Start Baza danych Studia przypadku Program odbudowy krajobrazu i części wód dla Słowacji w Koszycach
Website experience degraded
The European Climate and Health Observatory is undergoing reconstruction until June 2024 to improve its performance. We apologise for any possible disturbance to the content and functionality of the platform.
Studia przypadków

Program odbudowy krajobrazu i części wód dla Słowacji w Koszycach

Program odbudowy krajobrazu i części wód dla Słowacji w Koszycach

W oparciu o dotychczasowe udane inicjatywyregion Koszyc realizuje ambitnyprogramodbudowymający na celu ograniczenie spływu, łagodzenie powodzi, przeciwdziałanie suszom i falom upałów poprzez różne rodzaje strukturretencji wody w lasach,gruntachrolnych i miastach.

Większość regionu Koszyc (południowo-wschodnia Republika Słowacka) jest pokryta gruntami ornymi i lasami, które cierpią z powodu połączonych skutków zmiany klimatu i niewłaściwego gospodarowania gruntami zdominowanymi przez monokultury w rolnictwie. Ważnym punktem zwrotnym jest „Plan rad wodnych programu odbudowy krajobrazu iobszaru wodnego(zwanydalej „programem odbudowy”), przyjęty w 2021 r. przez władze regionalne. Uznaje ona wielorakie korzyści z zatrzymywania wody jako podejścia do przystosowania się do zmiany klimatu. Program obejmuje działania na rzecz krajobrazów leśnych, rolniczych i miejskich.

Powołanosześć rad doradczych ds. odbudowy wód i gruntów w celu koordynowania realizacji projektów retencji wody w każdym okręgu. Zaangażowanych było kilka zainteresowanych stron, w tym gminy, uniwersytety, rolnicy, właściciele ziemscy, wolontariusze i aktywiści.

Dotychczasowe doświadczenia związane ze środkami retencji wody w regionie wykazały duży potencjał zwiększenia skali, biorąc pod uwagę ich sukces w ograniczaniu erozji gleby, infiltracji wody i rewitalizacji krajobrazu. Niemniej jednak wsparcie ze strony rządu krajowego ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia odpowiednich funduszy i długoterminowej ciągłości proponowanego podejścia.

Opis studium przypadku

Wyzwania

Region Koszyc,położony w południowo-wschodniej części Republiki Słowackiej, maszerokość 6,744 kmi obejmuje 14 % terytorium kraju. Społeczność jest drugim pod względem liczby ludności i czwartym co do wielkości na Słowacji. Większość regionu jest pokryta gruntami ornymi i lasami, które cierpią z powodu połączonego wpływu zmiany klimatu i niewłaściwego gospodarowania gruntami.

Wzrost wartości temperatury powietrza obserwował Słowacki Instytut Hydrometeorologiczny (SHMU,2022). Ocieplenie jest najbardziej zauważalne latem, zwłaszcza w sierpniu, gdzie zmiana w porównaniu ze średnią historyczną osiągnęła +2 °C. Zmiana czasowa i przestrzenna rozkładu opadów obserwowano również na większości Słowacji. Obserwowano stosunkowo znaczny wzrost opadów jesiennych, a ostatnio wzrost opadów letnich. Zmiany w strukturze opadów są również obserwowane w Koszycach (Strategia przystosowania się do zmianyklimatu w Koszycach, 2020),wraz ze wzrostem letnich opadów w regionach górskich (Telgart) i spadkiem nizin (zwłaszcza na wschód od Milhostov – Niziny Słowackie Wschodnie).

