Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Profile krajów

Bułgaria

 

 

 

Źródła wykorzystywane do zestawiania informacji dotyczących zdrowia i adaptacji dla profili poszczególnych krajów różnią się w zależności od kraju. W przypadku państw członkowskich UE informacje opierają się na oficjalnych sprawozdaniach dotyczących dostosowania: Sprawozdawczość w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu na podstawie rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu (zob. sprawozdawczość UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, profile krajów ADAPTw sprawie klimatu) oraz sprawozdawczość dostosowawcza z 2019 r. na podstawie rozporządzenia w sprawie unijnego mechanizmu monitorowania gazów cieplarnianych. Te dwa mechanizmy sprawozdawcze są określane łącznie jako „oficjalna sprawozdawczość UE na temat przystosowania się do zmiany klimatu”. Uwaga: Odpowiednie informacje zostały skopiowane z oficjalnego sprawozdania UE na temat dostosowania (przedstawionego do 21 lipca 2021 r.), bez dalszego opracowywania treści tekstu. Niektóre informacje, ważne w momencie składania sprawozdań, mogą utracić ważność w dniu dzisiejszym. Wszelkie niezbędne dodatki do tekstu są wyraźnie zaznaczone.

Ponadto informacje zebrane w analizie EEA dotyczącej zmiany klimatu i zdrowia: przedstawiono przegląd polityki krajowej w Europie (2021 r.), tabelę wyników w zakresie gotowości przystosowania się do zmiany klimatu (2018 r.) oraz badanie WHO na temat polityki w zakresie zdrowia publicznego i przystosowania się do zmiany klimatu w Unii Europejskiej (2018 r.). Uwaga: Niektóre informacje, ważne w momencie publikacji, mogą utracić ważność w dniu dzisiejszym. Wszelkie niezbędne dodatki do tekstu są wyraźnie zaznaczone.

Źródła informacji dla państw członkowskich EOG spoza UE są bardziej ograniczone.

Informacje ze sprawozdania EEA. Zmiana klimatu i zdrowie: przegląd polityki krajowej w Europie (2022)

Przeanalizowano krajowe strategie polityczne w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i krajowe strategie zdrowotne w celu określenia zakresu wpływu na zdrowie związane z klimatem (fizycznego, psychicznego i społecznego) oraz rodzajów interwencji ukierunkowanych na nie. Sprawozdanie zawiera europejski przegląd, podczas gdy zasięg geograficzny różnych aspektów polityki krajowej w całej Europie można zwizualizować za pomocą przeglądarki map. Wyniki dla Bułgarii podsumowano tutaj.

Dokumenty strategiczne poddane przeglądowi:

Krajowa strategia i plan działania Bułgarii w zakresie przystosowania się do zmianyklimatu

Krajowa strategia zdrowotna (2014–2020)

Aspekty ujęte w zmienionym dokumencie politycznym:

Informacje od WHO. Zdrowie i zmiana klimatu: profil kraju (2021)

Niniejszy profil kraju WHO/EURO UNFCCC dotyczący zdrowia i zmiany klimatu dla Bułgarii zawiera podsumowanie dostępnych dowodów dotyczących zagrożeń klimatycznych, podatności na zagrożenia dla zdrowia, wpływu na zdrowie oraz dotychczasowych postępów w wysiłkach sektora zdrowia na rzecz stworzenia odpornego na zmianę klimatu systemu opieki zdrowotnej.

Ogólnymi celami projektu WHO i UNFCCC w dziedzinie zdrowia i zmiany klimatu są:

  • Zwiększenie świadomości na temat wpływu zmiany klimatu na zdrowie
  • Wspieranie podejmowania decyzji opartych na dowodach w celu wzmocnienia odporności systemów opieki zdrowotnej
  • Wspieranie zaangażowania zdrowia w krajowe i międzynarodowe procesy klimatyczne, takie jak Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC)
  • Promowanie działań poprawiających zdrowie przy jednoczesnym ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych

Informacje pochodzące z oficjalnych sprawozdań UE na temat przystosowania się do zmiany klimatu. Raportowanie GovReg (2021), raportowanie MMR (2019)

Krajowa strategia i plan działania na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu (2019 r. [redaktorzy]) dla Republiki Bułgarii wymienia 9 sektorów, w tym sektor zdrowia i zarządzanie ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi, jako temat przekrojowy. W dodatku 5 przedstawiono ocenę sektora zdrowia ludzkiego, która obejmuje ocenę i analizę ryzyka i podatności, wyjaśnienie podstawowego kontekstu polityki oraz warianty adaptacyjne.

