Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Turystyka

tourism_BruGregory_EEA.jpg

zdjęcie: Bru Gregory, konkurs „Dobrze z naturą” 2022

Kluczowe wiadomości

  • Turystyka jest sektorem przekrojowym, który zależy od kilku innych zmian w tym sektorze. (np. woda, rolnictwo) Dlatego adaptacja w tym sektorze wymaga dobrego połączenia i powiązania z tymi innymi sektorami.
  • Turystyka i przyroda są często ściśle ze sobą powiązane. W związku z tym ochrona przyrody jest ważnym środkiem dostosowawczym, który jest najważniejszy dla sektora turystyki.
  • Wzrost liczby wydarzeń ekstremalnych uderzy w sektor turystyki na różne sposoby: zwiększona presja na infrastrukturę turystyczną, ograniczenie dostępności niektórych atrakcji turystycznych lub większe ryzyko dla gości w przypadku niektórych działań turystycznych, takich jak jazda na nartach, turystyka piesza, żeglarstwo.
  • Niektóre obszary turystyczne mogą również korzystać ze zmian klimatycznych, ponieważ goście częściej wybierają chłodniejsze obszary w lecie lub sezony mogą zostać przedłużone ze względu na wzrost sprzyjających warunków pogodowych.

 

Skutki i luki w zabezpieczeniach

Ponieważ pogoda i klimat mają decydujący wpływ na sezon podróży i wybór miejsc wakacyjnych, branża turystyczna jest od nich w dużym stopniu zależna. Istnieje również silny związek między przyrodą a turystyką, a także między dziedzictwem kulturowym a turystyką. Zmiana klimatu może na przykład zmniejszyć pokrywę śnieżną, zwiększyć i przedłużyć fale upałów lub zmienić wzorce rocznych opadów. Skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych na małą skalę (burze, obfite opady deszczu, gwałtowne powodzie, osuwiska ziemi i osuwiska błotne) stanowią poważne wyzwanie. Stanowią one bezpośrednie zagrożenie dla infrastruktury turystycznej. Powodują one wzrost kosztów remontu materiałów budowlanych i obiektów infrastrukturalnych, prowadzą do zaprzestania korzystania ze środków transportu i zamknięcia połączeń drogowych, wędrówek lub narciarstwa. Stres dla gościa wynika również ze zmiany warunków biologicznych, zwłaszcza ze względu na wzrost szkodliwych owadów, wzrost wzrostu glonów w ocieplonych wodach oraz rozprzestrzenianie się neofitów i roślin alergicznych.

Pojawiają się również szczególne wyzwania związane ze szczególnymi cechami europejskiego sektora turystyki. Są one związane z jednej strony z modelami konsumenckimi, w szczególności z dystrybucją sezonową i ruchami turystycznymi, a z drugiej z modelami produkcyjnymi, tj. łańcuchem wartości i destynacjami turystycznymi. Popyt turystyczny jest obecnie bardzo silnie skoncentrowany w lipcu i sierpniu. Ze względu na zmiany klimatu niektóre miejsca docelowe mogą stać się zbyt gorące w tych czasach.

Z drugiej strony turystyka może również czerpać korzyści ze zmian klimatycznych. Na przykład wyższe (a tym samym chłodniejsze) obszary mogą czerpać korzyści z rosnącej liczby turystów unikających gorących miast.

 

Ramy polityki

Kompetencje UE w dziedzinie turystyki polegają na wspieraniu i koordynacji działań państw członkowskich.

W czerwcu 2010 r. Komisja Europejska przyjęła komunikat „Europa, najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie – nowe ramy polityczne dla turystyki w Europie”. W komunikacie przedstawiono nową strategię i plan działania na rzecz turystyki w UE. Określono cztery priorytety działania:

  • stymulowanie konkurencyjności w europejskim sektorze turystyki;
  • promowanie rozwoju zrównoważonej, odpowiedzialnej i wysokiej jakości turystyki;
  • umocnienie wizerunku Europy jako zbioru zrównoważonych, wysokiej jakości miejsc docelowych;
  • maksymalizacji potencjału polityki finansowej UE w zakresie rozwoju turystyki.

Opracowano regularnie aktualizowany plan wdrażania, w którym przedstawiono główne inicjatywy, które mają zostać wdrożone w ramach strategii, we współpracy z władzami publicznymi, stowarzyszeniami turystycznymi i innymi zainteresowanymi stronami z sektora turystyki publicznej/prywatnej.