Na obszarach wiejskich degradacja gruntów spowodowana praktykami rolniczymi na dużą skalę, w tym monokultura, utrata pokrycia terenu i wylesianie (Danačová, 2020),przyczynia się do powodzi, ponieważ struktura gleby i kruszywa tracą zdolność do zatrzymywania wody ispływu trolów. Słowacja ma średnio największe obszary rolne we wszystkich krajach Unii Europejskiej – wynika zraportuInstytutu Polityki Środowiskowej (IEP). Podczas gdy średnia powierzchnia pola w krajach UE wynosi 3,9 ha, średnie pole na Słowacji obejmuje 12 hektarów. W 2019 r. liczba pól monokulturowych osiągnęła prawie 15,000, a ich całkowita powierzchnia zajmowała prawie 46 % wszystkich gruntów rolnych na Słowacji. Duże monokultury kukurydzy, pszenicy i rzepaku dominują słowackie pola. Pogarsza to jakość gleby, podczas gdy degradacja gleby powoduje erozję i utratę gleby. Region Koszyce traci rocznie ponad 120 mln m3spływu wód opadowych z nieprzepuszczalnych powierzchni i zdegradowanej gleby, która jest osuszona drogami wodnymi. Zwiększa to ryzyko powodziowe, powodując utratę wilgoci gleby i erozję gleby. Ponadto nieprzepuszczalne krajobrazy napędzają fale upałów na obszarach wiejskich: osuszone pola rolnicze przyczyniają się do dużych kopuł ciepła, które dominują latem, zwłaszcza po zbiorach, gdy ziemia staje się goła. Intensywne praktyki rolnicze i zakłócenia w lasach (Hesslerova, 2018 r.)wpływają na ilość i jakość wody, co ma wpływ na lokalny klimat.

Na obszarach miejskich istniejące nieodpowiednie zarządzanie wodą deszczową i obecność utwardzonych powierzchni (parking, dachy, powierzchnie brukowane, duże magazyny, centra handlowe i parki przemysłowe) przyczyniają się do lokalnych powodzi i zwiększają wpływ fal upałów. Ponadto jakość jednolitych części wód powierzchniowych i wód podziemnych jest niska z powodu zanieczyszczenia spowodowanego spływem, który zbiera zanieczyszczenie oraz z powodu braku infrastruktury kanalizacyjnej. Jakość powietrza jest również niska – Słowacja odnotowała w lutym 2021 r. trzecie co do wielkości poziomy zanieczyszczenia powietrza w Europie. Kosice prowadzi publiczny rejestr jednego z największych przypadków astmy i przewlekłego zapalenia oskrzeli na Słowacji (kierowcy i wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie na Słowacji).

Nowe przepisy dotyczące odpływu wód opadowych przynoszą bardzo potrzebne wysiłki na rzecz tłumienia powodzi i zmniejszenia obciążenia zanieczyszczeń. Ich rola w łagodzeniu skutków klimatycznych nadal jednak nie jest w pełni uznawana.

Cele

Celem Koszyckiego programu odbudowy (Planobnovykrajiny)jest zwiększenie zdolności retencji wody w krajobrazie skoncentrowanym na gruntach zdegradowanych, maksymalizacja doładowania wód gruntowych oraz ograniczenie utraty gleby i składników pokarmowych. Zwiększona retencja wody zapewni łagodzenie powodzi, zwiększy dostępność wody w okresach suszy, zwiększy wydajność gleby, zwiększy sekwestrację dwutlenku węgla i ochłodzi środowisko.

W „nowej zmianie paradygmatu wodnego” zatwierdzonej w programie odbudowy uznano duży potencjał wody deszczowej włagodzeniu skutkówklimatycznych w regionie, zwiększając efektywność odwadniania w miastach i koncentrując się na redukcji obciążenia zanieczyszczeniami, aby zmniejszyć współczynnik ciepła. Poziome opady i zapewnienie pozyskiwania wody deszczowej na mokrej ziemi i odnawianie małych cykli wody, co przynosi korzyści wszystkim ekosystemom.

Program odbudowy wspiera wszystkie funkcje ekosystemu. Wydajny system wychwytywania opadów sprzyja infiltracji wody do ziemi. W naśladowaniu przyrody, za każdym razem, gdy pada deszcz, poziom wód podziemnych wzrasta, co przekłada się na wzrost plonów wiosennych podczas susz i osłabłych przepływów cieków wodnych podczas powodzi. Program planuje pozyskać połowę rocznych opadów, ocenionych pod kątem ekstremalnych opadów o odstępie powtarzającym się wynoszącym 50 lub 100 lat, naturalnie ładując magazynowanie wód podziemnych. Jeśli program zwiększy skalę i uda się zainstalować wszystkie proponowane środki retencji wody, regularne opady będą uzupełniać warstwy wodonośne każdego roku. 

