Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Turystyka

tourism_BruGregory_EEA.jpg

zdjęcie: Bru Gregory, konkurs „Dobrze z naturą” 2022

Kluczowe wiadomości

  • Turystyka jest sektorem przekrojowym, który zależy od kilku innych zmian w tym sektorze. (np. woda, rolnictwo) Dlatego adaptacja w tym sektorze wymaga dobrego połączenia i powiązania z tymi innymi sektorami.
  • Turystyka i przyroda są często ściśle ze sobą powiązane. W związku z tym ochrona przyrody jest ważnym środkiem dostosowawczym, który jest najważniejszy dla sektora turystyki.
  • Wzrost liczby wydarzeń ekstremalnych uderzy w sektor turystyki na różne sposoby: zwiększona presja na infrastrukturę turystyczną, ograniczenie dostępności niektórych atrakcji turystycznych lub większe ryzyko dla gości w przypadku niektórych działań turystycznych, takich jak jazda na nartach, turystyka piesza, żeglarstwo.
  • Niektóre obszary turystyczne mogą również korzystać ze zmian klimatycznych, ponieważ goście częściej wybierają chłodniejsze obszary w lecie lub sezony mogą zostać przedłużone ze względu na wzrost sprzyjających warunków pogodowych.

 

Skutki i luki w zabezpieczeniach

Ponieważ pogoda i klimat mają decydujący wpływ na sezon podróży i wybór miejsc wakacyjnych, branża turystyczna jest od nich w dużym stopniu zależna. Istnieje również silny związek między przyrodą a turystyką, a także między dziedzictwem kulturowym a turystyką. Zmiana klimatu może na przykład zmniejszyć pokrywę śnieżną, zwiększyć i przedłużyć fale upałów lub zmienić wzorce rocznych opadów. Skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych na małą skalę (burze, obfite opady deszczu, gwałtowne powodzie, osuwiska ziemi i osuwiska błotne) stanowią poważne wyzwanie. Stanowią one bezpośrednie zagrożenie dla infrastruktury turystycznej. Powodują one wzrost kosztów remontu materiałów budowlanych i obiektów infrastrukturalnych, prowadzą do zaprzestania korzystania ze środków transportu i zamknięcia połączeń drogowych, wędrówek lub narciarstwa. Stres dla gościa wynika również ze zmiany warunków biologicznych, zwłaszcza ze względu na wzrost szkodliwych owadów, wzrost wzrostu glonów w ocieplonych wodach oraz rozprzestrzenianie się neofitów i roślin alergicznych.

Pojawiają się również szczególne wyzwania związane ze szczególnymi cechami europejskiego sektora turystyki. Są one związane z jednej strony z modelami konsumenckimi, w szczególności z dystrybucją sezonową i ruchami turystycznymi, a z drugiej z modelami produkcyjnymi, tj. łańcuchem wartości i destynacjami turystycznymi. Popyt turystyczny jest obecnie bardzo silnie skoncentrowany w lipcu i sierpniu. Ze względu na zmiany klimatu niektóre miejsca docelowe mogą stać się zbyt gorące w tych czasach.

Z drugiej strony turystyka może również czerpać korzyści ze zmian klimatycznych. Na przykład wyższe (a tym samym chłodniejsze) obszary mogą czerpać korzyści z rosnącej liczby turystów unikających gorących miast.

 

Ramy polityki

Kompetencje UE w dziedzinie turystyki polegają na wspieraniu i koordynacji działań państw członkowskich.

W czerwcu 2010 r. Komisja Europejska przyjęła komunikat „Europa, najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie – nowe ramy polityczne dla turystyki w Europie”. W komunikacie przedstawiono nową strategię i plan działania na rzecz turystyki w UE. Określono cztery priorytety działania:

  • stymulowanie konkurencyjności w europejskim sektorze turystyki;
  • promowanie rozwoju zrównoważonej, odpowiedzialnej i wysokiej jakości turystyki;
  • umocnienie wizerunku Europy jako zbioru zrównoważonych, wysokiej jakości miejsc docelowych;
  • maksymalizacji potencjału polityki finansowej UE w zakresie rozwoju turystyki.

Opracowano regularnie aktualizowany plan wdrażania, w którym przedstawiono główne inicjatywy, które mają zostać wdrożone w ramach strategii, we współpracy z władzami publicznymi, stowarzyszeniami turystycznymi i innymi zainteresowanymi stronami z sektora turystyki publicznej/prywatnej.

