Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Profile krajów

Norwegia

 

 

   
  

Źródła wykorzystywane do zestawiania informacji dotyczących zdrowia i adaptacji dla profili poszczególnych krajów różnią się w zależności od kraju. W przypadku państw członkowskich UE informacje opierają się na oficjalnych sprawozdaniach dotyczących dostosowania: Sprawozdawczość w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu na podstawie rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu (zob. sprawozdawczość UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, profile krajów ADAPTw sprawie klimatu) oraz sprawozdawczość dostosowawcza z 2019 r. na podstawie rozporządzenia w sprawie unijnego mechanizmu monitorowania gazów cieplarnianych. Te dwa mechanizmy sprawozdawcze są określane łącznie jako „oficjalna sprawozdawczość UE na temat przystosowania się do zmiany klimatu”. Uwaga: Odpowiednie informacje zostały skopiowane z oficjalnego sprawozdania UE na temat dostosowania (przedstawionego do 21 lipca 2021 r.), bez dalszego opracowywania treści tekstu. Niektóre informacje, ważne w momencie składania sprawozdań, mogą utracić ważność w dniu dzisiejszym. Wszelkie niezbędne dodatki do tekstu są wyraźnie zaznaczone.

Ponadto informacje zebrane w analizie EEA dotyczącej zmiany klimatu i zdrowia: przedstawiono przegląd polityki krajowej w Europie (2021 r.), tabelę wyników w zakresie gotowości przystosowania się do zmiany klimatu (2018 r.) oraz badanie WHO na temat polityki w zakresie zdrowia publicznego i przystosowania się do zmiany klimatu w Unii Europejskiej (2018 r.). Uwaga: Niektóre informacje, ważne w momencie publikacji, mogą utracić ważność w dniu dzisiejszym. Wszelkie niezbędne dodatki do tekstu są wyraźnie zaznaczone.

Źródła informacji dla państw członkowskich EOG spoza UE są bardziej ograniczone.

Informacje ze sprawozdania EEA. Zmiana klimatu i zdrowie: przegląd polityki krajowej w Europie (2022)

Przeanalizowano krajowe strategie polityczne w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i krajowe strategie zdrowotne w celu określenia zakresu wpływu na zdrowie związane z klimatem (fizycznego, psychicznego i społecznego) oraz rodzajów interwencji ukierunkowanych na nie. Sprawozdanie zawiera europejski przegląd, podczas gdy zasięg geograficzny różnych aspektów polityki krajowej w całej Europie można zwizualizować za pomocą przeglądarki map. Wyniki dla Norwegii podsumowano tutaj.

Dokumenty strategiczne poddane przeglądowi:

Przystosowanie się do zmiany klimatu w Norwegii (2012-2013)

Krajowy plan gotowości na rzecz zdrowia na 2014 r.

Nasjonal Helseberedskapsplan (2018)

Aspekty ujęte w zmienionym dokumencie politycznym:

Informacje z 7. komunikatu krajowego do UNFCCC

W następstwie oficjalnego norweskiego sprawozdania w sprawie przystosowania się do zmiany klimatu (2010 r.) norweski parlament przyjął pierwszą białą księgę w sprawie przystosowania się do zmiany klimatu w 2013 r., określającą krajowe polityki i wytyczne dotyczące przystosowania się do zmiany klimatu w Norwegii. W artykule przedstawiono przegląd skutków zmiany klimatu dla Norwegii i określono ramy ułatwiające opracowywanie strategii przystosowania się do zmiany klimatu oraz określanie skutecznych środków przystosowawczych we wszystkich sektorach i szczeblach administracyjnych.

Dokładny zakres, dotkliwość i tempo przyszłych skutków zmiany klimatu są trudne do przewidzenia, ale oczywiste jest, że zmiana klimatu wpłynie na bezpieczeństwo społeczne. Konkretne przykłady obejmują:

  • Rosnąca częstotliwość i nasilenie ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak burze, powodzie i susze, zagrozi życiu i zdrowiu ludzkiemu, zasobom materialnym i istotnym funkcjom społecznym.
  • Zarówno zmiana ekstremalnych zdarzeń pogodowych, jak i stopniowa zmiana przeciętnego klimatu zwiększą podatność infrastruktury krytycznej.
  • Globalne skutki zmian klimatu mogą mieć pośredni wpływ na bezpieczeństwo społeczne w Norwegii. Na przykład nasilenie susz lub powodzi może skutkować brakiem bezpieczeństwa żywnościowego, załamaniem gospodarczym i cierpieniem ludzi, co z kolei może prowadzić do migracji transgranicznej i rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych.

Zmiana klimatu będzie zatem stanowić wyzwanie dla zwykłych zdolności społeczeństwa w zakresie zarządzania kryzysowego.

W latach 2006-2009 norweska Dyrekcja Ochrony Ludności (DSB) przygotowała Krajowy Raport Ryzyka i Podatności (NSBR) jako podstawę działań następczych w związku z międzysektorowymi działaniami w zakresie zabezpieczenia społecznego. W 2012 r. DSB opracowała metodykę umożliwiającą analizę różnych rodzajów zdarzeń w różnych sektorach i obszarach odpowiedzialności. W latach 2012-2014 raport nosił nazwę KrajowejAnalizy Ryzyka i zawierał szereg prawdopodobnie najgorszych scenariuszy, które mogłyby mieć wpływ na norweskie społeczeństwo i że władze powinny być gotowe zażądać nadzwyczajnych wysiłków rządu. Od 2017 roku Krajowa Analiza Ryzyka zmieniła nazwę na „Scenariusze Kryzysowe” – analizy poważnych zdarzeń, które mogą uderzyć w Norwegię.

Scenariusze kryzysowe doszły do wniosku, że ekstremalne warunki pogodowe i osuwiska są jednymi z zagrożeń, które mogą mieć największy wpływ na Norwegię, co może mieć poważne konsekwencje dla obywateli.

Duże pożary lasów mogą prowadzić do poważnych strat gospodarczych i szkód w leśnictwie i mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia, mieszkalnictwa i infrastruktury krytycznej. Norweskie Centrum Usług Klimatycznych stwierdza, że południowa i wschodnia część Norwegii będzie miała zwiększone ryzyko pożarów lasów w nadchodzącym stuleciu. WE wschodniej Norwegii zmiany klimatu mogą doprowadzić do podwojenia liczby dni z zagrożeniem pożarami lasów do 2050 r.

Zgodnie z zasadą odpowiedzialności kwestia przystosowania się do zmiany klimatu została poruszona w kilku ostatnio opublikowanych dokumentach dotyczących polityki sektorowej. Wśród nich są:

Zasoby w katalogu Obserwatorium na temat Norwegii