Rozwiązania

Koszycki Program Restauracji planuje wdrożenie 60 mln metrów sześciennych struktur zatrzymujących wodę i obiektów doładowywania wód podziemnych na prawie 700,000 ha lasów, gruntów rolnych i miast. Struktury te zbierają opady i udostępniają je w małych cyklach wodnych i przez zasoby wód podziemnych, zasilają źródła i zmniejszają erozję gleby. Program proponuje zintegrowane działania związane z gospodarką gruntową i wodną dla każdej gminy, z udziałem lokalnych zainteresowanych stron (np. leśników, rolników, właścicieli gruntów i nieruchomości) w swoich nieruchomościach. Środki dotyczące gruntów i wody będą wdrażać najnowsze technologie i praktyki, z poszanowaniem istniejących krajobrazów stworzonych przez człowieka.

Aby oszacować całkowitą objętość niezbędnych środków bioretencji, oceniono charakterystykę geograficzną, hydrologiczną i geomorficzną regionu oraz oszacowano wskaźnik spływu dla ekstremalnego zjawiska opadu 60 mm. W programie odbudowy przeanalizowano każdy obszar powiatowy, zastosowano dane z teledetekcji, mapowania i zagospodarowania przestrzennego GIS z państwowego rejestru gruntów i mapy Cadastral Survey oraz obliczono ilość dostępnej wielkości spływu, którą można bezpiecznie przechowywać i pozyskiwać za pomocą naturalnych środków retencji wody.

Proponuje się skonstruowanie środków retencji wody, które mogą wychwytywać co najmniej połowę spływu. W związku z tym, gdy na danym terytorium wystąpią zdarzenia ekstremalne, wynik oszacowania skrajnego ryzyka powodziowego będzie o co najmniej jeden porządek niższy od pierwotnej oceny zagrożenia powodziowego. Dobrze wdrożony plan zatrzymywania wody zmniejszy ryzyko powodziowe. W przeprowadzonych obliczeniach, jeśli na lądzie spadnie wysoka intensywność opadów wynosząca 60 mm dziennie, wszystkie opady pozostaną na terytorium nie powodujące zagrożenia powodziowego. Biorąc pod uwagę powtarzający się od 50 do 100 lat, program zakłada, że 50 % objętości spływu wód opadowych obciąża istniejące systemy odwadniania i niepotrzebnie odprowadza do dróg wodnych bez utrzymania ekosystemów. Środki retencji wody deszczowej mogą bezpiecznie zarządzać tą objętością. W programie odbudowy zaproponowano środki w krajobrazie leśnym, rolniczym i miejskim oparte na wdrożeniu zielonej infrastruktury, która ogranicza spływ opadów i ogranicza ryzyko powodziowe. Zielona infrastruktura przewidziana w programie odbudowy może obejmować różne środki retencji opadów, takie jak struktury infiltracyjne, okopy, baseny, baseny bioretencyjne, ogrody deszczowe i bioklimatyczne, ogrody roślinne, nieszczelne tamy i studnie, tamy kontrolne, tamy z bali, suche studnie, cysterny, przepuszczalne nawierzchnie, zmiany gleby w celu zwiększenia przepuszczalności gleby, hodowla naturalnych sekwencji, żywopłoty, zbiory wody deszczowej w rolnictwie bez nachylenia z polami powyżej 2 stopni gradientu, bufory nadbrzeżne, biokorytarze, zielone dachy i zielone ściany.

