Widz dostarcza prognozowane godzinowe stężenia NO2 na poziomie naziemnym (na podstawie danych satelitarnych przetwarzanych przez CAMS).

Użyj tej ikony, aby wybrać datę i region zainteresowania

Kliknijna tej ikonie, aby wyświetlić mapę w trybie pełnoekranowym

Klikając na mapę, można zobaczyć wykres pokazujący zmiany godzinowych stężeń NO2 na poziomie godzinowym w prognozowanym okresie w danej lokalizacji.

Klasyfikacja godzinowych stężeń NO2 w otaczającym powietrzu jest zgodna z klasyfikacją zastosowaną przez aktualne dane dotyczące jakości powietrza dla Europy, gdzie pięć kategorii waha się od dobrego (i 40 µg/m3) do bardzo słabego (> 400 µg/m3). Dyrektywy w sprawie jakości otaczającego powietrza stanowią, że w celu ochrony zdrowia ludzkiegostężenie CO2 nie powinno przekraczać 200 µg/m3 więcej niż 18 razy w roku kalendarzowym, a średnie roczne stężenia nie powinny przekraczać 40 µg/m3. Próg ostrzegania ludności dla NO2 ustala się na poziomie 400 µg/m3 mierzonym w ciągu trzech kolejnych godzin w miejscach reprezentatywnych dla jakości powietrza (ponad 100 km2 lub w całej strefie lub aglomeracji, w zależności od tego, która z tych wartości jest mniejsza). Przekroczenie tego progu powoduje rozpowszechnianie opinii publicznej informacji na temat ryzyka narażenia oraz wdrożenie, w stosownych przypadkach, krótkoterminowych środków mających na celu obniżenie poziomów zanieczyszczeń.

W 2021 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała nowe wytyczne dotyczące jakości powietrza w celu ochrony zdrowia ludzkiego, aktualizując wytyczne dotyczące jakości powietrza z 2005 r. na podstawie systematycznego przeglądu najnowszych dowodów naukowych na temat tego, w jaki sposób zanieczyszczenie powietrza szkodzi zdrowiu ludzkiemu. Zgodnie z nowymi wytycznymi WHO średnie roczne stężenie nie powinno przekraczać 10 µg/m3, dzienne stężenie nie powinno przekraczać 25 µg/m3 dłużej niż 3-4 dni w roku, a stężenia godzinowe nie powinny przekraczać 200 µg/m3. W październiku 2022 r. Komisja Europejska opublikowała wniosek dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie jakości powietrza, w której ściślej dostosowuje się unijne normy jakości powietrza do zaleceń WHO z 2021 r. i wprowadza wartości dopuszczalne dla wszystkich zanieczyszczeń powietrza objętych obecnie wartościami docelowymi, z wyjątkiem ozonu. W przypadku NO2 stężenia godzinowe nie powinny przekraczać 200 µg/m3 więcej niż raz w roku kalendarzowym, podczas gdy dzienne stężenia nie powinny przekraczać 50 µg/m3 więcej niż 18 razy w roku kalendarzowym do 2030 r. Dla średniego rocznego stężenia granicznego ustala się na 20 µg/m3.

Dodatkowe informacje:

Language preference detected

Do you want to see the page translated into ?

Exclusion of liability
This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.