Start Archiwum wiadomości Archiwum wiadomości

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Archiwum wiadomości

 • Zmiana klimatu zagraża europejskim lasom

  25 Feb 2021

  Według badania przeprowadzonego przez międzynarodowy zespół naukowców z Włoch, Hiszpanii, Finlandii i Niemiec znacznie ponad połowa europejskich lasów jest potencjalnie zagrożona w wyniku wiatru, pożarów lasów i ataków na owady. Utrata szczególnie dużych i starych drzew może negatywnie wpłynąć na istotne usługi ekosystemowe.

 • Światowe Centrum Adaptacji zapoczątkowało pierwsze sprawozdanie na temat stanu i tendencji w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu za 2020 r.

  22 Jan 2021

  W pierwszej i kolejnych sprawozdaniach na temat stanu i tendencji w przystosowywaniu się do zmiany klimatu ocenione zostaną postępy w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu oraz przedstawione zostaną wytyczne i zalecenia dotyczące najlepszych praktyk w zakresie przystosowania się do skutków zmiany klimatu i budowania odporności na wstrząsy klimatyczne.

 • Reakcje roślin na klimat są opóźnione

  22 Feb 2021

  Reakcje roślin na czynniki wpływające na klimat, takie jak temperatura i opady, mogą stać się widoczne dopiero lata po faktycznym zdarzeniu klimatycznym. Ponieważ interakcje między roślinami a klimatem są bardziej złożone niż przewidywano, naukowcy chcą priorytetowo potraktować opracowanie solidnych scenariuszy dla gatunków roślin, które mają kluczowe znaczenie dla dobrostanu człowieka.

 • Fale upałów w Europie: Jak utrzymać ostyganie budynków w sposób zrównoważony?

  11 Nov 2022

  W briefingu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) pt. „Cooling buildings sustainable in Europe” przeanalizowano, jak najlepiej złagodzić stres cieplny w budynkach i jego potencjalny wpływ na grupy szczególnie wrażliwe, zdrowie i nierówności, a jednocześnie zmniejszyć zużycie energii. Częste fale upałów i rosnąca podatność ludności na zagrożenia doprowadzą do znacznego wzrostu negatywnych skutków dla zdrowia w Europie, o ile nie zostaną podjęte środki dostosowawcze.

 • Posłowie do Parlamentu Europejskiego twierdzą, że Unia Europejska musi pilnie wzmocnić swoje działania w dziedzinie klimatu

  21 Sep 2022

  W następstwie lata 2022 r. Parlament Europejski przyjął zestaw zaleceń dotyczących niszczycielskich susz, pożarów lasów i innych ekstremalnych zjawisk pogodowych w całej Europie. Posłowie do Parlamentu Europejskiego przyjęli rezolucję w sprawie zwiększenia wysiłków Unii Europejskiej (UE) na rzecz łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej. Posłowie do PE chcą, aby Komisja zaproponowała kompleksowe, ambitne i prawnie wiążące europejskie ramy przystosowania się do zmiany klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej narażonych regionów UE. UE powinna również nadal odgrywać aktywną rolę w określaniu globalnego celu w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu oraz w zapewnianiu, by społeczność międzynarodowa osiągnęła swój cel dotyczący międzynarodowego finansowania działań w związku ze zmianą klimatu.

 • Øresund Bridge ma obecnie wytrzymać 10,000-letni wzrost huraganu

  23 Sep 2022

  Duńskie Ministerstwo Środowiska i Agencja Ochrony Środowiska, we współpracy z kilkoma innymi ministerstwami, agencjami i organizacjami, opublikowały nowe studium przypadku dotyczące mostu Øresund. Øresundsbro Konsortiet chroni czterokilometrowy tunel przed falami burzowymi. Po zakończeniu bieżących projektów w 2025 r. część tunelu połączenia Øresund będzie w stanie wytrzymać 10,000-letni wzrost huraganu, przewidywany do 2050 r. Obecne projekty infrastrukturalne obejmują budowę nowych wałów i betonowego ściany ochrony przeciwpowodziowej.

 • Dziesięć zaleceń dotyczących sposobów lepszej ochrony dziedzictwa kulturowego przed skutkami zmiany klimatu

  14 Sep 2022

  Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie pt. „Wzmocnienie odporności dziedzictwa kulturowego na zmianę klimatu”. Informacje zebrała grupa ekspertów z państw członkowskich UE ds. otwartej metody koordynacji (OMK). W sprawozdaniu przedstawiono zestaw dziesięciu zaleceń mających na celu przyczynienie się do wzmocnienia odporności dziedzictwa kulturowego na zmianę klimatu.

 • Cytadel w Kopenhadze jest obecnie w stanie poradzić sobie z 1000-letnimi opadami deszczu.

  23 Sep 2022

  Duńskie Ministerstwo Środowiska i Agencja Ochrony Środowiska, we współpracy z kilkoma innymi ministerstwami, agencjami i organizacjami, opublikowały w Kopenhadze nowe studium przypadku dotyczące przystosowania się do zmiany klimatu na obszarach miejskich. Siedem pokryw włazów żeliwnych na ziemi jest jedyną oznaką ekstensywnej i bardzo złożonej ochrony przeciwpowodziowej Citadel w Østerbro w Kopenhadze. Fortyfikacja jest wpisanym na listę zabytkiem starożytnym. W ostatnich latach Citadel był narażony na kilka ulewnych powodzi po wybuchach chmur. W związku z dużymi pracami podziemnymi Duńska Organizacja Obronna i Infrastruktura zabezpieczyła Citadel przed 1000-letnimi opadami deszczu.

 • Water4All 2022 – wspólne ogłoszenie transnarodowego zaproszenia do składania wniosków

  14 Sep 2022

  Wspólne transnarodowe zaproszenie do składania projektów badawczych i innowacyjnych w ramach europejskiego partnerstwa Water4All dotyczące: „Gospodarowanie zasobami wodnymi: odporność, przystosowanie się i łagodzenie skutków ekstremalnych zdarzeń hydroklimatycznych oraz narzędzia zarządzania” są obecnie otwarte. W ramach zaproszenia wspiera się projekty mające na celu zapewnienie wiedzy, modeli, podejść, narzędzi i metod w celu lepszego zrozumienia procesów hydrologicznych w celu skuteczniejszego reagowania na pojawiające się problemy związane ze zmianą klimatu związane z wodą.

 • Sprawozdanie dotyczące środowiska w lotnictwie europejskim z 2022 r.

  30 Sep 2022

  Głównym celem sprawozdania na temat środowiska w lotnictwie europejskim z 2022 r. jest zapewnienie obiektywnego, jasnego i dokładnego źródła informacji na temat efektywności środowiskowej sektora lotnictwa na szczeblu europejskim. Zawiera również sprawozdania na temat polityk i działań wdrażanych w celu dalszego dostosowania i budowania odporności poprzez uwzględnianie kwestii związanych ze zmianą klimatu w procesach planowania i przyszłych inwestycjach.