Na obszarach miejskich program odbudowy przewiduje środki zazieleniania mające na celu rozwiązanie problemu efektu miejskiej wyspy ciepła: wszystkie miasta i wioski wewnątrz regionu muszą być chłodzone, nie tylko Koszyce, stolica regionu. Zidentyfikowane strategie mają na celu ponowne nawadnianie gruntów i budowę miejskich projektów bioretencji, a tym samym poprawę zdolności gleby do utrzymania pokrywy drzewnej i wegetatywnej. Strategie obejmują również instalację przepuszczalnych chodników, zielonych ścian i zielonych dachów w celu chłodzenia miast.

Ogólny proces realizacji programu opiera się na czterech etapach: 1) budowanie zdolności technicznych, instytucjonalnych i finansowych w celu przygotowania realizacji programu; 2) prowadzić działania w sześciu okręgach położonych w różnych okręgach geograficznych; 3) realizacja kompleksowych projektów w zakresie leśnictwa, krajobrazu rolniczego i miejskiego wszystkich powiatów, 4) monitoringu i badań. 

Kluczowymi elementami programu odbudowy są badania, monitorowanie i ocena: wpływ środków zatrzymujących wodę na doładowanie wód podziemnych zostanie zmierzony poprzez mapowanie wzrostu plonów rolnych i ocenę potencjału produkcji biomasy leśnej. Wyniki zostaną wykorzystane przez władze regionalne do okresowej ponownej oceny programu odbudowy i opracowania wytycznych dotyczących strategii adaptacyjnych.

W programie odbudowy wykorzystano wyniki finansowanego przez UE projektu dotyczącego ponadnarodowego dynamicznego modelowania systemu SIM4Nexus i jego dwunastu studiów przypadku w celu określenia korzyści ekosystemu. Sim4Nexus zwiększył zrozumienie korelacji polityki gospodarki wodnej, żywności, energii, różnorodności biologicznej i użytkowania gruntów oraz tego, jak wpływają one na cele związane z klimatem i zrównoważonym rozwojem. Modelowanie wód opadowych w Koszycach uwzględnia strukturę gleby, porowatość, topografię, procesy geomorficzne części wód, które podlegają różnym użytkowaniu gruntów i pokrywie terenu w okręgach regionalnych. 

Zarządzanie

Przyjęcie programu odbudowy przyczyniło się do głębokich zmian w systemie zarządzania regionem, tworząc sześć niezależnych rad doradczych ds. odbudowy wód i gruntów dla sześciu okręgów regionu. Tworzą one wspólnie regionalną radę ds. wody parasolowej, zdecydowanie zaangażowaną w realizację programu odbudowy (więcej szczegółów na temat składu tych rad w sekcji „Udział zainteresowanych stron”).

Oczekuje się, że komitety doradcze ds. odbudowy wodyi gruntów będą koordynować projekty w zakresie zatrzymywania wody ustanowione w ramach programu odbudowy. Mają one nadzorować realizację projektu, przy ewentualnym wsparciu instytucji naukowych na Słowacji i aktywnym zaangażowaniu gmin. Agencja Wsparcia Rozwoju Regionalnego Koszyce została również utworzona w celu pomocy i doradztwa rządowi słowackiemu i regionowi Koszyce. 

Gminy i samorządy miejskie wspierają program i wyznaczają swojego „ambasadora wodnego” do koordynowania projektów na szczeblu gminnym. Plany gminne będą podlegały koordynacji Regionalnej Rady ds. Wody Parasolowej. 

Rada Doradcza ds.Wody i Odbudowy Terenów pełni obecnie funkcję doradczą dzięki holistycznemu podejściu międzysektorowemu, które sprzyja zaangażowaniu społeczności. Rozwiązania oparte na przyrodzie, takie jak ponowne nawilżenie krajobrazów i rewitalizacja dorzecza, zwiększą odporność zlewni i zaspokoją potrzeby społeczności lokalnych.

Przyjęto sześć planówdziałania dla sześciu okręgów w celu realizacji Programu Restauracji na poziomie powiatu. Program odbudowy jest opracowywany od 2018 r. i zatwierdzany przez Radę Regionu Samorządowego Koszyc w dniu 19 lutego 2021 r.  

Przydatność

Przypadek opracowany, wdrożony i częściowo sfinansowany jako środek przystosowania się do zmiany klimatu.

