Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Profile krajów

Islandia

 

 

 

Źródła wykorzystywane do zestawiania informacji dotyczących zdrowia i adaptacji dla profili poszczególnych krajów różnią się w zależności od kraju. W przypadku państw członkowskich UE informacje opierają się na oficjalnych sprawozdaniach dotyczących dostosowania: Sprawozdawczość w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu na podstawie rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu (zob. sprawozdawczość UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, profile krajów ADAPTw sprawie klimatu) oraz sprawozdawczość dostosowawcza z 2019 r. na podstawie rozporządzenia w sprawie unijnego mechanizmu monitorowania gazów cieplarnianych. Te dwa mechanizmy sprawozdawcze są określane łącznie jako „oficjalna sprawozdawczość UE na temat przystosowania się do zmiany klimatu”. Uwaga: Odpowiednie informacje zostały skopiowane z oficjalnego sprawozdania UE na temat dostosowania (przedstawionego do 21 lipca 2021 r.), bez dalszego opracowywania treści tekstu. Niektóre informacje, ważne w momencie składania sprawozdań, mogą utracić ważność w dniu dzisiejszym. Wszelkie niezbędne dodatki do tekstu są wyraźnie zaznaczone.

Ponadto przedstawiono informacje zebrane w tablicy wyników w zakresie gotowości dostosowawczej (2018 r.) oraz w badaniu WHO na temat polityki w zakresie zdrowia publicznego i przystosowania się do zmiany klimatu w Unii Europejskiej (2018 r.). Uwaga: Niektóre informacje, ważne w momencie publikacji, mogą utracić ważność w dniu dzisiejszym. Wszelkie niezbędne dodatki do tekstu są wyraźnie zaznaczone.

Źródła informacji dla państw członkowskich EOG spoza UE są bardziej ograniczone.

 

Islandia nie przekazała informacji na temat przystosowania się do zmiany klimatu w EOG. Islandzki plan działań w dziedzinie klimatu na lata2018–2030(redaktorzy) koncentruje się na łagodzeniu zmiany klimatu. Wsiódmym komunikaciekrajowym Islandii (z2018 r. [redaktorzy]) do UNFCCC nie wspomniano konkretnie o potencjalnych skutkach lub środkach dostosowawczych związanych ze zdrowiem.

 

Informacje od WHO. Zdrowie i zmiana klimatu: profil kraju (2021)

Niniejszy profil kraju WHO/EURO UNFCCC dotyczący zdrowia i zmiany klimatu dla Islandii zawiera podsumowanie dostępnych dowodów na temat zagrożeń klimatycznych, podatności na zagrożenia dla zdrowia, skutków dla zdrowia i dotychczasowych postępów w wysiłkach sektora zdrowia na rzecz stworzenia odpornego na zmianę klimatu systemu opieki zdrowotnej.

Ogólnymi celami projektu WHO i UNFCCC w dziedzinie zdrowia i zmiany klimatu są:

  • Zwiększenie świadomości na temat wpływu zmiany klimatu na zdrowie
  • Wspieranie podejmowania decyzji opartych na dowodach w celu wzmocnienia odporności systemów opieki zdrowotnej
  • Wspieranie zaangażowania zdrowia w krajowe i międzynarodowe procesy klimatyczne, takie jak Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC)
  • Promowanie działań poprawiających zdrowie przy jednoczesnym ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych