Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Profile krajów

Cypr

 

 

 

Źródła wykorzystywane do zestawiania informacji dotyczących zdrowia i adaptacji dla profili poszczególnych krajów różnią się w zależności od kraju. W przypadku państw członkowskich UE informacje opierają się na oficjalnych sprawozdaniach dotyczących dostosowania: Sprawozdawczość w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu na podstawie rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu (zob. sprawozdawczość UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, profile krajów ADAPTw sprawie klimatu) oraz sprawozdawczość dostosowawcza z 2019 r. na podstawie rozporządzenia w sprawie unijnego mechanizmu monitorowania gazów cieplarnianych. Te dwa mechanizmy sprawozdawcze są określane łącznie jako „oficjalna sprawozdawczość UE na temat przystosowania się do zmiany klimatu”. Uwaga: Odpowiednie informacje zostały skopiowane z oficjalnego sprawozdania UE na temat dostosowania (przedstawionego do 21 lipca 2021 r.), bez dalszego opracowywania treści tekstu. Niektóre informacje, ważne w momencie składania sprawozdań, mogą utracić ważność w dniu dzisiejszym. Wszelkie niezbędne dodatki do tekstu są wyraźnie zaznaczone.

Ponadto informacje zebrane w analizie EEA dotyczącej zmiany klimatu i zdrowia: przedstawiono przegląd polityki krajowej w Europie (2021 r.), tabelę wyników w zakresie gotowości przystosowania się do zmiany klimatu (2018 r.) oraz badanie WHO na temat polityki w zakresie zdrowia publicznego i przystosowania się do zmiany klimatu w Unii Europejskiej (2018 r.). Uwaga: Niektóre informacje, ważne w momencie publikacji, mogą utracić ważność w dniu dzisiejszym. Wszelkie niezbędne dodatki do tekstu są wyraźnie zaznaczone.

Źródła informacji dla państw członkowskich EOG spoza UE są bardziej ograniczone.

Informacje ze sprawozdania EEA. Zmiana klimatu i zdrowie: przegląd polityki krajowej w Europie (2022)

Przeanalizowano krajowe strategie polityczne w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i krajowe strategie zdrowotne w celu określenia zakresu wpływu na zdrowie związane z klimatem (fizycznego, psychicznego i społecznego) oraz rodzajów interwencji ukierunkowanych na nie. Sprawozdanie zawiera europejski przegląd, podczas gdy zasięg geograficzny różnych aspektów polityki krajowej w całej Europie można zwizualizować za pomocą przeglądarki map. Wyniki dla Cypru podsumowano tutaj.

Dokumenty strategiczne poddane przeglądowi:

Krajowa reakcja na przygotowania do zmiany klimatu (2017 r.)

Cypr 7. Komunikat krajowy do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (2018 r.) 

Aspekty ujęte w zmienionym dokumencie politycznym:

Informacje pochodzące z oficjalnych sprawozdań UE na temat przystosowania się do zmiany klimatu. Raportowanie GovReg (2021), raportowanie MMR (2019)

Wszystkie informacje zgłoszono w ramach MMR w 2019 r. W 2021 r. w ramach GovReg nie zgłoszono żadnych dodatkowych informacji na temat zdrowia.

W krajowej strategii adaptacji i planie działania dla Cypru (w2017 r. [redaktorzy]) określono jedenaście sektorów, w których zmiana klimatu jest istotna dla Cypru; zdrowie publiczne jest jednym z nich. Przewidziano w nim również 57 środków, działań i praktyk niezbędnych do skutecznego przystosowania się do zmiany klimatu w każdym z jedenastu obszarów polityki.

