Start Baza danych Studia przypadków Przystosowanie się do skutków fal upałów w zmieniającym się klimacie w Botkyrce w Szwecji

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
The European Climate and Health Observatory is undergoing reconstruction until June 2024 to improve its performance. We apologise for any possible disturbance to the content and functionality of the platform.
Studia przypadków

Przystosowanie się do skutków fal upałów w zmieniającym się klimacie w Botkyrce w Szwecji

Przystosowanie się do skutków fal upałów w zmieniającym się klimacie w Botkyrce w Szwecji

W ostatnim stuleciu fale upałów w Szwecji zdarzały się raz na 20 lat (ostatnie w 1975 roku). Od początku nowego tysiąclecia doświadczyły już czterech fal upałów (2003, 2007, 2010 i 2018). Oczekuje się, że częstotliwość tych zdarzeń będzie dalej wzrastać ze względu na zmiany klimatu; będą one pojawiać się raz na trzy do pięciu lat pod koniec stulecia. Fale upałów prowadzą już do zwiększonej śmiertelności. Botkyrka – gmina w powiecie sztokholmskim we wschodniej części Szwecji, niedaleko stolicy liczącej 91 925 mieszkańców. W 2010 r. gmina doświadczyła przedłużających się wysokich temperatur, co doprowadziło m.in. do problemów osób starszych, domów emerytalnych i domów opieki. Mieszkańcy zostali poważnie dotknięci upałem, a personel miał problemy, aby opiekować się nimi wystarczająco dobrze.

Szeroko zakrojone wysiłki, częściowo w ramach projektu realizowanego w ramach programu Climatools, zostały podjęte w gminie Botkyrka w celu zmniejszenia ryzyka zdrowotnego fal upałów. Pracownicy domów starców, domów opieki i domów opieki zdobyli wiedzę na temat ryzyka fal upałów oraz na temat list kontrolnych, których należy przestrzegać w przypadku ostrzeżeń o falach upałów. W razie potrzeby można wezwać i aktywować dodatkowy personel, aby zapewnić dalsze wsparcie bezpiecznej opieki. W związku z tym podczas fali upałów w 2018 r. gmina była znacznie lepiej przygotowana i wyposażona niż w poprzednich sytuacjach. Botkyrka wspiera również działania mające na celu poprawę komfortu cieplnego w pomieszczeniach oraz tworzenie „chłodnych punktów” w różnych częściach miasta.

Opis studium przypadku

Wyzwania

Nauka jasno stwierdza, że zmiany klimatu doprowadzą do większej liczby fal upałów w przyszłości. Fale upałów zwiększają również śmiertelność: dzienna śmiertelność wzrasta o około 10 %, gdy temperatura osiąga 27 stopni lub więcej przez 3 kolejne dni i wzrasta o kolejne 10 %, gdy temperatura osiągnie 30 stopni lub więcej przez 3 kolejne dni(Åström D.O. i in., 2011). Szczególnie osoby starsze i osoby z chorobami sercowo-naczyniowymi, chorobami płuc i zaburzeniami czynności nerek są bardzo podatne na fale upałów. Leki, które zmieniają regulację ciepła, cyrkulację i równowagę płynów również zwiększają podatność na fale upałów. Niepełnosprawność umysłowa, w tym demencja, może spowodować, że ludzie nie docenią ryzyka związanego z ciepłem. Powyższe rozważania dotyczą również gminy Botkyrka.

Latem 2010 r. poważna fala upałów uderzyła w hrabstwa Skåne (południe Szwecji) i Sztokholm (wschodnia środkowa Szwecja), gdzie znajduje się Botkyrka. W Botkyrka ludność została poważnie dotknięta falami upałów w 2010 r., które w szczególności dotknęły osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji; na przykład dom opieki został najbardziej dotknięty, ponieważ znajdował się w pozycji południowo-zachodniej i nie miał klimatyzacji. Były problemy zarówno dla mieszkańców, którzy czuli się źle z powodu upału, jak i dla personelu, który miał trudności z utrzymaniem koncentracji psychicznej i fizycznej w okresie upałów.