Dodatkowe Szczegóły

Udział zainteresowanych stron

Program restauracyjny stawia małe gospodarstwa rolne, miasteczka i wsie regionu w centrum inicjatyw. Podejście oparte na społeczności odnosi się do kwestii środowiskowych, a także zwraca uwagę na aspekt społeczny, ponieważ uwzględnia lokalne zatrudnienie, co ma kluczowe znaczenie dla powodzenia programu odbudowy. Wzmocnienie pozycji społeczności lokalnych i zapewnienie bezrobotnym pracy związanej z odbudową umożliwi równy dostęp do możliwości, wiedzy i zasobów lokalnych.

Kilka spotkań odbyło się w 2019 r. po przygotowaniu pierwszego wniosku dotyczącego programu odbudowy. W spotkaniach z rolnikami, zarządcami leśnictwa, przedsiębiorcami, wolontariuszami i aktywistami uczestniczyło kilku przedstawicieli państwa wraz z władzami regionalnymi i lokalnymi, m.in. burmistrzami. Od listopada 2019 r. do grudnia 2020 r. odbyło się dwadzieścia sześć posiedzeń rady doradczej ds. wody w celu opracowania planów działania na rzecz zintegrowanej gospodarki gruntami i wodą. Podzielonosię wiedzą około 120 osób. Głównym celem spotkań było ustanowienie desek wodnych kształtujących wizję zintegrowanej ochrony wód w poszczególnych dzielnicach regionu. 

Ostatecznie utworzono sześć rad doradczych ds. odbudowy wód i gruntów dla sześciu okręgów regionu. Każda z sześciu zarządów jest zobowiązana do należytego zarządzania krajobrazem i zlewnią swojego obszaru, poprzez dbanie o grunty naturalne, lasy miejskie i wiejskie, grunty rolne i pastwiska oraz obszary miejskie, w tym nieruchomości komunalne i prywatne. 

Członkami zarządu są przedstawiciele samorządów miejskich, miejskich i regionalnych, organów administracji państwowej, przedsiębiorców, aktywistów, wolontariuszy i społeczeństwa. Członkowie zarządów wodnych stworzyli plany zintegrowanej ochrony wód na swoim terytorium, które stały się częścią strategii rozwoju regionu. 

Czynniki sukcesu i czynniki ograniczające

Program odbudowy może opierać się na wcześniejszych udanych doświadczeniach zrealizowanych w Koszycach, zwłaszcza w ramach poprzedniego „Rewitalizacji Krajobrazu i Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Dorzecza” z lat 2010-2012 oraz z 2005 r. „Protokół wodny Koszyc dla wody w XXI wieku”.

W latach 2010-2012 w ramach Programu Rewitalizacji zainstalowano wiele struktur retencji wody w Koszycach i na całym terytorium Słowacji, wykazując sukces, nawet po kilku latach, w ograniczaniu erozji gleby, infiltracji wody i rewitalizacji krajobrazu. W miastach, wsiach, użytkach rolnych i zalesionych ukończone struktury retencji regularnie zbierają wodę deszczową i opady śniegu, dzięki czemu miasta są odporne na intensywne opady podczas przechowywania jej w okresach suszy. Obecny wpływ istniejących struktur pozyskiwania wody deszczowej, ukończonych w 2012 r., zwiększa zdolność retencji wody w krajobrazie rocznieo 10 mln m³ na terytorium Słowacji w celu uzyskaniapowtarzających się korzyści dlaekosystemów i różnorodności biologicznej każdego roku.

W ramach protokołu w sprawie wody z Koszyc pilotażowy projekt miasta gąbki, obejmujący jedynie 3 hektary, zatrzymał opady przez okres 18 lat, unikając intensywnego spływu i erozji gleby. Według szacunków organizacji pozarządowej People and Water,nadal funkcjonujące struktury zwiększają szacunkową zdolność retencji wody deszczowej na poziomie 6 000 m3 rocznie. W związku z tym w latach 2005–2023 udostępniono co najmniej 108,000 m3wody do infiltracji i ewapotranspiracji, przy jednoczesnym zapobieganiu powodziom i ochronie własności.