Środki na rzecz zdrowia publicznego obejmują:

 • Instrukcje dotyczące ochrony osobistej przed falami upałów przez media.
 • Przygotowanie planu awaryjnego w celu określenia odpowiedzialności różnych ośrodków zdrowia, służb opieki społecznej i miejskich ośrodków zdrowia.
 • Wzmocnienie pozycji i przygotowanie personelu medycznego/pielęgniarskiego oraz instytucji użyteczności publicznej w odpowiedzi na sytuacje kryzysowe związane z klimatem.
 • Opracowanie planu awaryjnego w systemach opieki zdrowotnej i społecznej oraz gminach w celu obsługi rosnącej liczby pacjentów/incydentów związanych ze zmianą klimatu.
 • Opracowanie i wdrożenie systemu informacji o chorobach związanych ze zmianą klimatu.
 • Zaleca się unikanie chodzenia na zewnątrz w godzinach wysokiego ryzyka.
 • Zakaz pracy na świeżym powietrzu podczas ekstremalnych wydarzeń.
 • Rozwój i wzmocnienie systemów wczesnego ostrzegania.
 • Funkcjonowanie ośrodków społecznych w każdej gminie/wspólnocie lokalnej (np. ratusz, szkoły, Ośrodki Otwartej Opieki nad osobami starszymi) w celu zapewnienia ochrony (powietrze, cień, płyny) zagrożonej ludności.

Ocena ryzyka zmiany klimatu (CCRA) Cypru została opublikowana w 2016 r. i obejmuje sektor zdrowia.

Informacje z publikacji WHO. Polityka w zakresie zdrowia publicznego i przystosowania się do zmiany klimatu w Unii Europejskiej (2018 r.)

Departament Środowiska koordynuje zarządzanie zmianami klimatu za pośrednictwem krajowego organu wielosektorowego. Rolą sektora zdrowia jest wspieranie tego organu jako jednego z partnerów we wdrażaniu środków mających na celu rozwiązanie problemów zdrowotnych.

Ocena wpływu, podatności i przystosowania się sektora zdrowia publicznego na zmiany klimatu obserwowana w ostatnich latach wykazała, że sektor ten ma dobre zdolności adaptacyjne. Główna zidentyfikowana podatność dotyczy zgonów i problemów zdrowotnych spowodowanych częstymi falami upałów i wysokimi temperaturami, zwłaszcza latem. Ponadto, ludzki dyskomfort – szczególnie dla osób starszych – wzrasta, gdy poziom wilgotności jest wysoki i gdy powietrze jest zanieczyszczone cząsteczkami pyłu z pustyni Sahary.

Badania nad wpływem zmian klimatu na zdrowie publiczne na Cyprze prowadzone są przez instytucje i departamenty rządowe zajmujące się badaniem danych klimatologicznych i ich możliwych skutków dla zdrowia. Cypr uczestniczy również w MedCLIVAR, międzynarodowej sieci, której celem jest badanie wpływu zmian klimatu i wyzwań związanych ze zdrowiem publicznym, a także występowania ekstremalnych zdarzeń ściśle związanych ze zmiennością klimatu w Morzu Śródziemnym.

Wpływ zmiany klimatu na sektor zdrowia publicznego został oceniony w oparciu o prognozy „Providing Regional Climates for Impacts Studies” na przyszłość (2021–2050) w ramach opracowania krajowej strategii na rzecz przystosowania się do niekorzystnych skutków zmiany klimatu na Cyprze (projekt CYPADAPT, 2011-2014 [redaktorzy]). Bezpośrednie skutki obejmują:

 • zgonów i problemów zdrowotnych związanych z falami upałów i wysokimi temperaturami;
 • zgony/urazy spowodowane powodziami;
 • zgony/urazy z powodu osuwisk ziemi; zgony/urazy z pożarów.

Skutki pośrednie obejmują:

 • choroby przenoszone przez wektory i gryzonie;
 • choroby przenoszone przez wodę i żywność;
 • wpływ na odżywianie związane z klimatem;
 • choroby związane z zanieczyszczeniem powietrza.

Zasoby w katalogu Obserwatorium na Cyprze