Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Profile krajów

Chorwacja

 

 

 

Źródła wykorzystywane do zestawiania informacji dotyczących zdrowia i adaptacji dla profili poszczególnych krajów różnią się w zależności od kraju. W przypadku państw członkowskich UE informacje opierają się na oficjalnych sprawozdaniach dotyczących dostosowania: Sprawozdawczość w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu na podstawie rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu (zob. sprawozdawczość UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, profile krajów ADAPTw sprawie klimatu) oraz sprawozdawczość dostosowawcza z 2019 r. na podstawie rozporządzenia w sprawie unijnego mechanizmu monitorowania gazów cieplarnianych. Te dwa mechanizmy sprawozdawcze są określane łącznie jako „oficjalna sprawozdawczość UE na temat przystosowania się do zmiany klimatu”. Uwaga: Odpowiednie informacje zostały skopiowane z oficjalnego sprawozdania UE na temat dostosowania (przedstawionego do 21 lipca 2021 r.), bez dalszego opracowywania treści tekstu. Niektóre informacje, ważne w momencie składania sprawozdań, mogą utracić ważność w dniu dzisiejszym. Wszelkie niezbędne dodatki do tekstu są wyraźnie zaznaczone.

Ponadto informacje zebrane w analizie EEA dotyczącej zmiany klimatu i zdrowia: przedstawiono przegląd polityki krajowej w Europie (2021 r.), tabelę wyników w zakresie gotowości przystosowania się do zmiany klimatu (2018 r.) oraz badanie WHO na temat polityki w zakresie zdrowia publicznego i przystosowania się do zmiany klimatu w Unii Europejskiej (2018 r.). Uwaga: Niektóre informacje, ważne w momencie publikacji, mogą utracić ważność w dniu dzisiejszym. Wszelkie niezbędne dodatki do tekstu są wyraźnie zaznaczone.

Źródła informacji dla państw członkowskich EOG spoza UE są bardziej ograniczone.

Informacje ze sprawozdania EEA. Zmiana klimatu i zdrowie: przegląd polityki krajowej w Europie (2022)

Przeanalizowano krajowe strategie polityczne w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i krajowe strategie zdrowotne w celu określenia zakresu wpływu na zdrowie związane z klimatem (fizycznego, psychicznego i społecznego) oraz rodzajów interwencji ukierunkowanych na nie. Sprawozdanie zawiera europejski przegląd, podczas gdy zasięg geograficzny różnych aspektów polityki krajowej w całej Europie można zwizualizować za pomocą przeglądarki map. Wyniki dla Chorwacji podsumowano tutaj.

Dokumenty strategiczne poddane przeglądowi:

Projekt strategii przystosowania się do zmiany klimatu w Republice Chorwacji na okres do 2040 r. z myślą o 2070 r. (2017 r.)  

Krajowa strategia opieki zdrowotnej (2012–2020) 

Aspekty ujęte w zmienionym dokumencie politycznym:

Informacje pochodzące z oficjalnych sprawozdań UE na temat przystosowania się do zmiany klimatu. Sprawozdawczość GovReg (2021), sprawozdawczość MMR (2019)

Krajowa strategia adaptacji (NAS, 2020 [redaktorzy]) oraz projekt krajowego planu adaptacji (KPR, 2017 r. [redaktorzy]) koncentrują się na ośmiu kluczowych sektorach i dwóch międzysektorowych obszarach tematycznych (w tym w dziedzinie zdrowia), które uznano za najbardziej narażone na skutki zmiany klimatu. W KPRU określono 37 środków dostosowawczych, w tym środki ochrony zdrowia.

Dostępne są dane na temat wpływu na zdrowie związane z klimatem i kosztów szkód infrastrukturalnych, wszystkie z różnym stopniem szczegółowości. Dane na temat fal upałów i ich skutków są systematycznie monitorowane od 1983 r. przez Instytut Zdrowia Publicznego (ZZJZ), ale tylko dla obszaru miasta Zagrzeb. Dane na temat powodzi są dostępne z chorwackich wód za początek XX wieku dla całego kraju, a dane na temat pożarów lasów są dostępne od 1981 roku (Państwowa Dyrekcja Ochrony i Ratownictwa – DUZS).

