Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).
3

Określenie wariantów adaptacyjnych

Szczegółowy plan działania określający, w jaki sposób, kiedy i przez kogo należy wdrożyć konkretne środki dostosowawcze, ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia przystosowania w terenie. W celu opracowania tego planu działania ważne jest określenie potencjalnych wariantów adaptacyjnych (w tym kroku) i ich zawężenie (zob. krok 4).

Ten krok pomaga organom krajowym i niższym niż krajowy w określeniu potencjalnych wariantów dostosowawczych i zgromadzeniu odpowiednich informacji dotyczących tych opcji w portfelu, co ułatwi dalsze ustalanie priorytetów wariantów.

Warianty przystosowania mają na celu zaradzenie wcześniej zidentyfikowanym problemom wynikającym również z podatności na zmiany klimatu i ocen ryzyka ( zob. etap 2), aby przynieść negatywne lub niekorzystne skutki zmiany klimatu na akceptowalnym poziomie i mogą zmniejszyć ryzyko. Ponadto warianty adaptacyjne mogą umożliwić wykorzystanie wszelkich pozytywnych możliwości wynikających ze zmiany klimatu. Warianty adaptacyjne mogą obejmować działania, które budują zdolności adaptacyjne (np. tworzenie wiedzy i dzielenie się informacjami, tworzenie wspierających ram instytucjonalnych) lub ustanawiają systemy zarządzania i mechanizmy wspierające (np. lepsze planowanie przestrzenne, mechanizmy ubezpieczeniowe) po działania adaptacyjne wdrażane w terenie, np. środki fizyczne lub oparte na ekosystemie. Etap ten ułatwia zbadanie potencjalnych wariantów przystosowania się do zmiany klimatu i pomaga w określeniu odpowiednich działań.

Warianty adaptacyjne można podzielić na szare, zielone i miękkie. Szare środki odnoszą się do rozwiązań technologicznych i inżynieryjnych mających na celu poprawę adaptacji terytorium, infrastruktury i ludzi (np. remont budynku; wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej, zwiększenie wydajności systemów kanalizacyjnych).

Środki ekologiczne opierają się na podejściu ekosystemowym (lub opartym na przyrodzie) i wykorzystują wiele usług świadczonych przez ekosystemy naturalne w celu poprawy odporności i zdolności adaptacyjnych (np. wdrożenie lub rozbudowa zielonej infrastruktury do zarządzania odpływami wody lub umiaru mikroklimatycznego, poszerzanie rzek i tworzenie naturalnych buforów retencji wody).

Warianty miękkie obejmują środki polityczne, prawne, społeczne, zarządzania i finansowe, które mogą zmienić ludzkie zachowania i style zarządzania, przyczyniając się do poprawy zdolności adaptacyjnych i zwiększenia świadomości na temat kwestii związanych ze zmianą klimatu. „Miękkie” środki dostosowawcze, w tym następujące rodzaje: zarządzanie (np. wprowadzenie elastycznego czasu pracy podczas fal upałów; ułatwianie pracy z domu), strategiczne (np. zlecenie nowego budynku z projektowaniem odpornym na zmianę klimatu w ramach planowanego programu budowy kapitału) lub tymczasowe (np. wykorzystanie dużych parasoli w celu zmniejszenia wzrostu ciepła słonecznego).

Dostępne są inne sposoby klasyfikacji opcji adaptacyjnych; to zaproponowane przez IPCC w sprawozdaniu grupy roboczej II AR5 jest jednym z najczęściej akceptowanych (zob. rozdział 14: Potrzeby i warianty adaptacyjne). Opcje dostosowania klastrów IPCC w trzech głównych kategoriach, dalej podzielone na podkategorie: opcje strukturalne i fizyczne, opcje społeczne i opcje instytucjonalne. Stosuje się następujący system klasyfikacji:

 • Instytucjonalna
  • Opcje ekonomiczne
  • Polityka i programy rządowe
  • Przepisy ustawowe i wykonawcze
 • Towarzyskie
  • Behawioralny
  • Opcje edukacyjne
  • Informacje
 • Strukturalny/fizyczny
  • Zaprojektowane i zbudowane opcje środowiska
  • Opcje technologiczne
  • Opcje oparte na ekosystemie
  • Opcje serwisowe

Warianty adaptacyjne mogą być ukierunkowane na:

 • akceptowanie skutków i ponoszenie strat wynikających z ryzyka (np. zarządzanie odwrotem od podnoszenia się poziomu mórz),
 • straty kompensacyjne poprzez podział lub rozłożenie ryzyka lub strat (np. poprzez ubezpieczenie),
 • unikanie lub ograniczanie narażenia na zagrożenia klimatyczne (np. budowa nowych zabezpieczeń przeciwpowodziowych lub zmiana lokalizacji lub działalności),
 • wykorzystanie nowych możliwości (np. angażowanie się w nową działalność lub zmiana praktyk w celu wykorzystania zmieniających się warunków klimatycznych).

Warianty adaptacyjne muszą obejmować szeroki zakres zagadnień, w tym technologiczny, informacyjny, organizacyjny, behawioralny, ekosystemowy i społeczno-gospodarczy na różnych szczeblach sprawowania rządów, zarówno sektorowych, jak i międzysektorowych. Istnieją ograniczenia w zakresie adaptacji i zdolności adaptacyjnych dla niektórych systemów ludzkich i naturalnych przy globalnym ociepleniu o 1,5 °C, wraz z powiązanymi stratami. Po ustaleniu głównych problemów należy gromadzić możliwe warianty przystosowania.

Niniejsza sekcja ułatwia analizę potencjalnych wariantów przystosowania się do zmiany klimatu i pomaga w określeniu odpowiednich działań oraz potencjalnych dodatkowych korzyści.

Ponadto w sprawozdaniu specjalnym IPPC na temat globalnego ocieplenia o 1,5 °C stwierdzono, że istnieje szeroki zakres opcji adaptacyjnych w celu zmniejszenia ryzyka klimatycznego.

Budowanie zdolności adaptacyjnych wiąże się z rozwijaniem zdolności ludzi i systemów do skutecznego reagowania na zmiany klimatu. Obejmuje to gromadzenie i wymianę informacji z następujących obszarów:

 • dostęp do wyników badań lub udział w projektach badawczych,
 • monitorowanie danych i odpowiednich źródeł informacji, oraz
 • podnoszenie świadomości poprzez edukację, dzielenie się doświadczeniami i inicjatywami szkoleniowymi, oraz
 • stworzenie wspierających ram instytucjonalnych, np. poprzez:
  • zmiany standardów,
  • zmiany przepisów,
  • ustanowienie mechanizmu(-ów) finansowania
  • zapewnienie dobrych praktyk, oraz
  • opracowanie odpowiednich polityk, planów i strategii.

Przy opracowywaniu środków należy zwrócić uwagę na:

 • wybór opcji adaptacyjnych odpowiadających stwierdzonym podatnościom,
 • w tym również niekonwencjonalne i innowacyjne rozwiązania (działanie jak zwykle utrudnia adaptację),
 • stworzenie dobrego połączenia różnych rodzajów opcji (np. technicznych i nietechnicznych);
 • stawianie celów długoterminowych ponad krótkoterminowe interesy polityczne.

Proszę zapoznać się z opcjami adaptacyjnymi tutaj.