Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Profile krajów

Irlandia

 

 

 

Źródła wykorzystywane do zestawiania informacji dotyczących zdrowia i adaptacji dla profili poszczególnych krajów różnią się w zależności od kraju. W przypadku państw członkowskich UE informacje opierają się na oficjalnych sprawozdaniach dotyczących dostosowania: Sprawozdawczość w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu na podstawie rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu (zob. sprawozdawczość UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, profile krajów ADAPTw sprawie klimatu) oraz sprawozdawczość dostosowawcza z 2019 r. na podstawie rozporządzenia w sprawie unijnego mechanizmu monitorowania gazów cieplarnianych. Te dwa mechanizmy sprawozdawcze są określane łącznie jako „oficjalna sprawozdawczość UE na temat przystosowania się do zmiany klimatu”. Uwaga: Odpowiednie informacje zostały skopiowane z oficjalnego sprawozdania UE na temat dostosowania (przedstawionego do 21 lipca 2021 r.), bez dalszego opracowywania treści tekstu. Niektóre informacje, ważne w momencie składania sprawozdań, mogą utracić ważność w dniu dzisiejszym. Wszelkie niezbędne dodatki do tekstu są wyraźnie zaznaczone.

Ponadto informacje zebrane w analizie EEA dotyczącej zmiany klimatu i zdrowia: przedstawiono przegląd polityki krajowej w Europie (2021 r.), tabelę wyników w zakresie gotowości przystosowania się do zmiany klimatu (2018 r.) oraz badanie WHO na temat polityki w zakresie zdrowia publicznego i przystosowania się do zmiany klimatu w Unii Europejskiej (2018 r.). Uwaga: Niektóre informacje, ważne w momencie publikacji, mogą utracić ważność w dniu dzisiejszym. Wszelkie niezbędne dodatki do tekstu są wyraźnie zaznaczone.

Źródła informacji dla państw członkowskich EOG spoza UE są bardziej ograniczone.

Informacje ze sprawozdania EEA. Zmiana klimatu i zdrowie: przegląd polityki krajowej w Europie (2022)

Przeanalizowano krajowe strategie polityczne w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i krajowe strategie zdrowotne w celu określenia zakresu wpływu na zdrowie związane z klimatem (fizycznego, psychicznego i społecznego) oraz rodzajów interwencji ukierunkowanych na nie. Sprawozdanie zawiera europejski przegląd, podczas gdy zasięg geograficzny różnych aspektów polityki krajowej w całej Europie można zwizualizować za pomocą przeglądarki map. Wyniki dla Irlandii podsumowano tutaj.

Dokumenty strategiczne poddane przeglądowi:

Krajowe ramy przystosowania się do zmiany klimatu (2018 r.)

Zdrowie. Sektorowy plan przystosowania się do zmiany klimatu na lata 2019–2024. Przygotowane w ramach krajowych ram adaptacji  

Strategiczny plan działania „Zdrowa Irlandia” na lata 2021–2025

Aspekty ujęte w zmienionym dokumencie politycznym:

Informacje pochodzące z oficjalnych sprawozdań UE na temat przystosowania się do zmiany klimatu. Raportowanie GovReg (2021), raportowanie MMR (2019)

W krajowych ramach adaptacji (wydawcy z 2018 r.) określono dwanaście sektorów wymaganych do przygotowania planów adaptacyjnych do dnia 30 września 2019 r. Plany sektorowe są podzielone na cztery obszary tematyczne, z których jednym jest zdrowie publiczne. Departament Zdrowia przygotował sektorowy plan adaptacyjny dla zdrowia na lata 2019-2024. Plany sektorowe opisują i oceniają zakres ryzyka związanego ze zmianą klimatu dla sektora oraz przedstawiają plany awaryjne mające na celu zaradzenie tym zagrożeniom i zapewnienie odporności sektora na zmianę klimatu. Obejmują one działania mające na celu włączenie dostosowania do polityki i administracji na szczeblu sektorowym. Ponadto obejmują one działania mające na celu poprawę współpracy i spójności między innymi sektorami oraz z sektorem samorządu terytorialnego. Na przykład działania w ramach strategii adaptacji lokalnej rady hrabstwa Clare są pogrupowane wokół sześciu tematów: lokalnego zarządzania adaptacją i działalności gospodarczej, infrastruktury i środowiska zbudowanego, użytkowania i rozwoju gruntów, drenażu i gospodarki powodziowej, zasobów naturalnych i infrastruktury kulturalnej, zdrowia i dobrostanu społeczności.

Zasoby w katalogu Obserwatorium na temat Irlandii