Chorwacja opracowała w maju 2017 r. krajową ocenę podatności na zmiany klimatu, wpływu i przystosowania się do niej w ramach procesu rozwoju NAS, wykorzystując prognozy klimatyczne do 2040 i 2070 r. Zdrowie było jednym z sektorów wybranych do analizy podatności, dla których wpływ na klimat został opisany w ramach procesu opracowywania NAS, ponieważ jest on wysoce podatny na zagrożenia i ma niską zdolność adaptacyjną. Przeprowadzono również ocenę ryzyka i podatności na fale upałów dla sektora zdrowia ludzkiego. Biorąc pod uwagę prognozy dotyczące zmian klimatu, jest bardzo prawdopodobne, że kluczowe zagrożenia będą miały wpływ na sektor zdrowia, który jest opracowywany w NAS.

Protokół w sprawie procedury i zaleceń dotyczących ochrony przed ciepłem został przyjęty w lipcu 2017 r. w celu zmniejszenia ryzyka dla osób fizycznych i instytucji podczas fal upałów poprzez wdrożenie niezbędnych procedur gotowości i reagowania na szczeblu krajowym i lokalnym. Na całym terytorium Republiki Chorwacji ustanowiono system ostrzegania o falach upałów i jest on aktywny w okresie od maja do października. W tym okresie DHMZ stale monitoruje temperaturę, a w przypadku 70 % prawdopodobieństwa, że temperatura przekroczy próg (około 35 °C, w zależności od regionu), informuje Ministerstwo Zdrowia i Chorwacki Instytut Zdrowia Publicznego (HZJZ) o wystąpieniu fali upałów, która następnie przekazuje ostrzeżenie.

Informacje z publikacji WHO. Polityka w zakresie zdrowia publicznego i przystosowania się do zmiany klimatu w Unii Europejskiej (2018 r.)

Chorwacja opracowała krajową ocenę podatności na zmianę klimatu, wpływu i przystosowania się do niej.

Krajowy punkt kontaktowy ds. zmiany klimatu w Ministerstwie Zdrowia jest odpowiedzialny za komunikację, rozpowszechnianie informacji, reprezentację na spotkaniach, odpowiadanie na różne wnioski, współpracę z innymi grupami zainteresowanych stron, monitorowanie, promowanie lub ułatwianie wdrażania polityki w zakresie zmiany klimatu na szczeblu krajowym.

Ministerstwo Zdrowia Chorwacji zatwierdziło w 2012 r. protokół w sprawie procedur i zaleceń dotyczących ochrony przed ciepłem. Obecnie opracowywany jest również plan działania na rzecz zdrowia cieplnego. UE wspierała opracowanie chorwackiej strategii przystosowania się do zmiany klimatu na okres do 2040 r. z perspektywą na 2070 r. oraz plan działania na lata 2019–2023, a także strategię na rzecz ograniczenia emisji CO2, z ramami czasowymi do 2030 r. i perspektywą na 2050 r. Aspekty zdrowotne są uwzględnione w obu strategiach; czekają na zatwierdzenie ze strony rządu.

Trwa tworzenie zintegrowanego systemu informatycznego (IT) z kilkoma bazami danych, którym towarzyszą parametry meteorologiczne (temperatura, wilgotność, ciśnienie) i zanieczyszczenia powietrza.

Opracowano zalecenia dotyczące zdrowia cieplnego dla ogółu ludności, a w szczególności dla grup ludności szczególnie wrażliwych – w tym na przykład osób starszych, dzieci, osób pracujących na świeżym powietrzu i sportowców.

Kto studiuje przypadki z publikacji. Polityka w zakresie zdrowia publicznego i przystosowania się do zmiany klimatu w Unii Europejskiej (2018 r.)

Plan działania na rzecz zdrowia cieplnego

W 2012 r. chorwackie Ministerstwo Zdrowia uruchomiło protokół w sprawie procedur i zaleceń dotyczących ochrony ciepła oraz powołało wielosektorową grupę roboczą ds. ciepła. Protokół pozostaje w mocy, a rząd jest w trakcie zatwierdzania planu działania na rzecz zdrowia cieplnego przygotowanego przez Grupę Roboczą ds. Ciepła. Podstawowe elementy i struktura planu działania zostały zaprojektowane zgodnie z wytycznymi WHO dotyczącymi planu działania na rzecz zdrowia cieplnego.

Zasoby w katalogu Obserwatorium na temat Chorwacji