Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
The European Climate and Health Observatory is undergoing reconstruction until June 2024 to improve its performance. We apologise for any possible disturbance to the content and functionality of the platform.

Adaptacja w górach karpackich

Ramy polityki

Konwencja ramowa o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat (konwencja karpacka) została przyjęta w maju 2003 r. w Kijowie na Ukrainie, która weszła w życie w styczniu 2006 r. Państwa zwróciły się do Programu Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych (UN Environment) o wsparcie procesu konwencji oraz o przyjęcie Sekretariatu Konwencji Karpackiej ustanowionego w maju 2004 r.

 

Konwencja Karpacka

Wspólną wizją Stron Konwencji Karpackiej jest prowadzenie kompleksowej polityki i współpracy w celu zagwarantowania ochrony i zrównoważonego rozwoju Karpat. Poprawa jakości życia, wzmocnienie lokalnych gospodarek i społeczności oraz ochrona wartości przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego powinny iść w parze w regionie karpackim. W celu wdrożenia konwencji rozwijane są działania w kilku obszarach tematycznych, począwszy od opracowania nowych protokołów i ustanowienia partnerstw strategicznych z kluczowymi podmiotami w regionie, po realizację różnych inicjatyw w Karpatach i poza nimi. Konwencja stanowi również platformę dialogu między wszystkimi zainteresowanymi stronami działającymi na obszarze Karpat, w tym społecznościami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, władzami regionalnymi i krajowymi oraz organizacjami międzynarodowymi.

Strategiczny program przystosowania się do zmiany klimatu

Na czwartym posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji Karpackiej w 2014 r. przyjęto „Strategiczny program przystosowania się do zmian klimatu w regionie karpackim”. Celem programu jest wspieranie państw członkowskich Konwencji Karpackiej, władz lokalnych i regionalnych oraz innych zainteresowanych stron w formułowaniu reakcji na zmianę klimatu jako sposobu na zapewnienie zrównoważonego rozwoju w regionie. Program strategiczny zawiera zalecenia dotyczące rozwoju polityki, zmiany instytucjonalnej i środków dostosowawczych opartych na ekosystemie.

DG ds. Strategii

Konwencja karpacka ściśle współpracuje z Dyrekcją Generalną UE ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG Regio) w zakresie uwzględniania i profilowania gór na szczeblu UE, zarówno w strategiach makroregionalnych, jak i poprzez nowe możliwe inicjatywy, których ostatecznym celem będzie opracowanie „Agendy górskiej” dla Europy.W ramach tej współpracy opracowano wspólny dokument dotyczący synergii między konwencją karpacką a odpowiednimi obszarami priorytetowymi europejskiej strategii na rzecz regionu Dunaju (EUSDR). W związku z tym podpisano już różne protokoły współpracy między konwencją karpacką a obszarami priorytetowymi EUSDR:

  • Porozumienie o współpracy między konwencją karpacką a EUSDR PA 1B „Mobility Rail-Road-Air”, 07 czerwca 2016 r. 
  • Porozumienie o współpracy między konwencją karpacką a EUSDR PA 04 „Jakość wody”, 30 sierpnia 2016 r.
  • Porozumienie o współpracy między konwencją karpacką a EUSDR PA 02 „Energia”, 03 listopada 2016 r.

Protokoły ułatwią wzmocnioną/wzmocnioną współpracę między konwencją karpacką a EUSDR i będą miały pozytywny wpływ na realizację celów określonych w konwencji karpackiej i EUSDR. Aby zapewnić koordynację wszystkich stosownych działań EUSDR i konwencji karpackiej, protokoły opierają się na istniejących już podejściach i proponują pewne nowe praktyczne mechanizmy współpracy, które obejmują na przykład: wzmacnianie sieciściślejsza koordynacja; wkład w dostosowanie finansowania; Dunaj – Karpackiprojekt s i współpraca międzysektorowa.

Aby uzyskać więcej informacji: http://www.carpathianconvention.org/spatial-development.html

Organizacje

Aby wesprzeć realizację programu strategicznego, Konferencja Stron ustanowiła grupę roboczą ds. przystosowania się do zmiany klimatu. Dokładniej rzecz ujmując, grupa robocza ma następujące zadania:

  • Z korzyścią dla władz krajowych i regionalnych regionu Karpat;
  • Wspieranie propozycji politycznych zgodnych z białą księgą Komisji w sprawie przystosowania się do zmian klimatu i celami konwencji karpackiej;
  • Przyczynienie się do utworzenia karpackiego i unijnego systemu informacyjnego na temat podatności na zmiany klimatu i przystosowania się do nich.
Grupa robocza wymienia informacje i wspiera komunikację z innymi odpowiednimi grupami roboczymi Konwencji Karpackiej (np. grupa robocza ds. różnorodności biologicznej, grupa robocza ds. zrównoważonej gospodarki leśnej, grupa robocza ds. rozwoju przestrzennego) oraz współpracuje z innymi zainteresowanymi okręgami wyborczymi i organizacjami spoza Konwencji Karpackiej, np. z Międzynarodową Komisją Ochrony Dunaju (ICPDR), programem WWF Dunaj-Karpacki (DKP), Europejska Agencja Środowiska (EEA), Konwencja alpejska, Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC), Eurac Research, Nauka dla Karpat (S4C) oraz Światowe Partnerstwo Wodne.   .