Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Profile krajów

Rumunia

 

 

 

 

Źródła wykorzystywane do zestawiania informacji dotyczących zdrowia i adaptacji dla profili poszczególnych krajów różnią się w zależności od kraju. W przypadku państw członkowskich UE informacje opierają się na oficjalnych sprawozdaniach dotyczących dostosowania: Sprawozdawczość w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu na podstawie rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu (zob. sprawozdawczość UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, profile krajów ADAPTw sprawie klimatu) oraz sprawozdawczość dostosowawcza z 2019 r. na podstawie rozporządzenia w sprawie unijnego mechanizmu monitorowania gazów cieplarnianych. Te dwa mechanizmy sprawozdawcze są określane łącznie jako „oficjalna sprawozdawczość UE na temat przystosowania się do zmiany klimatu”. Uwaga: Odpowiednie informacje zostały skopiowane z oficjalnego sprawozdania UE na temat dostosowania (przedstawionego do 21 lipca 2021 r.), bez dalszego opracowywania treści tekstu. Niektóre informacje, ważne w momencie składania sprawozdań, mogą utracić ważność w dniu dzisiejszym. Wszelkie niezbędne dodatki do tekstu są wyraźnie zaznaczone.

Ponadto informacje zebrane w analizie EEA dotyczącej zmiany klimatu i zdrowia: przedstawiono przegląd polityki krajowej w Europie (2021 r.), tabelę wyników w zakresie gotowości przystosowania się do zmiany klimatu (2018 r.) oraz badanie WHO na temat polityki w zakresie zdrowia publicznego i przystosowania się do zmiany klimatu w Unii Europejskiej (2018 r.). Uwaga: Niektóre informacje, ważne w momencie publikacji, mogą utracić ważność w dniu dzisiejszym. Wszelkie niezbędne dodatki do tekstu są wyraźnie zaznaczone.

Źródła informacji dla państw członkowskich EOG spoza UE są bardziej ograniczone.

Informacje ze sprawozdania EEA. Zmiana klimatu i zdrowie: przegląd polityki krajowej w Europie (2022)

Przeanalizowano krajowe strategie polityczne w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i krajowe strategie zdrowotne w celu określenia zakresu wpływu na zdrowie związane z klimatem (fizycznego, psychicznego i społecznego) oraz rodzajów interwencji ukierunkowanych na nie. Sprawozdanie zawiera europejski przegląd, podczas gdy zasięg geograficzny różnych aspektów polityki krajowej w całej Europie można zwizualizować za pomocą przeglądarki map. Wyniki dla Rumunii podsumowano tutaj.

Dokumenty strategiczne poddane przeglądowi:

Krajowy plan działania na rzecz wdrożenia krajowej strategii na rzecz zmiany klimatu i wzrostu niskoemisyjnego na lata 2016–2020

Rumunia 7. komunikat krajowy i trzecie co dwa lata sprawozdanie w sprawie zmian klimatu w ramach UNFCCC (2017 r.)

Krajowa strategia zdrowotna na lata 2014–2020 

Aspekty ujęte w zmienionym dokumencie politycznym:

Informacje pochodzące z oficjalnych sprawozdań UE na temat przystosowania się do zmiany klimatu. Raportowanie GovReg (2021), raportowanie MMR (2019)

W lipcu 2013 r. rząd Rumunii przyjął rumuńską krajową strategię w zakresie zmian klimatu (NAS, 2013–2020) decyzją rządową nr 529/2013. Niniejszy dokument określa cele, cele i działania po Kioto, zarówno w zakresie łagodzenia zmiany klimatu, jak i przystosowania się do niej. Komponent dostosowawczy strategii ma na celu zapewnienie ram działania i wytycznych umożliwiających opracowanie sektorowych planów działania zgodnie z krajowymi zasadami strategicznymi. Komponent adaptacyjny dotyczy 13 sektorów, w tym zdrowia.

Jeśli chodzi o politykę i plany na szczeblu niższym niż krajowy, 16 rumuńskich miast o łącznej liczbie ludności ponad 1,58 mln obywateli przedłożyło do tej pory plany działania w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu w ramach swoich planów działania na rzecz zrównoważonej energii i działań w ramach Porozumienia Burmistrzów. Sektorowe obszary działania w ramach tych planów obejmują m.in. zdrowie.

Począwszy od krajowego planu adaptacji na lata 2016–2020 rozpoczęto ponad 11 głównych badań, z których każde znajduje się na innym etapie wdrażania. Jedno z tych badań koncentruje się na rozwoju działań monitorujących środowisko poprzez prowadzenie badań nad czynnikami mogącymi niekorzystnie wpływać na zdrowie publiczne.

Informacje z publikacji WHO. Polityka w zakresie zdrowia publicznego i przystosowania się do zmiany klimatu w Unii Europejskiej (2018 r.)

Nowa wersja Krajowej Strategii Zmian Klimatu została zatwierdzona przez rząd w październiku 2016 r. decyzją rządu nr 739/2016. Zaktualizowana strategia ma na celu opracowanie i wdrożenie kompleksowej krajowej strategii na rzecz zmiany klimatu i niskoemisyjnego zielonego wzrostu gospodarczego na lata 2016–2030 oraz powiązanego planu działania na rzecz zmiany klimatu na lata 2016–2020.

Zasoby w katalogu Obserwatorium na temat Rumunii