Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Profile krajów

Grecja

 

 

 

Źródła wykorzystywane do zestawiania informacji dotyczących zdrowia i adaptacji dla profili poszczególnych krajów różnią się w zależności od kraju. W przypadku państw członkowskich UE informacje opierają się na oficjalnych sprawozdaniach dotyczących dostosowania: Sprawozdawczość w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu na podstawie rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu (zob. sprawozdawczość UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, profile krajów ADAPTw sprawie klimatu) oraz sprawozdawczość dostosowawcza z 2019 r. na podstawie rozporządzenia w sprawie unijnego mechanizmu monitorowania gazów cieplarnianych. Te dwa mechanizmy sprawozdawcze są określane łącznie jako „oficjalna sprawozdawczość UE na temat przystosowania się do zmiany klimatu”. Uwaga: Odpowiednie informacje zostały skopiowane z oficjalnego sprawozdania UE na temat dostosowania (przedstawionego do 21 lipca 2021 r.), bez dalszego opracowywania treści tekstu. Niektóre informacje, ważne w momencie składania sprawozdań, mogą utracić ważność w dniu dzisiejszym. Wszelkie niezbędne dodatki do tekstu są wyraźnie zaznaczone.

Ponadto informacje zebrane w analizie EEA dotyczącej zmiany klimatu i zdrowia: przedstawiono przegląd polityki krajowej w Europie (2021 r.), tabelę wyników w zakresie gotowości przystosowania się do zmiany klimatu (2018 r.) oraz badanie WHO na temat polityki w zakresie zdrowia publicznego i przystosowania się do zmiany klimatu w Unii Europejskiej (2018 r.). Uwaga: Niektóre informacje, ważne w momencie publikacji, mogą utracić ważność w dniu dzisiejszym. Wszelkie niezbędne dodatki do tekstu są wyraźnie zaznaczone.

Źródła informacji dla państw członkowskich EOG spoza UE są bardziej ograniczone.

Informacje ze sprawozdania EEA. Zmiana klimatu i zdrowie: przegląd polityki krajowej w Europie (2022)

Przeanalizowano krajowe strategie polityczne w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i krajowe strategie zdrowotne w celu określenia zakresu wpływu na zdrowie związane z klimatem (fizycznego, psychicznego i społecznego) oraz rodzajów interwencji ukierunkowanych na nie. Sprawozdanie zawiera europejski przegląd, podczas gdy zasięg geograficzny różnych aspektów polityki krajowej w całej Europie można zwizualizować za pomocą przeglądarki map. Wyniki dla Grecji podsumowano tutaj.

Dokumenty strategiczne poddane przeglądowi:

Krajowa strategia na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu (2016 r.)

Krajowy plan działania na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom środowiskowym dla zdrowia (2008–2012) 

Aspekty ujęte w zmienionym dokumencie politycznym:

Informacje pochodzące z oficjalnych sprawozdań UE na temat przystosowania się do zmiany klimatu. Raportowanie GovReg (2021), raportowanie MMR (2019)

W greckiej krajowej strategii adaptacji (NAS, 2016 r. [redaktorzy]) zaproponowano alternatywne warianty przystosowania dla 15 konkretnych sektorów priorytetowych, w tym zdrowia.

Według dorocznych biuletynów na temat klimatu w Grecji z lat 2014-2019 greckiej krajowej służby meteorologicznej, główne skrajności klimatyczne odnoszą się do fal upałów, wysokich opadów i powodzi, cyklonów, burz piaskowych i osuwisk. Ekstremalne fale upałów mają negatywny wpływ na zdrowie publiczne.

Ministerstwo Zdrowia wydaje okólniki dotyczące środków ochrony zdrowia publicznego, które należy przyjąć w przypadku ekstremalnych warunków pogodowych (np. powodzi, pożarów lasów), a także instrukcje dotyczące ochrony zdrowia publicznego i zmniejszenia szkód spowodowanych poważnymi upałami i falami upałów. Wydaje również przepisy i okólniki w celu przeciwdziałania rosnącym zagrożeniom epidemii chorób, ponieważ rosnące temperatury związane ze zmianą klimatu zwiększają występowanie chorób zakaźnych i rozprzestrzeniają się. Program Operacyjny Konkurencyjność, Przedsiębiorczość i Innowacje (2014-2020) wspiera działania mające na celu poprawę charakterystyki energetycznej i warunków komfortu budynków publicznych, takich jak szpitale.

Utworzenie internetowego krajowego centrum wiedzy na temat adaptacji, które gromadzi odpowiednie dane, informacje, dobre praktyki i podejścia do przystosowania się do zmiany klimatu, może również przyczynić się do dotarcia do zainteresowanych stron, w tym zainteresowanych stron szczególnie narażonych na skutki zmiany klimatu. Planowane jest opracowanie krajowego centrum wiedzy na temat przystosowania się do zmiany klimatu w ramach IP LIFE AdaptInGR, a jednym z celów jego rozwoju jest podnoszenie świadomości różnych grup docelowych w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, w tym obywateli, oraz promowanie wymiany dobrych praktyk między zainteresowanymi stronami w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu.

Informacje z tablicy wyników gotowości dostosowawczej. Karty krajowe (2018)

Cztery priorytetowe sektory krajowe (rolnictwo, lasy, różnorodność biologiczna, zdrowie) obejmują uwzględnianie kwestii przystosowania się do zmiany klimatu w dokumentach politycznych.

Zasoby w katalogu Obserwatorium na temat Grecji