W Szwecji fale upałów mogą wystąpić częściej w przyszłości. Naukowcy z Rossby Centre w SMHI (Szwedzki Instytut Meteorologiczny i Hydrologiczny) oszacowali, że okresy o ekstremalnie gorących temperaturach, które miały miejsce średnio co 20 lat w ostatnim stuleciu, mogą wystąpić raz na 3 do 5 lat do 2100 roku.

Cele

Na podstawie wystąpienia przeszłych fal upałów ustalono, że gotowość do radzenia sobie z tymi ekstremalnymi zdarzeniami nie była wystarczająco zintegrowana z ogólnym planowaniem. Botkyrka miała na celu poprawę gotowości na fale upałów, biorąc pod uwagę zarówno obecne występowanie tych zdarzeń, jak i ich przyszły wzrost wielkości i intensywności spowodowanych zmianami klimatu.

Rozwiązania

Botkyrka rozpoczęła pracę nad ryzykiem fal upałów w 2009 roku, uczestnicząc w programie badawczym „Climatools” szwedzkiej Agencji Badań Obronnych (FOI). W ramach tego programu Botkyrka przeprowadziła projekt, który ocenił jego podatność na fale upałów, w tym mapowanie najbardziej narażonych obszarów i grup. W szczególności w ramach projektu opracowano mapy pokazujące, gdzie znajdują się obszary wrażliwe termicznie, oraz przedstawiono dane dotyczące wrażliwości na ciepło osób zamieszkujących te obszary. Mapy te były oparte na informacjach pobranych z rejestru populacji, rejestru leków, rejestru pacjentów oraz rejestru użytkowników administracji zdrowotnej i opieki zdrowotnej. Wyniki analizy tych rejestrów wykazały, że jedna czwarta ludności gminy Botkyrka miała dużą podatność na fale upałów. Spośród najbardziej wrażliwych i wrażliwych osób tylko 7 % było odpowiednio wspieranych przez administrację służby zdrowia i opieki. Osoby powyżej 80 roku życia, które przyjmowały pewne leki lub miały choroby zwiększające wrażliwość na fale upałów, uważano za szczególnie podatne na ciepło. Wyniki projektu wykorzystano do opracowania przewodnika zawierającego porady dla gmin mających na celu zmniejszenie śmiertelności podczas fal upałów.

W oparciu o ocenę wrażliwości i podatności na zagrożenia projekt zainicjował działania mające na celu wdrożenie nowych środków mających na celu zwiększenie świadomości i gotowości miasta do lepszego radzenia sobie z falami upałów w niektórych z najbardziej narażonych miejsc, tj.: domy dla osób starszych, domy spokojnej starości, domy opieki i przedszkola. Włączono również przedszkola, ponieważ wykryto wysokie temperatury wewnętrzne, a place zabaw bez możliwości cienia powodowały problemy podczas fali upałów w 2010 roku.

System ostrzegania przed falami upałów istniał już w czasie realizacji programu Climatools i został jeszcze ulepszony, przy wsparciu Szwedzkiego Instytutu Meteorologicznego i Hydrologicznego (SMHI) w oparciu o mapowanie i ocenę podatności na zagrożenia. Ponadto nowy system ostrzegania przed falami upałów został wyposażony w jasną definicję fal upałów: zdarzenie o średniej temperaturze co najmniej 25 stopni Celsjusza przez co najmniej 5 dni. W przypadku wystąpienia jednego z tych zdarzeń gmina Botkyrka publikuje na swojej stronie internetowej informacje o falach upałów i środkach, które muszą zostać uruchomione w celu ochrony ludności. Dzięki systemowi wczesnego ostrzegania informacje są również przekazywane bezpośrednio pracownikom organizacji gmin, którzy są bardziej dotknięci falami upałów, takich jak osoby starsze, domy emerytalne i opiekuńcze, szkoły i przedszkola. Informacje te są bardzo istotne, ponieważ pracownicy mają bezpośredni kontakt z dziećmi, rodzicami, osobami starszymi i niepełnosprawnymi, a niektóre z grup najbardziej narażonych na zmiany klimatu.