Kolejnym uznanym elementem sukcesu poprzednich programów, który ma zostać powtórzony w obecnym, był ogromny wysiłek na rzecz wzmocnienia pozycji społeczności w tworzeniu pozytywnych rozwiązań środowiskowych w ich własnym interesie. Utworzono zielone miejsca pracy w celu przywrócenia lokalnego obiegu wody i węgla poprzez programy odbudowy zlewni. Zapewniają szkolenia i zatrudnienie, eko-wystarczający rozwój społeczności, tożsamość kulturową i poczucie własnej wartości dla bezrobotnych i marginalizowanych społeczności. Na szczeblu regionalnym i krajowym znacznie zwiększono świadomość społeczną i ekspercką na temat potrzeby i znaczenia środków retencji wody i pozyskiwania wody deszczowej.   

Program Rewitalizacji zakończył się przedwcześnie ze względu na zmiany polityczne w koalicji rządowej i wynikające z nich priorytety finansowe: przed zakończeniem programu wykorzystano jedynie 4 % przydzielonych środków. Finansowanie zostało zawieszone przed wprowadzeniem jakiegokolwiek monitoringu. Większość wcześniejszych projektów rekultywacyjnych została jednak ukończona w słowackich regionach Kysuce, Turiec, Prešov, Horehronie i niektórych gminach regionu Koszyckiego. W samych Koszycach krajowy słowacki program rewitalizacjizrealizował 250,000 m3projektów zielonej infrastruktury i pozyskiwania wody deszczowej w latach 2010-2012. Biorąc pod uwagę średnie roczne opady w regionie, ocena ludności i organizacji pozarządowej ds. wodywskazuje, że od 2010 r. 12 mln m3retencji wody deszczowej przyniosło korzyści ludności i przyrodzie w uczestniczących gminach Koszyc. 


Innym ograniczeniem był fakt, że własność gruntów nie została uregulowana między państwem a byłymi właścicielami gruntów: grunty prywatne zostały znacjonalizowane w 1950 roku, kiedy duże połacie ziemi prywatnej zostały włączone do gospodarstw spółdzielczych i parków narodowych.  Znajduje to odzwierciedlenie w statystykachEurostatu, w których średnia powierzchnia słowackiego gospodarstwa rolnego wynosi 77 hektarów na gospodarstwo, co jest trzecim co do wielkości obszarem w Europie. Duże gospodarstwa są przeznaczone do nadmiernego odwadniania, aby ułatwić intensywne praktyki rolnicze, eliminując żywopłoty i naturalną retencję wody deszczowej. 

Sukces programu odbudowy zależy od zainteresowania i możliwości finansowania ze strony rządu krajowego. Obecnie brakuje wystarczających środków finansowych na monitorowanie i pomiary stacji, aby ocenić powodzenie odbudowy zlewni. W związku z tym słowackie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowuje nowy instrument finansowy – „Fundusz Klimatyczny dla Gleby”, który będzie wspierał tego rodzaju działania w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i zarządzania na dużą skalę. Odbywa się to w ramachsystemu certyfikacji Carbon and Water Bank, który jest w przygotowaniu. Ponadto Ministerstwo wspiera zintegrowane podejście do gospodarki gruntami, glebami i wodą. Ministerstwo przedstawiło podejście NEXUS w formie dokumentu eksperckiego „Woda na rzecz uzdrowienia klimatu – nowa biała księga paradygmatu wody” na konferencji ONZ w sprawie wody w 2023 r. (22–24 marca 2023 r.) oraz podczas spotkania koordynacyjnego państw członkowskich UE, a także podczas wielu dyskusji na forum FAO. Ponadto nowy projekt UE DALIA – Latarnia morska na Dunaju opracowuje metodykę monitorowania, zapewniając zintegrowane narzędzie służące lepszemu podejmowaniu decyzji i lepszej odbudowie świeżych i przejściowych ekosystemów wodnych w dorzeczu Dunaju.

