Start Baza danych Warianty adaptacyjne Tereny zielone i korytarze na obszarach miejskich

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).
Adaptation option

Tereny zielone i korytarze na obszarach miejskich

Ostatnie badania uwypukliły znaczenie pobudzenia zielonych obszarów miejskich i połączenia fragmentów zielonej przestrzeni z korytarzami ekologicznymi w celu poprawy różnorodności biologicznej i rozprzestrzeniania się gatunków zwierząt w krajobrazie miejskim. Jeśli odpowiednio zaprojektowane, zielone korytarze mogą poprawić wentylację miejską, umożliwiając chłodniejsze powietrze z zewnątrz przenikać do gęściej zabudowanych obszarów, a tym samym zmniejszyć efekt miejskiej wyspy ciepła. Miejskie obszary zielone mogą mieć również pozytywne skutki dla zdrowia ludzkiego i przystosowania się do zmiany klimatu. Zdolność roślinności do zatrzymywania wody jest ważną cechą zapobiegania powodziom, która może zmniejszyć szczytowe zrzuty.

Tereny zielone w miastach mogą również zapewnić chłodzenie poprzez zacienienie i zwiększoną ewapotranspirację, zmniejszając w ten sposób efekt wyspy ciepła, który występuje w wielu miastach. Tereny zielone są często zagrożone przez rozbudowę struktur miejskich, które rozdrobniły obszary naturalne, tworząc małe plamy terenów zielonych wśród budynków i dróg. Na przykład plamy lasów miejskich są zazwyczaj oddzielone od siebie, co wpływa na zdolność wielu gatunków leśnych do rozproszenia się lub przemieszczania się między różnymi miejscami o podobnych siedliskach. Ekologiczne korytarze lub połączenia między miejskimi lasami, ogrodami lub innymi obszarami zielonymi są uznawane za sposób na ograniczenie negatywnych skutków fragmentacji. Tworzenie terenów zielonych i korytarzy może mieć zastosowanie w większości obszarów miejskich. Szeroka gama dostępnych technik pozwala na zastosowanie w obszarach o bardzo różnych cechach, a nawet tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona. Techniki obejmują na przykład zielone dachy i ściany, które wykorzystują roślinność na dachach i elewacjach budynków, aby zapewnić chłodzenie w lecie i izolację termiczną w zimie.

Dodatkowe Szczegóły
Źródło informacji

Szczegóły adaptacji

Kategorie IPCC

Strukturalne i fizyczne: opcje adaptacji oparte na ekosystemie

Udział zainteresowanych stron

Skuteczność tych środków zwiększa zaangażowanie lokalnych sieci zainteresowanych stron z sektora prywatnego, publicznego i wolontariackiego.

Czynniki sukcesu i czynniki ograniczające

Zarządzanie krajobrazem miejskim to złożony proces podlegający sprzecznym programom, takim jak mieszkalnictwo, infrastruktura transportowa, infrastruktura handlowa, gospodarka itp. Inwestowanie w zieloną infrastrukturę i jej budowa wymaga inteligentnego i zintegrowanego podejścia do zarządzania gruntami, projektowania obszarów miejskich i strategicznego planowania przestrzennego. Należy starannie ustanowić zieloną infrastrukturę, biorąc pod uwagę specyfikę lokalną i podatność na zmiany klimatu. Wybór gatunków, które mają zostać przyjęte w odniesieniu do infrastruktury, ma kluczowe znaczenie, ponieważ musi być dostosowany do lokalnego środowiska i oczekiwanej ewolucji warunków klimatycznych. Przy identyfikacji gatunków roślin należy również uwzględnić skutki uboczne; np. wprowadzenie egzotycznych gatunków może mieć negatywny wpływ na lokalną różnorodność biologiczną.

Koszty i korzyści

Badania kosztów i korzyści sugerują, że środki te przynoszą korzyści społeczne, ekologiczne i finansowe. Korzyści obejmują: zwiększona różnorodność biologiczna w miastach, wyższe walory środowiskowe na obszarach miejskich (np. tereny rekreacyjne, ogrodnictwo komunalne), zmniejszona podatność na fale upałów i powodzie, zwiększone składowanie dwutlenku węgla (łagodzenie), łagodzenie zanieczyszczenia powietrza.

Komisja Europejska zachęca do ekologicznych rozwiązań, uznając zieloną infrastrukturę za niezbędne narzędzie łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej. Zielona infrastruktura jest upoważniona jedynie w niewielkiej liczbie krajowych i regionalnych polityk planowania w Europie.

Czas wdrożenia

5-10 lat.

Okres użytkowania

Ponad 25 lat.

Źródło informacji

Bibliografia:

DG CLIMA Strategie adaptacji projektów miast europejskich (UE Cities Adapt)

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Aug 17 2023

Akcje Dokumentu