Informacje skierowane są głównie do osób wrażliwych na ciepło, które nie otrzymują żadnej innej pomocy od społeczności. Do osób znajdujących się w gminnych strukturach opiekuńczych można dotrzeć bezpośrednio, ale dotarcie do innych osób wymagających szczególnego traktowania, bardziej odizolowanych jest większym wyzwaniem, również ze względu na ograniczenia wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych. Wysyłanie ukierunkowanych informacji do osób podatnych na zagrożenia zidentyfikowane w ramach projektu Climatools może naruszać postanowienia tej ustawy, ponieważ niektóre informacje o podatności na fale upałów pochodzą z rejestrów chronionych prywatnością. Gmina Botkyrka pracuje nad zmniejszeniem tej bariery, rozważając również informowanie ludzi za pomocą innych środków (np. lokalnej gazety).

Część projektu programu Climatools umożliwiła również opracowanie list kontrolnych, które będą obserwowane przez pracowników domów starszych, domów emerytalnych i domów opieki w przypadku ostrzeżeń o falach upałów. Obejmują one zapewnienie, że mieszkańcy piją więcej i biorą dodatkowe prysznice, a także że rolety są ściągnięte w ciągu dnia. Ponadto, w razie potrzeby, możliwe jest zapewnienie mieszkańcom dodatkowego personelu podczas fali upałów. Aby zapewnić długoterminową skuteczność ustalonych procedur, kontrola gotowości fal upałów jest częścią regularnych inspekcji domów starszych, emerytalnych i opieki, a także przedszkoli. Jeśli nowe domy lub przedszkola zostaną zbudowane w przyszłości, przestrzeń musi być dostosowana, aby lepiej radzić sobie z falami upałów. Ponadto przyszłe prace mogłyby zbadać, gdzie dostępne są chłodne miejsca i jak najlepiej rozpowszechniać informacje o tych miejscach w przypadku fal upałów.

Dodatkowo, w celu wsparcia wysiłków w zakresie chłodzenia, a tym samym zwiększenia komfortu cieplnego w pomieszczeniach, Departament Lokalnych Zasobów i Nieruchomości wspierał co roku dostarczanie większej ilości klimatyzacji, pod warunkiem że nie zwiększy to kosztów energii. Na przykład Botkyrka zrekompensowała dodatkowe zużycie energii, instalując ogniwa słoneczne na dachach. W 2019 roku na nieruchomościach komunalnych zainstalowano komfortowe chłodzenie, gdzie znajdują się biura odpowiedzialne za opiekę zdrowotną i wsparcie. Jeszcze w 2019 roku firma mieszkaniowa Botkyrkabyggen AB, która zarządza około 11 000 mieszkań, zainstalowała „chłodne miejsca” w każdym obszarze, w którym znajdują się jej apartamenty. Są to miejsca, które są chłodne i otwarte dla mieszkańców. Są one obsadzone przez pracowników z Botkyrkabyggen AB i otwarte w specjalnych godzinach.

Przydatność

Przypadek opracowany, wdrożony i częściowo sfinansowany jako środek przystosowania się do zmiany klimatu.

Dodatkowe Szczegóły

Udział zainteresowanych stron

Grupa „Administracja zdrowia i opieki” została utworzona w ramach projektu części programu Climatools. W skład zespołu wchodzili: Environmental Manager, Climatools Program Manager, Health & Nursing Manager oraz Map and Measurement Unit Manager z gminy Botkyrka. Później zaangażowały się również działy statystyczne i nieruchomości. Jej działalność w zakresie podnoszenia świadomości i znaczenia gotowości położyła podwaliny pod kolejne prace gminy Botkyrka.

Latem 2018 r. utworzono grupę zarządzającą falami upałów, aby lepiej radzić sobie z wydarzeniami fal upałów. Grupa zarządzająca spotyka się dwa razy w tygodniu od lipca do sierpnia. W skład grupy wchodzą przedstawiciele wszystkich departamentów gminy Botkyrka oraz firmy mieszkaniowej Botkyrkabyggen AB. Działania grupowe mają między innymi na celu poprawę częstotliwości wizyt u słabszych grup i osób.

