Start Baza danych Studia przypadków Realizacja planu działania Macedonii Północnej na rzecz zdrowia termicznego

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
The European Climate and Health Observatory is undergoing reconstruction until June 2024 to improve its performance. We apologise for any possible disturbance to the content and functionality of the platform.
Studia przypadków

Realizacja planu działania Macedonii Północnej na rzecz zdrowia termicznego

Realizacja planu działania Macedonii Północnej na rzecz zdrowia termicznego

Krajowy plan działania w dziedzinie ciepła i zdrowia (HHAP) Macedonii Północnej został opracowany w 2011 r. i zatwierdzony w 2012 r. w następstwie krajowej strategii i planu działania na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu w dziedzinie zdrowia. HHAP ma na celu zmniejszenie zachorowalności i śmiertelności związanej z ekstremalnymi temperaturami i falami upałów. Przewiduje on wdrożenie obecnie funkcjonującego systemu ostrzegania o zdrowiu cieplnym, a także szereg działań mających na celu uwzględnianie ochrony zdrowia w innych odpowiednich politykach, podnoszenie świadomości obywateli i pracowników sektora zdrowia na temat skutków zmiany klimatu oraz mobilizację zasobów do zarządzania wpływem ciepła na zdrowie.

 

 

 

Opis studium przypadku

Wyzwania

Macedonia Północna to mały (25,713 km2) kraj śródlądowy, który znajduje się w środku Półwyspu Bałkańskiego w południowej Europie. Pomimo stosunkowo niewielkiego obszaru, kraj ma zróżnicowany klimat, z ośmioma regionami klimatycznymi. W ciągu ostatnich 25 lat zaobserwowano zmiany w globalnym klimacie. Analiza wieloletniej zmienności średniej temperatury pokazuje, że w latach 50. mierzono stosunkowo wyższe temperatury powietrza we wszystkich stacjach meteorologicznych na całym terytorium Macedonii Północnej. Po tym okresie nastąpił stosunkowo zimniejszy okres 20 lat (1971-1993), podczas gdy w kolejnych latach średnia roczna temperatura była stale wyższa niż średnia wieloletnia (USAID, 2018).

Jak stwierdzono w trzecim komunikacie krajowym w sprawie zmian klimatu (2014 r.), różnice w średniej rocznej temperaturze powietrza w okresie 1981–2010 w porównaniu z badanym okresem referencyjnym (1961-1990) wahają się od 0,2 °C do 0,5 °C (w zależności od lokalizacji). Zgodnie ze scenariuszami klimatycznymi (opartymi na sprawozdaniu specjalnym IPCC dotyczącym scenariuszy emisji) spodziewany wzrost średniej temperatury w połowie stulecia (w odniesieniu do okresu odniesienia 1986-2005) wynosi odpowiednio 1 °C, 2 °C i 2,5 °C dla scenariusza niskiego, średniego i wysokiego. W najbliższej przyszłości (okres 2016–2035) wszystkie trzy scenariusze emisji uwzględniają wzrost średniej temperatury o około 1 °C w porównaniu z temperaturą w okresie odniesienia (1986-2005).

Cele

HHAP ma na celu zmniejszenie obecnej i przyszłej zachorowalności i śmiertelności związanej z ekstremalnymi temperaturami i falami upałów. W szczególności plan i powiązany system ostrzegania skupiają się na najsłabszych grupach ludności: osoby starsze, niemowlęta i dzieci w wieku do pięciu lat, osoby przewlekle chore, osoby z nadwagą, pracownicy na zewnątrz oraz osoby, których status społeczno-ekonomiczny czyni je bardziej podatnymi na skutki zmiany klimatu (np. osoby bezdomne). System opieki zdrowotnej w tym kraju odgrywa ważną rolę w opracowywaniu i wdrażaniu środków przystosowawczych, profilaktycznych i reagowania w celu przeciwdziałania zagrożeniom dla zdrowia związanym ze zmianą klimatu poprzez:

 • Wzmocnienie istniejących zdolności w zakresie zdrowia publicznego w zakresie wczesnego wykrywania i odpowiedniego reagowania;
 • Przewidywanie skutków pojawiających się chorób potencjalnie związanych ze zmianą klimatu;
 • Podnoszenie świadomości ludności na temat możliwych powiązań między zmianą klimatu a zdrowiem.
Rozwiązania

Plan działania w dziedzinie zdrowia cieplnego został sfinalizowany w 2011 r. i przyjęty przez rząd Macedonii w 2012 r. W ramach realizacji planu wprowadzono system ostrzegania o zdrowiu cieplnym. System jest nadal aktywny i działa w okresie od 01 maja do 30 września. Jego działanie obejmuje następujące organy:

