Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Profile krajów

Estonia

 

 

 

Źródła wykorzystywane do zestawiania informacji dotyczących zdrowia i adaptacji dla profili poszczególnych krajów różnią się w zależności od kraju. W przypadku państw członkowskich UE informacje opierają się na oficjalnych sprawozdaniach dotyczących dostosowania: Sprawozdawczość w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu na podstawie rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu (zob. sprawozdawczość UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, profile krajów ADAPTw sprawie klimatu) oraz sprawozdawczość dostosowawcza z 2019 r. na podstawie rozporządzenia w sprawie unijnego mechanizmu monitorowania gazów cieplarnianych. Te dwa mechanizmy sprawozdawcze są określane łącznie jako „oficjalna sprawozdawczość UE na temat przystosowania się do zmiany klimatu”. Uwaga: Odpowiednie informacje zostały skopiowane z oficjalnego sprawozdania UE na temat dostosowania (przedstawionego do 21 lipca 2021 r.), bez dalszego opracowywania treści tekstu. Niektóre informacje, ważne w momencie składania sprawozdań, mogą utracić ważność w dniu dzisiejszym. Wszelkie niezbędne dodatki do tekstu są wyraźnie zaznaczone.

Ponadto informacje zebrane w analizie EEA dotyczącej zmiany klimatu i zdrowia: przedstawiono przegląd polityki krajowej w Europie (2021 r.), tabelę wyników w zakresie gotowości przystosowania się do zmiany klimatu (2018 r.) oraz badanie WHO na temat polityki w zakresie zdrowia publicznego i przystosowania się do zmiany klimatu w Unii Europejskiej (2018 r.). Uwaga: Niektóre informacje, ważne w momencie publikacji, mogą utracić ważność w dniu dzisiejszym. Wszelkie niezbędne dodatki do tekstu są wyraźnie zaznaczone.

Źródła informacji dla państw członkowskich EOG spoza UE są bardziej ograniczone.

Informacje ze sprawozdania EEA. Zmiana klimatu i zdrowie: przegląd polityki krajowej w Europie (2022)

Przeanalizowano krajowe strategie polityczne w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i krajowe strategie zdrowotne w celu określenia zakresu wpływu na zdrowie związane z klimatem (fizycznego, psychicznego i społecznego) oraz rodzajów interwencji ukierunkowanych na nie. Sprawozdanie zawiera europejski przegląd, podczas gdy zasięg geograficzny różnych aspektów polityki krajowej w całej Europie można zwizualizować za pomocą przeglądarki map. Wyniki dla Estonii podsumowano tutaj.

Dokumenty strategiczne poddane przeglądowi:

Plan rozwoju przystosowania się do zmiany klimatu do 2030 r.

Krajowy plan zdrowia (2009–2020) 

Aspekty ujęte w zmienionym dokumencie politycznym:

Informacje pochodzące z oficjalnych sprawozdań UE na temat przystosowania się do zmiany klimatu. Raportowanie GovReg (2021), raportowanie MMR (2019)

W krajowej strategii adaptacji (NAS) na 2030 r. określono osiem podcelów w oparciu o priorytetowe sektory struktury gospodarczej i administracyjnej Estonii (niezależne od siebie i częściowo połączone), w tym zdolności w zakresie zdrowia i ratownictwa.

Ocena narażenia, skutki zmiany klimatu i środki przystosowawcze opisane dla obszarów priorytetowych opierają się na wynikach przedstawionych w estońskim planie rozwoju dotyczącym przystosowania się do skutków zmiany klimatu. Streszczenie ważnych skutków zmian klimatu w Estonii do 2100 r. obejmuje rozprzestrzenianie się nowych patogenów i nasilające się zaburzenia zdrowia.

Głównym środkiemzawartym w krajowym planie adaptacji (KPR, 2017–2020, który ma zostać zastąpiony KPRU na lata 2021–2025 [redaktorami]) dla sektora opieki zdrowotnej, jest zwiększenie świadomości ludności na temat wpływu zagrożeń dla zdrowia na zdrowie orazrozwójsystemów informacji, monitorowania i wsparcia oraz opracowywanie planów działania w celu zwiększenia efektywności zarządzania zagrożeniami zdrowotnymi wynikającymi ze zmiany klimatu i zarządzania zagrożeniami dla zdrowia.

Informacje z publikacji WHO. Polityka w zakresie zdrowia publicznego i przystosowania się do zmiany klimatu w Unii Europejskiej (2018 r.)

Estoński NAS na 2030 r. i jego krajowy plan działania odnoszą się do planowanych działań, które będą monitorować rozwój chorób przenoszonych przez wektory spowodowane zmianą klimatu i oszacują ryzyko występowania pasożytów, głównie w wodach powierzchniowych (zwłaszcza w czasie powodzi) i identyfikują zagrożenia związane z cyjanotoksyną w jednolitych częściach wód.

Zasoby w katalogu Obserwatorium na temat Estonii