Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).
6

Monitorowanie i ocena adaptacji

Wysiłki na rzecz monitorowania i oceny przystosowania się do zmiany klimatu zasadniczo służą zarówno uczeniu się, jak i rozliczalności. Na wczesnych etapach wdrażania polityki dostosowawczej wysiłki koncentrują się zazwyczaj na monitorowaniu i ocenie procesów określonych w politykach adaptacyjnych (co się robi?). Aspekty proceduralne mogą obejmować na przykład ustanowione mechanizmy koordynacji, działania badawcze i komunikacyjne lub zaangażowanie zainteresowanych stron w procesy adaptacyjne. Wraz z narastającym doświadczeniem w realizacji działań adaptacyjnych coraz ważniejsze staje się również zrozumienie skutków i rezultatów takich procesów oraz związanych z nimi działań adaptacyjnych (co to za różnica dla naszych podatności i zagrożeń?).

Ponieważ rządy coraz częściej wdrażają strategie adaptacyjne i plany dostosowawcze oraz dokonuje się rewizji krajowych strategii adaptacyjnych (NAS), krajowych planów adaptacji (NAP) i/lub sektorowych planów adaptacji (SAP), coraz więcej doświadczeń zdobywa się w zakresie monitorowania i ograniczonego doświadczenia w zakresie oceny. Ze względu na wzrost działań związanych z przystosowaniem się do zmiany klimatu i przystosowaniem się do nich coraz ważniejsze staje się zapewnienie skuteczności, wydajności i sprawiedliwości interwencji dostosowawczych. Specjalna koncepcja lub strategia monitorowania i oceny może zapewnić skuteczność i trwałość procesu adaptacji w czasie. Zrozumienie, jak najlepiej dostosować się do przyszłych zmian klimatu, jak można najskuteczniej ograniczyć ryzyko, zwiększyć odporność i zdolności adaptacyjne oraz jakie cechy dobrze przystosowanego społeczeństwa mogą być nadal na wczesnym etapie. Nauczenie się tego, co działa dobrze (lub nie), w jakich okolicznościach i z jakich powodów jest krytyczne. Opracowanie strategii dostosowawczej i planu działania w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu stwarza okazję do rozważenia, w jaki sposób najlepiej monitorować, oceniać i przedstawiać sprawozdania na temat postępów i wyników w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu.

W przypadku podejścia do monitorowania i oceny na szczeblu krajowym ważne jest, aby „wyglądały” zarówno w dół, jak i w górę, tak aby decyzje na szczeblu krajowym były oparte na doświadczeniach szczebla niższego niż krajowy, a narody były w stanie skutecznie dzielić się swoimi postępami adaptacyjnymi i doświadczeniami z szerszą społecznością międzynarodową. Realizacja strategii przystosowania się do zmiany klimatu lub planu adaptacji/działania stanowi użyteczny nacisk na monitorowanie i ocenę postępów w dostosowywaniu się do zmiany klimatu.

Podjęcie decyzji o tym, co system monitorowania, raportowania i oceny (MRE) ma na celu osiągnięcie (cele) ma wpływ na sposób, w jaki można to osiągnąć (stosowane metody), podmioty, które powinny być zaangażowane lub zaangażowane w ten proces, oraz zakres, w jakim wyniki działań MRE są wykorzystywane w politykach i praktykach. W związku z tym etap 6 AST analizuje każdy z tych elementów bardziej szczegółowo.