 • organ międzyrządowy (składający się z Ministerstwa Zdrowia, Instytutu Zdrowia Publicznego, Instytutu Medycyny Zawodowej i innych zainteresowanych stron krajowych) koordynujący alarm fal upałów, który jest odpowiedzialny za aktywację powiązanych faz zielonych (opiekuńczych), żółtych (alert/preparedness), pomarańczowych (fala ciepła) i czerwonych (awaryjnych). Koordynuje również z lokalnymi zainteresowanymi stronami działania, które należy wdrożyć.
 • Agencja meteorologiczna, która informuje Ministerstwo Zdrowia o dowodach poziomu alarmowego i operacyjnie informuje o 24-48-godzinnym ostrzeganiu o falach upałów, oraz
 • Agencja zdrowia publicznego, która ocenia skutki fal upałów pod względem zdefiniowanych wskaźników określonych w krajowym planie fal upałów (SCORCH, 2020).

System ostrzegania jest częścią szerszego podejścia opracowanego przez HHAP i obejmuje:

 • Zalecenia dotyczące zmniejszenia narażenia na ciepło w instytucjach opieki zdrowotnej i społecznej (oraz specjalne plany ochrony dla najsłabszych grup ludności);
 • Strategia komunikacyjna informująca obywateli i osoby zaangażowane w sektor opieki zdrowotnej i społecznej o środkach ochrony, które należy podjąć podczas fal upałów. W szczególności strategia odnosi się do wyżej wymienionych zaleceń;
 • Długoterminowe planowanie gotowości systemów opieki zdrowotnej i społecznej, w tym: planowanie i szkolenie personelu, ciągłe doskonalenie ochrony zdrowia i tworzenie nowych terenów zielonych;
 • Monitorowanie i ocena planu: ostatnie badanie (2020) zostało opracowane wraz z Université Catholique de Louvain (Belgia).
 • Aplikacja na telefony komórkowe z systemem Android w celu terminowego dostarczania ostrzeżeń cieplnych i zdrowotnych oraz związanych z tym zaleceń dla użytkowników.
Przydatność

Przypadek opracowany, wdrożony i częściowo sfinansowany jako środek przystosowania się do zmiany klimatu.

Dodatkowe Szczegóły

Udział zainteresowanych stron

Instytucją odpowiedzialną za realizację planu działania w zakresie zdrowia cieplnego jest Ministerstwo Zdrowia. W ramach Ministerstwa Zdrowia Komisja Monitorowania Konsekwencji Ciepła-Zdrowie działa od lipca 2007 r., natomiast Komisja ds. Zmian Klimatu i Zdrowia została powołana w czerwcu 2009 r. Obie komisje uczestniczyły w przygotowaniu HHAP i współpracują przy realizacji, monitorowaniu i ocenie planu. Komisja ds. Zmian Klimatu i Zdrowia pełni funkcję organu koordynującego i jest odpowiedzialna za zaangażowanie innych instytucji w realizację działań określonych w planie. Komisja Monitorowania Konsekwencji Ciepła-Zdrowie nadzoruje praktyczną realizację działań, zwłaszcza tych związanych z dostarczaniem na czas informacji obywatelom i pracownikom służby zdrowia. Zaleca się, aby w razie potrzeby osoby z innych odpowiednich instytucji uczestniczyły w pracach Komisji i w realizacji planu. W tym względzie odpowiednie instytucje i inne podmioty obejmują: Instytut Zdrowia Publicznego i Ośrodki Zdrowia Publicznego, Instytut Zdrowia Zawodowego, Centrum Zarządzania Kryzysowego, Hydro meteorologiczny Instytut, Dyrekcja Ochrony i Ratownictwa, Departamenty poprawy środowiska życia w gminach, Ministerstwo Transportu i Komunikacji, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Macedoński Czerwony Krzyż, Media i wreszcie sektory pozarządowe.

Na obecnym etapie wdrażania to podejście oparte na współpracy okazało się skuteczne. Na przykład, aby zwiększyć gotowość na sytuacje kryzysowe i sytuacje kryzysowe związane ze zmianą klimatu, ostatnie ćwiczenie symulacyjne odbyło się 21listopada 2018 r. w Kumanowie. Kluczowymi zaangażowanymi instytucjami były Ministerstwo Zdrowia, Szpital Generalny Strumica (ważny regionalny ośrodek szpitalny), ratownictwo medyczne, Centrum Zarządzania Kryzysowego, Czerwony Krzyż, jednostki ratownicze, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Obrony i Światowa Organizacja Zdrowia. Przed symulacją zorganizowano kilka spotkań przygotowawczych w celu ustalenia parametrów ćwiczenia, takich jak oczekiwane ofiary, wskaźniki uruchomienia planu reagowania kryzysowego, triage i przepływ ruchu pacjentów, a także obowiązki personelu szpitalnego i ratownictwa medycznego. Symulacja umożliwiła władzom sprawdzenie ogólnej gotowości.

