Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).
5

Wdrażanie adaptacji

Realizacja odnosi się do wprowadzenia w życie polityki adaptacyjnej, tj. oznacza realne przeprowadzenie, przełożenie na działanie i wdrożenie w praktyce środków dostosowawczych przewidzianych w dokumentach dotyczących polityki dostosowawczej, takich jak strategia adaptacyjna. Ważnym środkiem wdrażania jest plan działań dostosowawczych, który określa, co należy zrobić, aby przekształcić warianty adaptacyjne w działanie, określając kto i kiedy oraz przydzielając wystarczające zasoby. Przygotowanie planu dostosowawczego może opierać się na przyjętym dokumencie strategicznym, ale może być również opracowane jako zintegrowana część krajowej lub niższej niż krajowy strategii adaptacyjnej. Warianty przystosowania wybrane i priorytetowe w ramach etapu 4 mogą być również bezpośrednio uwzględniane w politykach sektorowych, ale w każdym razie korzystne i pożądane jest określenie sektorowych środków dostosowawczych w kompleksowym lub sektorowym planie działania w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu.

Wdrażanie polityki dostosowawczej zależy od włączania polityki sektorowej do głównego nurtu polityki oraz integracji z instrumentami polityki, wielopoziomowej koordynacji i współpracy oraz uczestnictwa zainteresowanych stron. Środki mające na celu osiągnięcie spójnego wdrażania na różnych szczeblach, sektorach i podmiotach obejmują mechanizmy i ustalenia w zakresie zarządzania, w tym w szczególności wspierające ramy instytucjonalne na wyższych szczeblach.

Wiedza i doświadczenie w zakresie czynników ułatwiających wdrażanie adaptacji oraz wyciągnięte wnioski są coraz bardziej dostępne w całej Europie. Zostały one wyróżnione w szczególności w sekcjach dotyczących wariantów przystosowania się do zmiany klimatu we wszystkich studiach przypadków dotyczących klimatu-ADAPT.