no country

W przypadku państw członkowskich UE informacje opierają się na ich oficjalnych sprawozdaniach dotyczących dostosowania: Sprawozdawczość w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu na lata 2023 i 2021 na podstawie rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu (zob. sprawozdania UE w sprawie przystosowania się do zmiany klimatu, profile krajów w ramach programu Climate-ADAPT). Uwaga: Odpowiednie informacje zostały skopiowane z oficjalnych sprawozdań UE dotyczących dostosowania (przedłożonych do dnia 15 listopada 2023 r.), bez dalszego opracowywania treści tekstu. Niektóre informacje, ważne w momencie składania sprawozdań, mogą nie być już aktualne. Wszelkie niezbędne uzupełnienia tekstu są wyraźnie zaznaczone. Ponadto informacje zebrane w analizie EEA dotyczącej zmiany klimatu i zdrowia: przegląd polityki krajowej w Europie (2021 r.). Uwaga: Niektóre informacje, ważne w momencie publikacji, mogą już nie być ważne. Wszelkie niezbędne uzupełnienia tekstu są wyraźnie zaznaczone.

Informacje ze sprawozdań z rozporządzenia w sprawie zarządzania i zarządzania w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu (2023, 2021)

Zgodnie z art. 5 greckiego prawa o klimacie (ustawa 4936/2022) wielosektorowe oceny wpływu na klimat i podatności na zagrożenia będą w przyszłości integralną częścią NAS, gdzie zdrowie jest sektorem priorytetowym. Krajowa strategia na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu (NAS, 2016) obejmuje również sektor zdrowia.

Jeśli chodzi o poprawę zdolności adaptacyjnych, Ministerstwo Zdrowia wydaje instrukcje dotyczące środków w zakresie zdrowia publicznego, które należy przyjąć w przypadku ekstremalnych warunków pogodowych (np. powodzie, pożary lasów), a także instrukcje dotyczące ochrony zdrowia publicznego i zmniejszenia szkód spowodowanych przez poważne fale ciepła i upałów. Ponadto swobodny dostęp do chłodniejszych pomieszczeń jest zapewniony podczas ciężkich fal ciepła i ciepła, podczas gdy większość greckich gospodarstw domowych jest wyposażona w klimatyzację lub inne urządzenia chłodzące. Ministerstwo Zdrowia wydaje również przepisy i instrukcje o obiegu zamkniętym, aby stawić czoła rosnącym zagrożeniom wybuchów choroby, ponieważ rosnące temperatury związane ze zmianą klimatu zwiększają występowanie i rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych (np. wirus Zachodniego Nilu).

W skład krajowego komitetu ds. przystosowania się do zmiany klimatu wchodzi przedstawiciel ministerstwa zdrowia, wspierając tym samym współpracę w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu między organami krajowymi.

Informacje ze sprawozdania EEA. Zmiana klimatu i zdrowie: przegląd polityki krajowej w Europie (2022 r.)

Przeanalizowano krajowe strategie polityczne w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i krajowe strategie zdrowotne w celu określenia zakresu wpływu związanego z klimatem na zdrowie (fizyczne, psychiczne i społeczne) oraz rodzajów interwencji ukierunkowanych na nie. Sprawozdanie zawiera europejski przegląd, a zasięg geograficzny różnych aspektów polityki krajowej w całej Europie można zwizualizować za pomocą przeglądarki map. Wyniki dla Grecji podsumowano tutaj.

Poddane przeglądowi dokumenty dotyczące polityki:

Krajowa strategia na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu (2016)

Krajowy plan działania na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom dla zdrowia dla środowiska (2008-2012)

Aspekty ujęte w zrewidowanym dokumencie dotyczącym polityki:

Informacje pochodzące z oficjalnych sprawozdań UE dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu. Sprawozdawczość GovReg (2021), sprawozdawczość MMR (2019)

W greckiej krajowej strategii przystosowania się do zmiany klimatu (NAS, 2016r.) zaproponowano alternatywne warianty adaptacji dla 15 konkretnych sektorów priorytetowych, w tym zdrowia.

Zgodnie z dorocznymi biuletynami na temat klimatu w Grecji z lat 2014-2019 Hellenic National Meteorological Service, główne ekstremalne zjawiska klimatyczne odnoszą się do fal upałów, wysokich opadów i powodzi, cyklonów, burz piaskowych i osuwisk. Ekstremalne fale upałów mają negatywny wpływ na zdrowie publiczne.

Ministerstwo Zdrowia wydaje okólniki dotyczące środków w zakresie zdrowia publicznego, które należy przyjąć w przypadku ekstremalnych warunków pogodowych (np. powodzie, pożary lasów), a także instrukcje dotyczące ochrony zdrowia publicznego i ograniczenia szkód spowodowanych przez poważne fale ciepła i upałów. Wydaje również przepisy i okólniki w celu przeciwdziałania rosnącym zagrożeniom wybuchów choroby, ponieważ rosnące temperatury związane ze zmianą klimatu zwiększają występowanie i rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych. Program Operacyjny Konkurencyjność, przedsiębiorczość i innowacje (2014–2020) wspiera działania mające na celu poprawę charakterystyki energetycznej i warunków komfortu budynków użyteczności publicznej, takich jak szpitale.

Utworzenie internetowego krajowego centrum wiedzy na temat przystosowania się do zmiany klimatu, które gromadzi odpowiednie dane, informacje, dobre praktyki i podejścia w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, może również przyczynić się do dotarcia do zainteresowanych stron, w tym zainteresowanych stron szczególnie narażonych na skutki zmiany klimatu. W ramach programu LIFE IP AdaptInGR planowane jest opracowanie krajowego centrum wiedzy na temat przystosowania się do zmiany klimatu, a jednym z celów jego rozwoju jest podnoszenie świadomości wśród różnych grup docelowych w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, w tym obywateli, oraz promowanie wymiany dobrych praktyk między zainteresowanymi stronami w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu.

Zasoby w katalogu Obserwatorium na temat Grecji

Language preference detected

Do you want to see the page translated into ?

Exclusion of liability
This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.