Start Archiwum informacyjne

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Archiwum informacyjne

 • Posiedzenie inauguracyjne sieci obserwatoriów susz w UE

  01 Aug 2022

  Susze stanowią coraz większe zagrożenie w Europie i są coraz poważniejszym powodem do niepokoju, ponieważ ich skutki są coraz częstsze i dotkliwie odczuwane w różnych sektorach. Europejskie i światowe obserwatoria susz (EDO i GDO) monitorują i prognozują susze w skali europejskiej i światowej. Na dwudniowym posiedzeniu inauguracyjnym, które odbyło się w czerwcu 2022 r., wzięło udział około 120 uczestników z 29 państw i podkreślono, w jaki sposób zwiększono wysiłki na rzecz monitorowania i prognozowania susz w następstwie niedawnych susz w UE i poza nią.

 • Ciepło w mieście wewnętrznym: zarzut w Niemczech dotyczący większej liczby drzew i odcieni

  15 Aug 2022

  Zmiana klimatu powoduje wzrost liczby gorących dni letnich w Niemczech. W niedawnym badaniu przeprowadzonym przez niemiecką Agencję Ochrony Środowiska (UBA) systematycznie badano, w jaki sposób można osiągnąć niższe temperatury w dzielnicach wewnętrznych miast. Znacznie bardziej ekologiczne, w szczególności nowe drzewa, bardziej zacienione, a także zazielenianie dachu i elewacji mogą utrzymać temperatury w budynkach.

 • Wyniki negocjacji w sprawie działań w dziedzinie klimatu na konferencji w Bonn w sprawie zmiany klimatu w 2022 r.

  16 Aug 2022

  Podczas 56. sesji organów pomocniczych w Bonn, która odbyła się w czerwcu 2022 r., wszystkie strony UNFCCC spotkały się, aby poczynić postępy w kwestiach technicznych dotyczących zarówno łagodzenia zmiany klimatu, jak i przystosowania się do niej, i przygotowały decyzje do przyjęcia na konferencji ONZ w sprawie zmiany klimatu (COP27), która odbędzie się w listopadzie 2022 r.

 • Sprawozdanie WMO na temat stanu klimatu na świecie w 2021 r.: cztery kluczowe wskaźniki dotyczące zmiany klimatu są zbieżne z wynikami

  16 Aug 2022

  Cztery kluczowe wskaźniki zmiany klimatu – stężenie gazów cieplarnianych, podnoszenie się poziomu mórz, ciepło oceaniczne i zakwaszenie oceanów – ustaliły nowe rekordy w 2021 r. Według Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) jest to kolejny wyraźny sygnał, że działalność człowieka powoduje zmiany skali planety na lądzie, w oceanie i w atmosferze, co pociąga za sobą szkodliwe i długotrwałe konsekwencje dla zrównoważonego rozwoju i ekosystemów. W połowie lipca Europa Zachodnia doświadczyła niektórych z najpoważniejszych powodzi, związanych z dużymi stratami gospodarczymi w Niemczech.

 • Rozwiązania oparte na przyrodzie na potrzeby działań w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, które mają zostać wdrożone w porcie lotniczym Katowice, Polska

  17 Aug 2022

  Rok po rozpoczęciu projektu LIFE Archiclima, mającego na celu skuteczne wspieranie zarządców i właścicieli nieruchomości w budowaniu odporności na niebezpieczne skutki zmiany klimatu, projekt przewiduje przekształcenie do 2 000 m² nieprzepuszczalnych utwardzonych powierzchni w trawy i ogrody deszczowe znajdujące się bezpośrednio przed terminalami pasażerskimi lotniska w Katowicach. Stosowane rozwiązania oparte na przyrodzie mają na celu obniżenie temperatury podczas coraz częstszych fal upałów oraz zwiększenie bezpieczeństwa obiektu i jego użytkowników w przypadku ulewnych deszczów i ryzyka gwałtownych powodzi.

 • Broszura na temat wpływu zagrożeń naturalnych na niebezpieczne instalacje

  17 Aug 2022

  Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała broszurę mającą na celu podniesienie świadomości oraz przedstawienie prac i zasobów organizacji międzynarodowych, które wspierają zrozumienie zagrożeń naturalnych związanych z niebezpiecznymi instalacjami (Natech). Broszura jest przeznaczona dla szerokiego grona odbiorców, w tym dla przemysłu, organów publicznych i praktyków zajmujących się bezpieczeństwem przemysłowym i ochroną ludności.

 • Oszacowanie kosztów wynikających ze zmiany klimatu w Niemczech

  24 Aug 2022

  W niedawno opublikowanym badaniu oszacowano koszty w Niemczech wyjątkowo gorącego i suchego lata w 2018 r. i 2019 r. oraz powodzi, w szczególności w rzekach Ahr i Erft, w 2021 r. Badania zlecone przez niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki i Działań w dziedzinie Klimatu (BMWK) oraz Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody, Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Konsumentów (BMUV) pokazują, że od 2018 r. wymierne straty wynikające z ekstremalnych zdarzeń pogodowych wynoszą co najmniej 80 mld EUR.

 • Przystosowanie się do zmiany klimatu w miastach: jakie narzędzia mogłyby przyspieszyć wdrażanie rozwiązań opartych na zasobach przyrody w miastach?

  09 Feb 2022

  W ramach projektu Adaptive Cities Through integrated Nature-based Solutions (ACT on NbS), finansowanego przez WWiI EIT-Climate, badacze z Uniwersytetu i Badań w Wageningen, Deltares i Uniwersytet w Bolonii ocenili różne wyzwania, z jakimi borykają się miasta w związku z wdrażaniem krajowych strategii rozwoju obszarów miejskich. Przeprowadzili oni ustrukturyzowane wywiady i warsztaty z gminami oraz dokonali przeglądu dostępnych narzędzi wspierających absorpcję NbS na obszarach miejskich.

 • Zielony Ład: UE inwestuje ponad 110 mln euro w projekty LIFE na rzecz środowiska i klimatu w jedenastu krajach UE

  17 Feb 2022

  Komisja Europejska zapowiedziała zainwestowanie ponad 110 mln euro w projekty zintegrowane w ramach programu LIFE na rzecz ochrony środowiska i klimatu. Środki finansowe zostaną przeznaczone na wsparcie nowych dużych projektów w dziedzinie środowiska i klimatu w 11 krajach UE: Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Łotwa, Litwa, Niderlandy, Polska i Słowenia. Projekty przyczyniają się do ekologicznej odbudowy po pandemii COVID-19 i wspierają cele Europejskiego Zielonego Ładu polegające na uwolnieniu UE do 2050 r. neutralności klimatycznej i zanieczyszczenia.

 • Organy doradcze mogą wzmocnić rolę nauki w polityce klimatycznej, w tym w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu.

  11 May 2021

  Wysiłki na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu na szczeblu krajowym w całej Europie można zwiększyć dzięki solidnym ramom zarządzania, a także dobrze funkcjonującym i dysponującym odpowiednimi zasobami organami doradczymi. W briefingu EEA przeanalizowano instytucjonalne ramy kształtowania polityki w zakresie łagodzenia zmiany klimatu na szczeblu krajowym w Europie, rolę odgrywaną przez organy doradcze oraz ich wpływ na decyzje polityczne. Chociaż analiza koncentrowała się głównie na łagodzeniu zmiany klimatu, stwierdzono, że niektóre organy doradcze koncentrują się również na przystosowywaniu się do zmiany klimatu.