Należy wspomnieć, że szereg działań lub atrakcji turystycznych jest regulowanych przez inne polityki sektorowe UE, takie jak gospodarka wodna (np. zapewnienie czystej wody w kąpieliskach), rolnictwo (np. zapewnienie pewnych cech krajobrazu), różnorodność biologiczna i wiele innych.

 

Poprawa bazy wiedzy

Badanie „Czas jest istotą: adaptacja popytu na turystykę do zmiany klimatu w Europie” analizuje potencjalny wpływ zmian klimatu na popyt turystyczny w Unii Europejskiej (UE) i przedstawia długoterminowe (2100) prognozy uwzględniające adaptację do zmiany klimatu pod względem czasu trwania i częstotliwości wakacji.

Program Copernicus Service European Tourism zapewnia oparty na użytkownikach system informacji o klimacie dla sektora turystycznego.  Poprzez dostarczanie krytycznych ogólnoeuropejskich wskaźników klimatycznych (warunki śnieżne, wskaźniki przydatności do zmiany klimatu dla turystyki, wskaźnik pożarów lasów) demonstrator ma na celu ułatwienie ciągłego i długoterminowego dostosowania sektora do zmieniającego się klimatu.  Usługa demonstratora oferuje interaktywne aplikacje zestawów narzędzi, oparte na wysokiej jakości danych i narzędziach ze sklepu danych klimatycznych (CDS). Występują one w różnych przedziałach czasowych, w tym w przeszłym klimacie (dane z ponownej analizy) i w perspektywie długoterminowej (regionalne prognozy klimatyczne). Istotne informacje są dostępne swobodnie na różne sposoby (mapowanie, pobieranie wskaźników wpływu na klimat, pobieranie lub grafika oparta na informacjach przetworzonych), z uwzględnieniem specyficznych potrzeb użytkownika. 

Program Interreg Euro-MED zapewnia fundusze na projekty opracowywane i zarządzane przez administracje publiczne, uniwersytety, organizacje prywatne i organizacje społeczeństwa obywatelskiego w regionie Morza Śródziemnego związane ze zrównoważoną turystyką. Deklaracja MED jest ostatecznym dokumentem politycznym opracowanym po sześciu latach pracy i współpracy na rzecz inteligentniejszego i bardziej ekologicznego ekosystemu zrównoważonej turystyki na Morzu Śródziemnym.

 

Wspieranie inwestycji i finansowania

Komisja Europejska opracowała przewodnik, który koncentruje się na praktycznych kwestiach związanych z najważniejszymi unijnymi programami finansowania dla sektora turystyki. Jest on skierowany m.in. do przedsiębiorstw, osób fizycznych, MŚP i organów publicznych działających w sektorze turystyki. Można go znaleźć tutaj.

Niemniej jednak należy przyznać, że większość finansowania sektora turystycznego pochodzi ze szczebla krajowego lub regionalnego.

 

Wspieranie wdrażania

Sektor turystyki z pewnością nie może samodzielnie dostosować oferty turystycznej, ponieważ inne organizacje często ponoszą odpowiedzialność za działalność związaną z turystyką. Na przykład część zaopatrzenia w wodę w podstawowych usługach społeczności lub zadanie rządu w zakresie ochrony przeciwpowodziowej są zarówno obszarami przystosowawczymi, które są niezbędne dla turystyki. To samo dotyczy czystego i zdrowego środowiska i ekosystemu, co ma zasadnicze znaczenie dla kilku rodzajów działalności turystycznej. W związku z tym sektor turystyki musi łączyć się i łączyć z innymi sektorami, takimi jak różnorodność biologiczna, planowanie urbanistyczne, zarządzanie ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi, gospodarka wodna, rolnictwo.

Aby zdywersyfikować ofertę turystyczną UE, Komisja Europejska oferuje współfinansowanie w ramach programu COSME zrównoważonych ponadnarodowych produktów turystycznych. Są to tematyczne produkty turystyczne, takie jak trasy transnarodowe, trasy, szlaki skupiające się na różnych tematach, takich jak: turystyka przyjazna dla środowiska, turystyka sportowa, turystyka żywnościowa i winiarska, turystyka zdrowotna i dobrostanowa, turystyka przyrodnicza lub „powolna turystyka” – podróże, które umożliwiają turystom pełniejszą współpracę ze społecznościami na ich trasie. Wszystkie te działania mogą być również wykorzystywane do przystosowania się do zmiany klimatu.

Podkreślone wskaźniki

Relevant tile

Zasoby

Relevant tile