Start Archiwum wiadomości Archiwum wiadomości

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
The European Climate and Health Observatory is undergoing reconstruction until June 2024 to improve its performance. We apologise for any possible disturbance to the content and functionality of the platform.

Archiwum wiadomości

 • Dokument orientacyjny na temat włączenia usług klimatycznych do miejskiego planowania przestrzennego miast

  25 Oct 2023

  Usługi klimatyczne okazały się ważną pomocą w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu w Europie. Istnieje jednak ogólna obawa, że usługi klimatyczne nie są skuteczne w doprowadzeniu do wdrożenia przez użytkowników na ostatnim etapie. W niniejszym dokumencie programowym opracowanym w ramach projektu dotyczącego zasięgu finansowanego przez UE przedstawiono wyniki w zakresie wspólnego rozwoju wiedzy i informacji, w pakiecie jako usługi i narzędzia klimatyczne wspierające proces rozwoju obszarów miejskich odpornego na zmianę klimatu.

 • 2023 to najgorszy w historii rok, w którym globalne temperatury są zbliżone do limitu 1,5 °C

  12 Jan 2024

  Według analizy usługi programu Copernicus w zakresie zmiany klimatu (C3S) rok, w którym występują ekstremalne zdarzenia na całym świecie, jest obecnie oficjalnie najgorszym rokiem Ziemi. Sprawozdanie C3S Global Climate Highlight za 2023 r. pokazuje, że rok 2023 był o 1,48 °C cieplejszy niż poziom referencyjny sprzed epoki przemysłowej z lat 1850–1900, przy czym blisko połowa dni w 2023 r. przekroczyła limit ocieplenia o 1,5 °C, a także przekroczył poprzednią najwyższą wartość roczną, osiągniętą w 2016 r.

 • Geografia przyszłego ryzyka klimatycznego: Ranking klimatyczny norweskich gmin

  18 Sep 2023

  Norweskie Centrum Badawcze ds. Przystosowywania się do Zmiany Klimatu (NORADAPT) opracowało pierwszy kompleksowy ranking klimatyczny wszystkich norweskich gmin. Uwzględniając 12 wskaźników, NORADAPT zebrał dane na temat oczekiwanych zmian klimatycznych i społecznych oraz porównał te dane z działaniami podejmowanymi przez gminy w celu przystosowania się do zmiany klimatu. Daje to obraz całkowitego ryzyka klimatycznego dla gmin norweskich w przyszłości.

 • Analiza ryzyka klimatycznego i przystosowanie się do zmiany klimatu w przedsiębiorstwach

  14 Sep 2022

  Aby ułatwić wdrożenie systematyki Unii Europejskiej, niemiecka Agencja Środowiska opracowała zalecenie „Jak przeprowadzić solidną ocenę ryzyka zmiany klimatu i podatności na zagrożenia na potrzeby sprawozdawczości w zakresie unijnej systematyki dotyczącej zrównoważonego rozwoju?”. W zaleceniach tych opisano, w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą w praktyce postępować w celu spełnienia wymogów prawnych dotyczących ustalenia, czy niektóre rodzaje działalności gospodarczej w znacznym stopniu przyczyniają się do realizacji europejskich celów środowiskowych, w tym ochrony klimatu i przystosowania się do zmiany klimatu.

 • Projektowanie krajobrazów odpornych na zmianę klimatu: Najnowocześniejsze projekty w Europie

  27 Sep 2022

  Publikacja ta, opublikowana jako jeden wkład dla czeskiej prezydencji Unii Europejskiej, skupia niektóre z projektów ukierunkowanych na najlepsze praktyki, które są obecnie realizowane w Europie w dziedzinie przystosowania się do zmiany klimatu. Obejmują one szereg środków, począwszy od retencji wody w krajobrazie, odtworzenia gleby, zwiększania odporności lasów i przywracania usług ekosystemowych.

 • Podręcznik „Zielony Ład w terenie”: Udzielanie władzom lokalnym i regionalnym wytycznych dotyczących transformacji ekologicznej

  23 Sep 2022

  Aby wyposażyć władze lokalne i regionalne w odpowiednie środki radzenia sobie z zagrożeniami związanymi ze zmianą klimatu, Komitet Regionów opublikował podręcznik „Zielony Ład w terenie”, który zawiera ukierunkowane wytyczne dotyczące pomocy finansowej i pomocy technicznej w dziedzinie przystosowania się do zmiany klimatu. W przyszłości opracowane zostaną podobne wytyczne dotyczące fali renowacji i ochrony różnorodności biologicznej.

 • Zainicjowana zostaje wspólnota praktyków misji w zakresie przystosowania się do zmian klimatu

  24 Feb 2023

  W dniu 26 stycznia 2023 r. 200 regionów i władz lokalnych uczestniczyło w tworzeniu wspólnoty praktyków w zakresie przystosowania misji do sieci i dzieliło się doświadczeniami w zakresie wdrażania środków przystosowawczych na szczeblu regionalnym i lokalnym.

 • Sprawozdanie z postępu prac nad nowym europejskim Bauhausem

  24 Feb 2023

  Dwa lata po uruchomieniu nowy europejski Bauhaus (NEB) stał się katalizatorem transformacji Europejskiego Zielonego Ładu. W sprawozdaniu z postępu prac podkreślono osiągnięcia inicjatywy w pierwszych dwóch latach jej realizacji. W dokumencie tym wprowadzono narzędzie oceny kompasu nowego europejskiego Bauhausu w odniesieniu do projektów, które odzwierciedlają podejście nowego europejskiego Bauhausu do zrównoważonego rozwoju, włączenia społecznego i piękna. A także bazę danych NEB Dashboard w formie interaktywnej mapy.

 • Społeczności na rzecz klimatu: Inicjatywa Komisji Europejskiej na rzecz lokalnych działań w odpowiedzi na zmianę klimatu

  18 Mar 2024

  Komisja Europejska zainicjowała działanie pilotażowe „Wspólnoty na rzecz Klimatu” (C4C), którego celem jest umożliwienie społecznościom lokalnym w całej Europie podejmowania znaczących kroków na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu. C4C będzie wspierać 50 lokalnych projektów zlokalizowanych w jedenastu kwalifikujących się krajach UE, koncentrujących się na regeneracji różnorodności biologicznej, gospodarce wodnej, gospodarce o obiegu zamkniętym lub energii ze źródeł odnawialnych. Zaproszenie do składania wniosków jest otwarte do dnia 3 kwietnia 2024 r.

 • Wymiana wiedzy w celu budowania odporności: co miasta mogą nauczyć się, gdy przystosowują się do zmiany klimatu?

  31 Aug 2023

  W ramach realizowanego przez Porozumienie Burmistrzów programu twinningowego instrumentu wspierania polityki (PSF) osiem gmin z Hiszpanii, Włoch, Grecji, Francji i Niemiec zostało połączonych w celu umożliwienia wymiany najlepszych praktyk, wyciągniętych wniosków oraz oceny tego, co można zastosować w ich mieście w odniesieniu do opracowywania strategii adaptacyjnych i budowania odporności na negatywne skutki zmiany klimatu.