Start Baza danych Studia przypadków Plan fali upałów dla Anglii

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
The European Climate and Health Observatory is undergoing reconstruction until June 2024 to improve its performance. We apologise for any possible disturbance to the content and functionality of the platform.
Studia przypadków

Plan fali upałów dla Anglii

Plan fali upałów dla Anglii

W 2003 r. 10-dniowy okres upałów spowodował ponad 2000 zgonów (w porównaniu z tymi samymi datami w ciągu ostatnich pięciu lat) w Wielkiej Brytanii. W odpowiedzi, plan fal upałów dla Anglii został wydany po raz pierwszy w 2014 r. i od tego czasu został poddany corocznym aktualizacjom (ostatnia aktualizacja w maju 2016 r. nie wprowadziła zmian w wersji z 2015 r., co oznacza, że jest nadal ważna). Plan ma na celu ochronę ludności przed szkodliwym wpływem ciepła na zdrowie. Ma on na celu przygotowanie, ostrzeganie ludzi i zapobieganie głównym możliwym do uniknięcia skutkom dla zdrowia w okresach silnego upału. Pozwala na ustrukturyzowaną reakcję na pięć poziomów pilnych (od długoterminowego przygotowania do natychmiastowych działań pomocowych), monitorowanych za pomocą systemu sezonowego zegarka cieplnego. Plan jest szablonem odpowiednich lokalnych planów fal upałów. Chociaż plan ten oferuje już rozwiązania na teraźniejszość, został opracowany z myślą o przyszłym klimacie. Oczekiwany wzrost fal upałów i wynikająca z tego potrzeba adaptacji przedstawiono w dokumencie dodatkowym „Wykonanie sprawy: wpływ ciepła na zdrowie – teraz i w przyszłości„, stwierdzając, że”[...] jeśli nie podejmiemy teraz kroków w celu zaplanowania długoterminowych zmian, nie będziemy przygotowani. Ponadto należy je przyjąć na zasadzie wieloagencyjnej [...]”. W planie zaproponowano np. następujące kierunki adaptacji: i) miejskie wyspy ciepła, ii) tereny zielone dla chłodnych środowisk, iii) izolacja termiczna domów oraz iv) schładzanie obiektów opieki zdrowotnej.

Opis studium przypadku

Wyzwania

Fale upałów, wśród różnych zagrożeń dla zdrowia wynikających ze zmiany klimatu, uderzają szczególnie mocno w regionach, w których ludność nie jest przyzwyczajona do wysokich temperatur ani ich nie oczekuje. W tych niekorzystnych okolicznościach Wielka Brytania spotkała się z około 2.000 ofiarami europejskiej fali upałów w 2003 r. W ocenie ryzyka związanego ze zmianami klimatu w Zjednoczonym Królestwie z 2012 r. (UK CCRA 2012) szacuje się, że do roku 2020 liczba zgonów związanych z ciepłem wzrośnie do 1700; ponadto autorzy planu fal upałów podążają za założeniem IPCC o bardzo prawdopodobnym wzroście częstotliwości, czasu trwania i intensywności fal upałów. Autorzy uznają również dalsze wnioski CCRA, że fale upałówmogą mieć szczególny wpływ na grupy szczególnie wrażliwe, takie jak osoby starsze. Południowo-wschodnia Anglia może być regionem najbardziejdotkniętym.

Podobnie autorzy uznali wskazaną przez CCRA potrzebę wieloagencyjnego i międzysektorowego planowania adaptacyjnego, zakładając znaczący wpływ na zdrowie i dobrostan innych sektorów, takich jak środowisko zbudowane czy rolnictwo. Kluczowymi wyzwaniami dla poprawy przyszłej reakcji na fale upałów były zatem:

 • przełożenie prognoz meteorologicznych na regionalne, znormalizowane kody alarmowe;
 • zapewnienie szybkiego i jasnego łańcucha ostrzegania od centralnych prognoz do lokalnych podmiotów udzielających odpowiedzi;
 • zapewnienie skoordynowanej współpracy między różnymi podmiotami świadczącymi usługi zdrowotne (w tym odpowiednie informowanie społeczeństwa do celów autonomicznej ochrony).
Cele

Cele planu fal upałów są następujące:

