no country

W przypadku państw członkowskich UE informacje opierają się na ich oficjalnych sprawozdaniach dotyczących dostosowania: Sprawozdawczość w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu na lata 2023 i 2021 na podstawie rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu (zob. sprawozdania UE w sprawie przystosowania się do zmiany klimatu, profile krajów w ramach programu Climate-ADAPT). Uwaga: Odpowiednie informacje zostały skopiowane z oficjalnych sprawozdań UE dotyczących dostosowania (przedłożonych do dnia 15 listopada 2023 r.), bez dalszego opracowywania treści tekstu. Niektóre informacje, ważne w momencie składania sprawozdań, mogą nie być już aktualne. Wszelkie niezbędne uzupełnienia tekstu są wyraźnie zaznaczone. Ponadto informacje zebrane w analizie EEA dotyczącej zmiany klimatu i zdrowia: przegląd polityki krajowej w Europie (2021 r.). Uwaga: Niektóre informacje, ważne w momencie publikacji, mogą już nie być ważne. Wszelkie niezbędne uzupełnienia tekstu są wyraźnie zaznaczone.

Informacje ze sprawozdań z rozporządzenia w sprawie zarządzania i zarządzania w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu (2023, 2021)

Sektor zdrowia jest uwzględniony w planie rozwoju przystosowania się do zmiany klimatu do 2030 r. (NAS, 2017). Określono w nim osiem celów adaptacyjnych w oparciu o priorytetowe sektory struktury gospodarczej i administracyjnej Estonii, w tym poprawę zdolności w zakresie zdrowia i ratownictwa.

Jednym z celów cząstkowych planu rozwoju zdrowia ludności na lata 2020–2030 jest środowisko sprzyjające zdrowiu, a gotowość i elastyczność do rozważenia wpływu zmiany klimatu na zdrowie jest jednym z warunków wstępnych ich osiągnięcia. Zgodnie z planem rozwoju należy wziąć pod uwagę fakt, że osoby ubogie są najbardziej narażone na zmiany klimatu (np. częstsze burze i powodzie w okresach zimowych i gorących latem), ponieważ mogą one brakować środków i sieci, aby zabezpieczyć się przed skutkami zmiany klimatu lub ograniczyć zagrożenia klimatyczne.

Przystosowanie się do skutków zmiany klimatu jest uregulowane w ustawie nadzwyczajnej, na podstawie której Rada ds. Zdrowia przedstawiła wytyczne w przygotowaniu „Epidemicznej oceny ryzyka nadzwyczajnego”. W przypadku zdarzenia związanego z opieką zdrowotną wiodącym organem do przygotowania analizy ryzyka awaryjnego jest Rada Zdrowia. Działania i plany przewidziane w ustawie o wodzie mają na celu zaradzenie potencjalnym szkodliwym skutkom powodzi na kilku obszarach, w tym zdrowia ludzkiego.

Środki sektora opieki zdrowotnej podkreślają przede wszystkim zwiększenie świadomości ludności na temat wpływu zagrożeń związanych z klimatem na zdrowie oraz poprawę zdolności monitorowania systemu opieki zdrowotnej. Rosnące ryzyko wymaga dalszych badań w celu szczegółowego określenia charakteru ryzyka. Główne środki dostosowawcze stosowane w tym sektorze to rozwój systemów informacji, monitorowania i wsparcia oraz opracowywanie planów działania w celu zwiększenia skuteczności zarządzania zagrożeniami dla zdrowia wynikającymi ze zmiany klimatu i zarządzania zagrożeniami dla zdrowia; oraz zwiększenie zdolności ratowniczych.

Zmiana klimatu została uwzględniona jako temat horyzontalny w odniesieniu do kilku sektorowych dokumentów dotyczących rozwoju i planów rozwoju, a także długoterminowych strategii, w tym planu rozwoju zdrowia ludności na lata 2020–2030.

Na szczeblu niższym niż krajowy w 2022 r. zatwierdzono plany ograniczania ryzyka mające na celu zapobieganie szkodom spowodowanym przez naturalne powodzie dla zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska dla wschodnio-Estonii, zachodniej Estonii i Koiva oraz łagodzenie tych szkód. Środki i wytyczne dotyczące planów ograniczania ryzyka muszą być uwzględniane w planach rozwoju, decyzjach dotyczących planowania i planach zarządzania kryzysowego władz krajowych i lokalnych.

Działania i środki dostosowawcze dotyczące sektora zdrowia obejmują:

  • Opracowanie systemów informacyjnych, monitorowania i wsparcia oraz opracowanie planów działania mających na celu zwiększenie skuteczności zarządzania zagrożeniami dla zdrowia wynikającymi ze zmiany klimatu, w tym zagrożenia dla zdrowia wynikające z czynników meteorologicznych i hydrologicznych, pożarów krajobrazu, jakości wody, intensywnego rozpraszania pyłków, zakwitów glonów, wektorów chorób i pasożytów.

Informacje ze sprawozdania EEA. Zmiana klimatu i zdrowie: przegląd polityki krajowej w Europie (2022 r.)

Przeanalizowano krajowe strategie polityczne w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i krajowe strategie zdrowotne w celu określenia zakresu wpływu związanego z klimatem na zdrowie (fizyczne, psychiczne i społeczne) oraz rodzajów interwencji ukierunkowanych na nie. Sprawozdanie zawiera europejski przegląd, a zasięg geograficzny różnych aspektów polityki krajowej w całej Europie można zwizualizować za pomocą przeglądarki map. Wyniki dla Estonii podsumowano tutaj.

Poddane przeglądowi dokumenty dotyczące polityki:

Plan rozwoju w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu do 2030 r.

Krajowy plan ochrony zdrowia (2009–2020)

Aspekty ujęte w zrewidowanym dokumencie dotyczącym polityki:

Informacje z oficjalnej sprawozdawczości UE dotyczącej przystosowania się do zmiany klimatu.Sprawozdawczość GovReg (2021), sprawozdawczość w zakresie MMR (2019)

Krajowa strategia przystosowania się do zmiany klimatu (NAS) na 2030 r. wyznacza osiem podcelów w oparciu o priorytetowe sektory struktury gospodarczej i administracyjnej Estonii (niezależne od siebie i częściowo połączone), w tym zdolności w zakresie zdrowia i ratownictwa.

Ocena podatności na zagrożenia, skutki zmiany klimatu i środki dostosowawcze opisane dla obszarów priorytetowych opierają się na wynikach przedstawionych w estońskim planie rozwoju w zakresie przystosowania się do skutków zmiany klimatu. Streszczenie istotnych skutków zmiany klimatu w Estonii do 2100 r. obejmuje rozprzestrzenianie się nowych patogenów i nasilenie zaburzeń zdrowia.

Główne środki przewidziane w krajowym planie przystosowania się do zmiany klimatu (KPR, 2017–2020, który ma zostać zastąpiony przez KPRU na lata 2021–2025) dla sektora zdrowia obejmują zwiększenie świadomości populacji na temat wpływu zagrożeń związanych z klimatem na zdrowie oraz opracowanie systemów informacyjnych, monitorowania i wsparcia oraz opracowanie planów działania w celu zwiększenia skuteczności zarządzania zagrożeniami dla zdrowia wynikającymi ze zmiany klimatu i zarządzania zagrożeniami dla zdrowia.

Zasoby w katalogu Obserwatorium Estonii

Language preference detected

Do you want to see the page translated into ?

Exclusion of liability
This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.