Czynniki sukcesu i czynniki ograniczające

Fale upałów z 2010 r. odgrywały ważną rolę w podejmowaniu decyzji politycznych w sprawie działań mających na celu poprawę gotowości na fale upałów. Jednym z kluczowych wniosków wyciągniętych z programu Climatools jest to, że duża część populacji jest podatna na fale upałów i tylko niewielka część ma dostęp do opieki zdrowotnej. Aby poprawić gotowość do fal upałów, ważne jest, aby określić, kto jest odpowiedzialny za informowanie i kontaktowanie się z osobami wrażliwymi na ciepło. Podczas fal upałów informacje na stronie społeczności docierają do niewielkiej części populacji. Aby dotrzeć do większej liczby osób, społeczność rozważa możliwość reklamy w lokalnej gazecie lub organizowania informacji we współpracy z właścicielami. Dodatkowo, w celu zapewnienia długoterminowej skuteczności ustalonych procedur, kontrola gotowości fal upałów jest integralną częścią regularnych przeglądów domów starców, domów emerytalnych i opieki, a także przedszkoli.

Koszty i korzyści

Zwiększone przygotowanie do fal upałów było naturalną częścią prac związanych z zarządzaniem ryzykiem gminy i było traktowane w trybie normalnym bez dodawania dodatkowych pieniędzy. Koszty były ograniczone głównie do godzin pracy dla trzech osób z gminy, które uczestniczyły w programie Climatools. Zajęło to 1,5 roku, a każda osoba spędziła około 3 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy w tym okresie. W sumie koszty można oszacować na około 100 000 EUR. Kosztów opracowania i zarządzania systemem wczesnego ostrzegania nie można określić w kategoriach ekonomicznych.

Ogólnie rzecz biorąc, gmina Botkyrka uważa, że była lepiej przygotowana na fale upałów w 2018 r., ponieważ problem ten był już doświadczany i rozwiązany podczas poprzedniego wydarzenia w 2010 r. W oparciu o doświadczenia z 2010 r. dokonano dalszych usprawnień w zakresie list kontrolnych, szkoleń personelu i budynków.

Jednym ze środków, które można uruchomić w przypadku fal upałów, jest rekrutacja dodatkowego personelu. W upalne lato 2018 r. pracownicy często odwiedzali dom i częściej opiekowali się mieszkańcami domów starszych, emerytów i pielęgniarek. Doświadczenie polega na tym, że nie wystąpiły dodatkowe koszty dla personelu ze względu na częstsze, ale krótsze wizyty, koncentrując się bardziej na utrzymaniu chłodu mieszkańców niż na sprzątaniu. W związku z tym koszty dodatkowych pracowników są ograniczone. Ponadto program Climatools i powiązane z nim inicjatywy zwiększyły świadomość członków bardziej narażonych grup i ich krewnych na ryzyko fal upałów.

Botkyrka ma strategię klimatyczną i plan adaptacyjny, który zajmuje się również falami upałów. Mimo że nie ma obowiązku prawnego, plan zawiera zdecydowane zalecenie działania w zakresie ryzyka fal upałów dla zdrowia.

Czas wdrożenia

Ocena narażenia i modernizacja systemu wczesnego ostrzegania przed falami upałów w gminie Botkyrka rozpoczęła się w 2010 r. i trwała około 1,5 roku. Nowo wdrażane środki są stale utrzymywane i wdrażane w praktyce oraz regularnie sprawdzane.

Okres użytkowania

System ostrzegania przed falami upałów jest regularnie obsługiwany między czerwcem a sierpniem każdego roku. Inne środki są uruchamiane w razie potrzeby, w oparciu o ostrzeżenia o falach upałów.

Źródło informacji

Kontakt

Gunilla Isgren
Botkyrka Municipality
E-Mail: gunilla.isgren@botkyrka.se 

Źródło
Climatools research program of the Swedish Defence Research Agency and Botkyrka Municipality

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Apr 18 2024


Skontaktuj się z nami w przypadku jakichkolwiek innych zapytań na temat tego studium przypadku lub w celu udostępnienia nowego studium przypadku (e -mail climate.adapt@eea.europa.eu )

Akcje Dokumentu