Należy wspomnieć, że szereg działań lub atrakcji turystycznych jest regulowanych przez inne polityki sektorowe UE, takie jak gospodarka wodna (np. zapewnienie czystej wody w kąpieliskach), rolnictwo (np. zapewnienie pewnych cech krajobrazu), różnorodność biologiczna i wiele innych.

 

Poprawa bazy wiedzy

Badanie „Czas jest istotą: adaptacja popytu na turystykę do zmiany klimatu w Europie” analizuje potencjalny wpływ zmian klimatu na popyt turystyczny w Unii Europejskiej (UE) i przedstawia długoterminowe (2100) prognozy uwzględniające adaptację do zmiany klimatu pod względem czasu trwania i częstotliwości wakacji.

Program Copernicus Service European Tourism zapewnia oparty na użytkownikach system informacji o klimacie dla sektora turystycznego.  Poprzez dostarczanie krytycznych ogólnoeuropejskich wskaźników klimatycznych (warunki śnieżne, wskaźniki przydatności do zmiany klimatu dla turystyki, wskaźnik pożarów lasów) demonstrator ma na celu ułatwienie ciągłego i długoterminowego dostosowania sektora do zmieniającego się klimatu.  Usługa demonstratora oferuje interaktywne aplikacje zestawów narzędzi, oparte na wysokiej jakości danych i narzędziach ze sklepu danych klimatycznych (CDS). Występują one w różnych przedziałach czasowych, w tym w przeszłym klimacie (dane z ponownej analizy) i w perspektywie długoterminowej (regionalne prognozy klimatyczne). Istotne informacje są dostępne swobodnie na różne sposoby (mapowanie, pobieranie wskaźników wpływu na klimat, pobieranie lub grafika oparta na informacjach przetworzonych), z uwzględnieniem specyficznych potrzeb użytkownika. 

Program Interreg Euro-MED zapewnia fundusze na projekty opracowywane i zarządzane przez administracje publiczne, uniwersytety, organizacje prywatne i organizacje społeczeństwa obywatelskiego w regionie Morza Śródziemnego związane ze zrównoważoną turystyką. Deklaracja MED jest ostatecznym dokumentem politycznym opracowanym po sześciu latach pracy i współpracy na rzecz inteligentniejszego i bardziej ekologicznego ekosystemu zrównoważonej turystyki na Morzu Śródziemnym.

 

Wspieranie inwestycji i finansowania

Komisja Europejska opracowała przewodnik, który koncentruje się na praktycznych kwestiach związanych z najważniejszymi unijnymi programami finansowania dla sektora turystyki. Jest on skierowany m.in. do przedsiębiorstw, osób fizycznych, MŚP i organów publicznych działających w sektorze turystyki. Można go znaleźć tutaj.

Niemniej jednak należy przyznać, że większość finansowania sektora turystycznego pochodzi ze szczebla krajowego lub regionalnego.

 

Wspieranie wdrażania

Sektor turystyki z pewnością nie może samodzielnie dostosować oferty turystycznej, ponieważ inne organizacje często ponoszą odpowiedzialność za działalność związaną z turystyką. Na przykład część zaopatrzenia w wodę w podstawowych usługach społeczności lub zadanie rządu w zakresie ochrony przeciwpowodziowej są zarówno obszarami przystosowawczymi, które są niezbędne dla turystyki. To samo dotyczy czystego i zdrowego środowiska i ekosystemu, co ma zasadnicze znaczenie dla kilku rodzajów działalności turystycznej. W związku z tym sektor turystyki musi łączyć się i łączyć z innymi sektorami, takimi jak różnorodność biologiczna, planowanie urbanistyczne, zarządzanie ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi, gospodarka wodna, rolnictwo.

Aby zdywersyfikować ofertę turystyczną UE, Komisja Europejska oferuje współfinansowanie w ramach programu COSME zrównoważonych ponadnarodowych produktów turystycznych. Są to tematyczne produkty turystyczne, takie jak trasy transnarodowe, trasy, szlaki skupiające się na różnych tematach, takich jak: turystyka przyjazna dla środowiska, turystyka sportowa, turystyka żywnościowa i winiarska, turystyka zdrowotna i dobrostanowa, turystyka przyrodnicza lub „powolna turystyka” – podróże, które umożliwiają turystom pełniejszą współpracę ze społecznościami na ich trasie. Wszystkie te działania mogą być również wykorzystywane do przystosowania się do zmiany klimatu.

Podkreślone wskaźniki

Relevant tile

Zasoby

Relevant tile