Kolejną barierą finansowania jest ograniczony dostęp do funduszy wspólnej polityki rolnej (WPR), która musi uznać retencję i infiltrację wody w glebie za środek. Obecna polityka krajowa bardzo utrudnia rolnikom złożenie wniosku o dotacje do zbiorów opadowych. W nowym planie strategicznym WPR na lata 2023–27 dla Słowacji po raz pierwszy przewidziano możliwość zwiększenia zdolności retencji wody w strukturach gleby i krajobrazu. Nie należy jeszcze uprościć wymogów w zakresie sprawozdawczości dla drobnych rolników posiadających kilka granic pól.   

Wreszcie istnieje silna potrzeba koordynacji, czyli perspektywy systemowej. Gospodarka wodna jest dzielona przez wiele zainteresowanych stron i podlega różnym politykom. Zarządcy publiczni, Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Środowiska muszą zająć się zarządzaniem dorzeczami w ramach podejścia systemowego, które wspiera wszelką działalność gospodarczą i funkcje ekosystemu. W regionie KoŠice organizacja spotkań roboczych z zainteresowanymi stronami była dodatkowo skomplikowana przez pandemie COVID-19, a w 2021 r. zorganizowano spotkania robocze na miejscu.

Koszty i korzyści

Środki retencjiwody zaproponowane w programie odbudowy przynoszą wymierne korzyści w zakresie łagodzenia skutków powodzi i oczekuje się, że zapobiegną uszkodzeniom w infrastrukturze, dewastacji upraw, niszczeniu mienia i zakłóceniom ekosystemów. Poprawiają one również ładowanie wód podziemnych, podnosząc stołek wody, z korzyściami dla zaopatrzenia w wodę. W szczególności w programie odbudowy uznano nasycenie wód podziemnych za tańszą i bardziej zrównoważoną alternatywę dla magazynowania wód powierzchniowych. Oczekiwane korzyści (po pełnej realizacji programuregionuKošice)obejmują: 12 000 l/s doładowania warstwy wodonośnej, średnie obniżenie temperatury o 0,7 °C (w całym regionie, ale 1,3 °C w miastach), 1,8 mln ton sekwestracji dwutlenku węgla w glebie i biomasy, 3200 nowych miejsc pracy i 32 mln euro rocznego wzrostu plonów ze względu na zwiększenie żyzności gleby (Program odbudowy).

Ulepszona funkcja gąbki gleby (zdolna do zatrzymywania i filtrowania wody) oraz ulepszona ewapotranspiracja ułatwiana przez rośliny są ważnymi korzyściami ekosystemowymi, które zostały określone ilościowo w modelowaniu SIM4Nexus. Po zakończeniu wszystkich proponowanych środków retencji wody efekt chłodzenia parowania złagodzi wyspy cieplne i wyśle prawie 40 TWh ciepła do górnych warstw atmosfery.

Oczekuje się również, że programodbudowy przyczyni się w znacznym stopniu do zwiększenia różnorodności biologicznej, zmniejszenia zagrożeń dla zdrowia, zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza i pyłu oraz zapewnienia korzyści społecznych. Region stanie się bardziej atrakcyjny, poprawia jakość życia, rozwija wyższe wartości nieruchomości, a także wspiera lokalną turystykę, wspierając lokalną gospodarkę.

Całkowity koszt krajowego programu rewitalizacji w 2012 roku wyniósł 42 mln euro, zatrudniając 8000 osób w 488 miastach. Na podstawie wcześniejszych doświadczeń z ukończonymi projektami retencji wody (100,000 tys. obiektów retencji zainstalowanych na Słowacji w latach 2010–2012)planiści szacują, że budowa jednego metra sześciennego objętości bioretencji na rozwiniętym obszarze zurbanizowanym będzie kosztować 28 EUR/. Na wsi (różne rodzaje gruntów, takie jak lasy, grunty rolne, pastwiska, sady, ogrody, winnice), projekty zatrzymywania wody będą kosztować 5 EUR/. W związku z tym cały region Koszyc będzie wymagał inwestycji o wartości 408 mln euro w ciągu dziesięciu lat. Najistotniejsze inwestycje trafią na tereny miejskie. Projekty retencji wody na gruntach rolnych będą wymagały drugiej co do wielkości inwestycji, a ekosystem leśny będzie ubiegać się o trzecią co do wielkości inwestycję. (Szacunki opierają się na kosztach z 2019 r. i należy je dostosować w celu odzwierciedlenia cen bieżących).