 • Planowanie strategiczne: skoordynowane planowanie długoterminowe i wieloagencyjne (te ostatnie odnoszą się do wspólnego wysiłku z ekspertami spoza sektora opieki zdrowotnej w celu np. zwiększenia wydajności chłodniczej środowiska zbudowanego).
 • System ostrzegania i informacji sezonowej mający na celu: inicjowanie reakcji krajowych służb zdrowia, rządu i publicznego systemu opieki zdrowotnej, (ii) informowania i doradzania pracownikom służby zdrowia i opieki społecznej; informacje będą zarówno zapobiegawcze, jak i taktyczne (po prognozie silnej fali upałów).
 • Fala upałów i letnia gotowość. Kluczowe zadania to: porozumienia w sprawie ciał ołowianych na poziomie niższym niż krajowy, zmniejszenie narażenia na ciepło w pomieszczeniach, gotowość systemu opieki zdrowotnej i społecznej.
Rozwiązania

Główne środki wdrożone w ramach planu fal upałów dla Anglii to:

 • System zegarków cieplno-zdrowotnych: ten system alarmowy działa od 1 czerwca do 15 września. Otrzymuje prognozy temperatury z krajowego urzędu meteorologicznego. Poziomy alarmowe wahają się od 0 (planowanie długoterminowe przez cały rok) do 4 (krajowa sytuacja nadzwyczajna: wpływ ciepła wykracza poza sektor opieki zdrowotnej, zgodnie z krajowym wyrokiem międzysektorowym). Ostrzeżenia pośrednie (poziomy 2 i 3) są wydawane powyżej 30 °C i 15 °C (odpowiednio dzień i noc), przy czym próg ten różni się w zależności od regionu. Podczas gdy zegarek zdrowia cieplnego działa, Public Health England (PHE) monitoruje kluczowe wyniki z nadzoru syndromicznego w czasie rzeczywistym i udostępnia te dane Departamentowi Zdrowia (DH).
 • Znormalizowane ostrzeżenia meteorologiczne o falach upałów: te poziomy alarmowe informują o systemie opieki zdrowotnej (por. powyżej). Ostrzeżenia są kodowane kolorowo w celu wskazania dotkniętego regionu.
 • Skoordynowana, wieloagencyjna reakcja poprzez włączenie lokalnych forów odporności Zjednoczonego Królestwa (LRF; są to zinstytucjonalizowane partnerstwa w zakresie reagowania lokalnych służb publicznych – w tym służb ratunkowych, władz lokalnych, Narodowej Służby Zdrowia (NHS), Agencji Środowiska i innych).
  • Informowanie i szkolenie obywateli i pracowników służby zdrowia: plan fal upałów wraz z towarzyszącymi mu dokumentami zawiera zwięzłe i zrozumiałe porady dotyczące indywidualnych środków zapobiegawczych – w tym pomocy społeczności peer-to-peer. Głównym narzędziem sątabele działań, które są jasno określone i zrozumiałe dla czterech różnych grup docelowych (instytucje krajowe skierowane do lokalnych obywateli), co pozwala na szybkie informowanie o zagrożeniach i środkach zaradczych dla każdego poziomu alarmu. Zasięg publiczny jest zwiększany poprzez rozpowszechnianie za pośrednictwem mediów społecznościowych (Facebook, Twitter).
 • Ocena równości: szczególny nacisk położono na ochronę równości podczas profilaktyki i pomocy, tj. badania przesiewowe grup, które mogą być szczególnie zagrożone np. ze względów społeczno-gospodarczych.

Plan fal upałów dla Anglii oferuje rozwiązania pozwalające radzić sobie z obecną zmiennością klimatu i ekstremalnymi zdarzeniami, które są bardzo istotne również dla lepszego przystosowania się do przyszłych zmian klimatycznych. W tym kontekście w planie zaproponowano szereg dodatkowych opcji adaptacyjnych związanych ze zdrowiem, w tym: zielone przestrzenie dla chłodnych środowisk, termoizolacji domów i chłodzenia obiektów opieki zdrowotnej.

Przydatność

Przypadek opracowany, wdrożony i częściowo sfinansowany jako środek przystosowania się do zmiany klimatu.