Program Operacyjny Środowisko 2014-2020 przewiduje odrębną oś priorytetową 4 – Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem powodziowym, która jest bezpośrednio związana ze zmianą klimatu. Środki przewidziane w ramach osi priorytetowej 4 programu mają na celu zapewnienie odporności na klęski żywiołowe, zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia ludzkiego i środowiska oraz łagodzenie skutków powodzi.

W krajowym programie rozwoju Bułgarii na 2020 r. wskazano, że sektory najbardziej narażone, w tym sektor zdrowia, muszą być traktowane priorytetowo, aby ograniczyć wszelkie straty gospodarcze w dłuższej perspektywie.

Informacje z publikacji WHO. Polityka w zakresie zdrowia publicznego i przystosowania się do zmiany klimatu w Unii Europejskiej (2018 r.)

Bułgaria opracowała krajową ocenę podatności na zmiany klimatu, wpływu i przystosowania się do niej.

Ministerstwo Środowiska i Wody powołało Radę Koordynacyjną ds. Zmian Klimatu oraz Krajową Radę Ekspertów ds. Zmian Klimatu, z udziałem sektora zdrowia. Główny Państwowy Inspektor Zdrowia jest odpowiedzialny za organizację i zarządzanie działaniami związanymi ze zmianą klimatu, promocją przystosowania się do zdrowia i zintegrowaną profilaktyką chorób oraz za prowadzenie działań profilaktycznych i antyepidemiologicznych związanych z ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi.

W publikacji oceniającej zagrożenia dla bułgarskiej gospodarki wynikające ze zmian klimatu, w specjalnej części analizuje się i ocenia potencjalne zagrożenia dla zdrowia publicznego i podatność kraju na zmiany klimatu. W ocenie narażenia stwierdzono, że podatność sektora opieki zdrowotnej na zagrożenia jest umiarkowana, a zdolność adaptacyjna jest niewystarczająca. Biorąc pod uwagę wyniki analizy, bułgarski NAS będzie zawierał specjalną sekcję dotyczącą zdrowia ludzkiego i planowane będą konkretne środki dla tego sektora.

Krajowy system wczesnego ostrzegania i ujawniania informacji dla organów wykonawczych i ludności zapewnia ostrzeżenia i informuje ludność o zbliżających się lub pojawiających się katastrofach. Służy również jako platforma wymiany informacji i koordynacji działań organów wykonawczych i elementów wspólnego systemu ratownictwa (ministerstwa i agencje, gminy, przedsiębiorstwa handlowe i podmioty prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, ośrodki ratownictwa medycznego, inne placówki medyczne i służby zdrowia, podmioty prawne nienastawione na zysk, w tym formacje ochotnicze i siły zbrojne) w przypadku zbliżających się lub występujących klęsk żywiołowych.

Ministerstwo Zdrowia co roku kupuje szczepionkę przeciwko krymsko-kongijskiej gorączce krwotocznej, która jest podawana osobom zagrożonym zakażeniem (personel służbowy, pracownicy rolni, personel medyczny na krymsko-kongijskich obszarach endemicznych gorączki krwotocznej).

Rząd przyjął krajowy program kontroli i profilaktyki chorób przenoszonych przez wektory na lata 2014–2018 w Bułgarii. Strategicznym celem programu było zmniejszenie zachorowalności i śmiertelności z powodu zakażeń przenoszonych przez wektory poprzez kontrolowanie rozprzestrzeniania się wektorów poprzez wczesne wykrywanie i utrzymywanie zintegrowanego nadzoru epidemiologicznego, weterynaryjnego i entomologicznego, przy wielostronnej i intensywnej współpracy między organami medycznymi i weterynaryjnymi na szczeblu krajowym i regionalnym.

Zasoby w katalogu Obserwatorium na temat Bułgarii