Czynniki sukcesu i czynniki ograniczające

Doświadczenia zdobyte podczas fazy pilotażowej HHAP (2009-2011) wskazały, że:

 • informacje na temat wpływu zmiany klimatu na zdrowie należy przełożyć z dziedziny badań naukowych na język i skale czasowe istotne dla decydentów politycznych
 • dostępność krajowych danych na temat zmian klimatu i związanych z nimi skutków jest bardzo ważna, a także zrozumienie poważnych luk w zdolnościach człowieka;
 • wszystkie zainteresowane strony muszą być zaangażowane, a ich potrzeby informacyjne mogą się różnić.

W szerszym ujęciu, zgodnie z doświadczeniami w zakresie HHAP w Macedonii Północnej, wzmocnienie zdrowia do skutków związanych z ciepłem wymagałoby:

 • Maksymalizacji synergii z istniejącymi instrumentami i instytucjami;
 • Przygotowanie pracowników sektora opieki zdrowotnej i społecznej do reagowania na związane ze zdrowiem skutki zmiany klimatu oraz wzmocnienie usług zdrowotnych w celu terminowego reagowania na wydarzenia związane z klimatem;
 • Promowanie uwzględniania kwestii zdrowotnych i związanych z nimi działań w innych sektorach;
 • Budowanie potencjału siły roboczej w sektorze opieki zdrowotnej i społecznej. W tym kontekście wdrożono ustawę o bezpieczeństwie i zdrowiu w miejscu pracy (Dziennik Urzędowy Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii nr 92/07) w celu zapewnienia wdrożenia środków w krajowym planie fal upałów w celu ochrony zdrowia pracowników podczas fali upałów.
Koszty i korzyści

Macedonia Północna wzięła udział w dwuletnim (2009-2011) projekcie WHO „Ochrona zdrowia przed zmianami klimatu”. Była to inicjatywa 7-państwowa (Albania, Kazachstan, Kirgistan, Federacja Rosyjska, Tadżykistan, Macedonia Północna i Uzbekistan) finansowana przez Międzynarodową Inicjatywę Klimatyczną niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego. Ogólnym celem projektu było zwiększenie zdolności w zakresie zrozumienia zagrożeń dla zdrowia wynikających ze zmiany klimatu i reagowania na nie, a także opracowanie planu działania na rzecz zdrowia cieplnego. W ramach projektu badanie WHO w tym kraju wykazało, że możliwe jest porównanie kosztów szkód związanych ze wzrostem liczby przypadków chorób i zgonów, które nie zostały odwrócone do kosztów adaptacji. Roczne koszty środków dostosowywania zdrowia cieplnego oszacowano na 12 mln jednostek lokalnej waluty (LCU) w porównaniu z kosztami szkód dla zdrowia (ze względu na wzrost liczby przypadków chorób i zgonów) w wysokości 170 mln LCU rocznie (WHO, 2013 r.).

Krajowy plan działania w dziedzinie ciepła i zdrowia został zatwierdzony przez rząd Macedonii Północnej w 2011 r. Jest ona formalnie powiązana ze strategią na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu w dziedzinie zdrowia (2011 r.).

Czas wdrożenia

Plan działania na rzecz zdrowia cieplnego został przyjęty przez rząd w 2011 r. w następstwie pomyślnego pilotażu konkretnych działań w zakresie ochrony ciepła latem 2010 r. W ramach realizacji planu wprowadzono system ostrzegania przed ciepłem wrzosowiskowym i nadal działa.

Okres użytkowania

W tej chwili nie ma planów rewizji HHAP. System ostrzegania o zdrowiu cieplnym działa co roku od 1 maja do 30 września. Oczekuje się, że będzie on nadal działał i był aktualizowany.

Źródło informacji

Kontakt

Mihail Kochubovski
Head of Sector of Environmental Health Institute of Public Health of the Republic of North Macedonia
Str. 50 Divizija No.6 1000
Skopje
Republic of North Macedonia
E-mail: kocubov58@yahoo.com 

Źródło

The Heat-Health Action Plan of North Macedonia, the Environmental Health Institute of Public Health of the Republic of North Macedonia and WHO Regional Office for Europe

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Apr 04 2024


Skontaktuj się z nami w przypadku jakichkolwiek innych zapytań na temat tego studium przypadku lub w celu udostępnienia nowego studium przypadku (e -mail climate.adapt@eea.europa.eu )

Akcje Dokumentu