Dodatkowe Szczegóły

Udział zainteresowanych stron

Udział zainteresowanych stron kształtuje coroczne zmiany planu fal upałów poprzez wkład w wiedzę fachową odpowiednich grup i poziomów zainteresowanych stron: obejmują one od krajowych instytucji rządowych po regionalne lub lokalne jednostki opieki zdrowotnej. Podobnie plan fal upałów jest uzupełniony różnymi sprawozdaniami specjalnymi dla poszczególnych grup zainteresowanych stron: pracowników służby zdrowia i opieki społecznej, (ii) kierowników domów i pracowników, (iii) nauczycieli i pracowników nadzorujących oraz (iv) obywateli. Wyniki specjalnej analizy równości są również publicznie dostępne.

Czynniki sukcesu i czynniki ograniczające

W odniesieniu do realizacji planu można wymienić następujące czynniki sukcesu:

 • Plan fal upałów uwzględnia i wspiera inne odpowiednie ramy i strategie, takie jak ramy wyników zdrowia publicznego (PHOF), wspólne strategiczne przydziały potrzeb (JSNA) oraz wspólne strategie w zakresie zdrowia i dobrostanu (JHWS). Pomaga to dostosować środki dostosowawcze do strategii technicznych i poprawić wyniki dzięki synergii (wymiana know-how i dowodów dotyczących przedmiotu, zapewnienie konwergencji środków itp.)
 • Plan wspiera i opiera się na agentach lokalnych i regionalnych, w szczególności w ramach LRF, ale także na lokalnych partnerstwach na rzecz odporności na zdrowie, dyrektorach ds. zdrowia publicznego jako lokalnych organizatorach agendy lub lokalnych radach ds. zdrowia i dobrostanu. Zapewnia to szybką i adekwatną na szczeblu lokalnym reakcję i współpracę między osobami udzielającymi odpowiedzi z różnych sił administracyjnych.
 • Plan jest aktualizowany co roku (i wyposażony w dodatkowe materiały upowszechniające) zgodnie z nowymi zmianami (zob. np. aktualizacja z 2016 r.; nie wprowadziło to zmian w wersji z 2015 r., dlatego jest ona nadal ważna). Chroni to przed przestarzałymi lub niewystarczającymi systemami reagowania, ponieważ dowody i know-how stale ewoluują podczas wdrażania.
Koszty i korzyści

Dostosowanie do przyszłego ocieplenia, w tym przedłużająca się temperatura szczytowa, ma duże korzyści z zapewniania prognoz tematycznych i łańcuchów ostrzegania. Dostarczają one konkretnych informacji lokalnym wieloagencjom udzielającym odpowiedzi, którzy mogą następnie zapobiec lub przynajmniej zminimalizować koszty (w szczególności dotyczące personelu medycznego i placówek opieki zdrowotnej) poniesione w inny sposób z powodu braku informacji lub przygotowania. Należy zauważyć, że lokalne fora odporności – choć wdrażane niezależnie od planu fal upałów – obiecują bardzo przydatną koncepcję wdrażania międzysektorowej adaptacji i zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi.

Kluczowe obowiązki w zakresie opieki zdrowotnej (i władza) – podobnie jak podczas fal upałów – są określone w ustawie o zdrowiu i opiece społecznej brytyjskiego parlamentu z 2012 r. LRF, integralną część operacyjną planu fal upałów, są tak zwanymi osobami odpowiadającymi kategorii 1 (lub „podstawowym”) w brytyjskim systemie planowania i reagowania w sytuacjach kryzysowych, zapewnianym przez ustawę parlamentu cywilnego o nieprzewidzianych sytuacjach z 2004 r.

Czas wdrożenia

Plan został opublikowany po raz pierwszy w dniu 13 maja 2014 r. Aktualizacje planu i/lub suplementów: 21 sierpnia 2014 r., 22 maja 2015 r., 25 maja 2016 r. (ta ostatnia wersja nie wprowadza zmian; tak więc 2015 jest wciąż aktualną wersją). Plan jest realizowany od maja 2014 r.

Okres użytkowania

Długoterminowe, z planowanymi korektami rocznymi.

Źródło informacji

Kontakt


Wellington House
133-155 Waterloo Road
London SE1 8UG Wielka
Brytania

Źródło
Public Health England, National Health Services England, Local Government Association, MetOffice (2015): “Heatwave plan for England. Protecting health and reducing harm from severe heat and heatwaves”, and supplemental materials to the heatwave plan for England.

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Apr 04 2024


Skontaktuj się z nami w przypadku jakichkolwiek innych zapytań na temat tego studium przypadku lub w celu udostępnienia nowego studium przypadku (e -mail climate.adapt@eea.europa.eu )

Akcje Dokumentu