Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Profile krajów

Turcja

 

 

 
 

Źródła wykorzystywane do zestawiania informacji dotyczących zdrowia i adaptacji dla profili poszczególnych krajów różnią się w zależności od kraju. W przypadku państw członkowskich UE informacje opierają się na oficjalnych sprawozdaniach dotyczących dostosowania: Sprawozdawczość w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu na podstawie rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu (zob. sprawozdawczość UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, profile krajów ADAPTw sprawie klimatu) oraz sprawozdawczość dostosowawcza z 2019 r. na podstawie rozporządzenia w sprawie unijnego mechanizmu monitorowania gazów cieplarnianych. Te dwa mechanizmy sprawozdawcze są określane łącznie jako „oficjalna sprawozdawczość UE na temat przystosowania się do zmiany klimatu”. Uwaga: Odpowiednie informacje zostały skopiowane z oficjalnego sprawozdania UE na temat dostosowania (przedstawionego do 21 lipca 2021 r.), bez dalszego opracowywania treści tekstu. Niektóre informacje, ważne w momencie składania sprawozdań, mogą utracić ważność w dniu dzisiejszym. Wszelkie niezbędne dodatki do tekstu są wyraźnie zaznaczone.

Ponadto informacje zebrane w analizie EEA dotyczącej zmiany klimatu i zdrowia: przedstawiono przegląd polityki krajowej w Europie (2021 r.), tabelę wyników w zakresie gotowości przystosowania się do zmiany klimatu (2018 r.) oraz badanie WHO na temat polityki w zakresie zdrowia publicznego i przystosowania się do zmiany klimatu w Unii Europejskiej (2018 r.). Uwaga: Niektóre informacje, ważne w momencie publikacji, mogą utracić ważność w dniu dzisiejszym. Wszelkie niezbędne dodatki do tekstu są wyraźnie zaznaczone.

Źródła informacji dla państw członkowskich EOG spoza UE są bardziej ograniczone.

Informacje ze sprawozdania EEA. Zmiana klimatu i zdrowie: przegląd polityki krajowej w Europie (2022)

Przeanalizowano krajowe strategie polityczne w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i krajowe strategie zdrowotne w celu określenia zakresu wpływu na zdrowie związane z klimatem (fizycznego, psychicznego i społecznego) oraz rodzajów interwencji ukierunkowanych na nie. Sprawozdanie zawiera europejski przegląd, podczas gdy zasięg geograficzny różnych aspektów polityki krajowej w całej Europie można zwizualizować za pomocą przeglądarki map. Wyniki dla Turcji podsumowano tutaj.

Dokumenty strategiczne poddane przeglądowi:

Krajowa strategia i plan działania Turcji w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu (2011–2023)

Krajowy program i plan działania na rzecz zmniejszenia negatywnego wpływu zmian klimatu na zdrowie 

Aspekty ujęte w zmienionym dokumencie politycznym:

Informacje pochodzące z oficjalnych sprawozdań UE na temat przystosowania się do zmiany klimatu. Raportowanie GovReg (2021), raportowanie MMR (2019)

Krajowa strategia i plan działania na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu (2011–2023 [redaktorzy]) koncentrowała się na pięciu ważnych dziedzinach, w tym na zdrowiu publicznym, które są wspierane badaniami technicznymi i naukowymi oraz procesami partycypacyjnymi.

Główne działania w zakresie zdrowia publicznego to:

  • Określenie obecnych i przyszłych skutków zmiany klimatu i zagrożeń związanych ze zmianą klimatu dla zdrowia ludzkiego
  • Rozwijanie zdolności do zwalczania zagrożeń wynikających ze zmian klimatu w krajowym systemie opieki zdrowotnej
  • Wzmocnienie zdolności organizacji sektora opieki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom zdrowotnym wynikającym ze zmiany klimatu

Istnieje krajowy program i plan działania na rzecz łagodzenia negatywnego wpływu zmian klimatu na zdrowie.

Zasoby w katalogu Obserwatorium na temat Turcji