na rzecz zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi i działaniami w dziedzinie klimatu, w tym praktyki rolnicze w zakresie ochrony środowiska. Programy drugiego filaru są współfinansowane z funduszy UE oraz z funduszy regionalnych lub krajowych.

Czas wdrożenia

Potrzebny jest jeden rok, aby zmienić uprawiane odmiany upraw rocznych i uzyskać produkcję, podczas gdy w przypadku roślin drzewnych kilka lat (dziesięćdziesiąt lat) konieczne jest, aby rośliny osiągnęły dojrzałość i stały się opłacalne.

Okres użytkowania

Żywotność związana jest z ekonomiczną wygodą uprawy wybranych upraw i odmian.

Źródło informacji

Bibliografia:

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Aug 17 2023

Akcje Dokumentu