Wszystkie słowackie gminy i regiony posiadają dane, statystyki i mapy dotyczące nieruchomości i użytkowania gruntów. Dane te, przechowywane w rejestrach gruntów, mogą być wykorzystywane do oceny potrzeb i zasobów do realizacji projektów gospodarowania zasobami wodnymi w podziale na obszary geograficzne i rodzaj użytkowania gruntów.

W dniu 24 lutego 2005 r. Parlament Koszycki zatwierdził swoją rezolucją „Protokół wodny Koszyc w XXI wieku” jako strategiczny dokument dotyczący ochrony wód w aglomeracji Koszyc w celu zapobiegania powodziom, suszom i innym skutkom zmiany klimatu. Celem protokołu było wzmocnienie retencji wody deszczowej bezpośrednio w krajobrazie miejskim, a tym samym przywrócenie uszkodzonych ekosystemów jako części zdrowego klimatu. W 2010 r. rząd Słowacji przyjął program „Rewitalizacja krajobrazu i zintegrowany program gospodarowania wodami w dorzeczu”, umożliwiający wdrożenie wielu działań w zakresie odbudowy w regionie. W 2019 r., podpisując rezolucję ONZ 73/284 ( odbudowa ekosystemu na lata 2021–2030), rząd Słowacji wzmocnił swoje zobowiązanie do zapobiegania degradacji ekosystemów, ich powstrzymywania i odwracania. Departamenty państwowe, gminy, organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa są wezwane do współpracy w swoich działaniach na rzecz odbudowy jako jednej ze strategicznych dróg osiągnięcia celów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Program odbudowy Koszyc na 2022 r. stanowi kontynuację tej ścieżki i wyznacza kierunek strategiczny regionu do 2030 r.

W 2018 r. rząd regionalny Koszyc zatwierdził pierwszy wniosek w sprawie programu odbudowy, a następnie ostatecznie przyjął go w lutym 2021 r. W 2019 r. utworzono sześć niezależnych „rad doradczych ds. odbudowy wód i gruntów” dla sześciu okręgów geograficznych regionu Koszyc, tworzących wspólnie regionalną radę ds. wody parasolowej. 

Czas wdrożenia

Program odbudowy został zaproponowany w 2018 r. i przyjęty w 202 r. przez regionKoszyce. Jego realizacja ma dziesięcioletnihoryzontczasowy, tj. od 2021 r. do 2030 r. W tym okresie planuje się realizację i monitorowaniewszystkich projektów.

Okres użytkowania

Okres trwania programu restauracyjnego wynosi dziesięć lat. Oczekujesię jednak, że zmiany w systemach zarządzania i wdrożone środki retencji wody, przy odpowiedniej konserwacji, będą trwać dłużej niż okres trwania programu odbudowy.

Źródło informacji

Kontakt

Zuzka Mulkerin 
info@waterholistic.com 

Michal Kravčík
kravcik@ludiaavoda.sk  

Jaroslav Tesliar 
Director of the The Agency for the Support of Regional Development Košice 
jaroslav.tesliar@arr.sk, website link 

Martin Kovac 
State Secretary of the Ministry of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic 
martin.kovac@land.gov.sk, website link  

Opublikowane w Climate-ADAPT Aug 28 2023   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT May 17 2024


Skontaktuj się z nami w przypadku jakichkolwiek innych zapytań na temat tego studium przypadku lub w celu udostępnienia nowego studium przypadku (e -mail climate.adapt@eea.europa.eu )

Akcje Dokumentu