Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Kryptidioza

Cryptosporidiosis jest zakaźną chorobą biegunkową spowodowaną przez pasożyta Cryptosporidium. Słabe warunki sanitarne i ograniczony dostęp do filtrowanej wody, powszechnej w krajach o niskich dochodach, prowadzą do większego ryzyka zakażenia kryptosporidiozą. Do tej pory choroba ta jest nadal niedo zdiagnozowana i niedostatecznie zgłoszona w wielu krajach, w tym w Europie pomimo obowiązkowego nadzoru (ECDC, 2017–2021; Pane i Putignani, 2022 r.). Pomimo stosunkowo niskiego wskaźnika powiadomień w Europie, kryptosporidioza jest ważną chorobą jelitową, która wymaga monitorowania i kontroli (ECDC, 2017-2021). Należy spodziewać się zwiększonego ryzyka infekcji w związku z rosnącymi temperaturami, większą zmiennością opadów i bardziej ekstremalnymi zjawiskami związanymi ze zmianą klimatu, w szczególności w przypadku (wrażliwych) małych dzieci na obszarach miejskich.

Źródło i transmisja

Istnieje kilka różnych gatunków Cryptosporidium, które mogą zarażać ludzi i/lub zwierzęta (Xiao i Feng, 2017). Infekcja występuje, gdy stadium zakaźne pasożyta (oocysta) jest przypadkowo spożywane przez spożycie zanieczyszczonej odchodem wody lub pokarmu lub poprzez bliski kontakt z zakażonymi zwierzętami lub ludźmi. Znacznie małe ilości oocysów mogą już powodować infekcję. Większość ludzkich transmisji jest przenoszona przez wodę, po kontakcie z zanieczyszczoną wodą powierzchniową lub pitną. Skażone źródła wody pitnej lub wód rekreacyjnych (w tym zjeżdżalnie wodne, baseny i jeziora) mogą prowadzić do epidemii kryptosporidiozy (Ramirez i in., 2004; WHO, 2022 R.). Przenoszone przez żywność transmisje i ogniska mają miejsce, gdy pola rolnicze są nawożone odchodami zwierzęcymi, zanieczyszczona żywność jest niesanitarna, składniki są myte zanieczyszczoną wodą lub poprzez kontakt ludzi z zakażonymi zwierzętami (najczęściej bydłem).

 

Skutki dla zdrowia

Infekcje u ludzi występują czasami bez objawów, ale zwykle powodują typową chorobę żołądkowo-jelitową. Trzy do 12 dni po zakażeniu występuje wodnista biegunka, której często towarzyszą skurcze brzucha, wymioty, łagodna gorączka i utrata apetytu. Objawy te zwykle trwają krócej niż 2 tygodnie, ale mogą utrzymywać się do miesiąca w ciężkich przypadkach. Ponad jedna trzecia infekcji jest trwała, co powoduje nawroty po krótkim okresie poprawy. W takich przypadkach pasożyt Cryptosporidium może nawet spowodować uszkodzenie w całym przewodzie pokarmowym, co prowadzi do poważnych bólów i potencjalnych powikłań. Niemniej jednak wyeliminowanie pasożyta prowadzi głównie do szybkiego i całkowitego powrotu do zdrowia, nawet w ciężkich przypadkach (Davies i Chalmers, 2009).

Zachorowalność i śmiertelność

W państwach członkowskich EOG (z wyłączeniem Danii, Francji, Włoch, Liechtensteinu, Szwajcarii i Türkiye ze względu na brak danych) w latach 2007–2021:

 • 64,917 zakażeń
 • Wskaźnik zgłoszeń wynoszący 1,79 potwierdzonych przypadków na 100000 ludności w 2021 r.
 • Umiarkowane prawdopodobieństwo hospitalizacji [1]
 • 6 zgonów i śmiertelności poniżej 0,1 %. W przypadku osób ze słabym układem odpornościowym dotkniętych ciężką infekcją śmiertelność może wzrosnąć do 50 % i jest główną przyczyną śmierci małych dzieci w krajach rozwijających się (Chako i in., 2010; SOW et al., 2016).
 • Brak wyraźnej tendencji w zakresie występowania w latach 2015–2019. Spadek liczby przypadków odnotowano w latach 2020 i 2021.

(ECDC, 2017–2021; ECDC, 2023 R.)

Rozłożenie na populację

 • Grupa wiekowa z największą zachorowalnością na choroby w Europie: 0–4 lata (ECDC, 2017–2021)
 • Grupy zagrożone ciężkim przebiegiem choroby: dzieci poniżej 2 roku życia i osoby z niską odpornością (Cabada and White, 2010; Gerace et al., 2019)
 • Grupy podwyższonego ryzyka zakażenia: osoby, które mają bliski kontakt z odchodami zwierzęcymi lub ludzkimi, urządzeniami sanitarnymi lub niebezpieczną wodą, w tym osoby zajmujące się zwierzętami, podróżni, pracownicy służby zdrowia i opieki dziennej (Putignani i Menichella, 2010).

 

Wrażliwość na klimat

Odpowiedniość klimatyczna

Oocysty Cryptosporidium rozwijają się między 15 a 32 °C. pasożyt nie jest odporny na utrzymujące się wysokie temperatury lub suche gleby. Infekcyjne oocysty mają twarde muszle i mogą przetrwać temperaturę nawet -20 °C przez kilka dni (Fayer i Nerad, 1996). Oocysty mogą przetrwać długie okresy w niekorzystnych warunkach środowiskowych poza ciałem i pozostają zakażone przez 2 do 6 miesięcy w wilgotnym środowisku. Komórki są również odporne na chemiczne środki dezynfekujące stosowane do oczyszczania wody pitnej lub chlorowania (Gerace i in., 2019; Pane i Putignani, 2022 r.). Oznacza to, że wyeliminowanie pasożytów jest trudne, gdy źródło wody jest zanieczyszczone (Patz i in., 2000).

Sezonowość

W klimacie umiarkowanym, kryptosporidioza jest bardziej powszechna w cieplejsze miesiące. Obfite opady deszczu pod koniec lata mogą zwiększyć liczbę przypadków kryptosporidiozy (Jagai i in., 2009). W Europie infekcje występują przez cały rok, osiągając szczyt we wrześniu i mniejszy wzrost liczby zachorowań w niektórych krajach w okresie od kwietnia do maja (ECDC, 2017–2021).

Wpływ zmiany klimatu

W regionach umiarkowanych i tropikalnych kryptosporidioza występuje częściej z wyższymi temperaturami i większymi opadami deszczu. Ekstremalne warunki pogodowe powodujące powodzie lub susze mogą prowadzić do większej liczby pasożytów Cryptosporidium w jednolitych częściach wód. Obfite opady deszczu z jednej strony powodują, że woda przekracza pojemność oczyszczalni wody lub systemów kanalizacyjnych, dzięki czemu pasożyt Cryptosporidium może zanieczyszczać różne źródła wody, w tym wodę pitną i wody rekreacyjne. Ryzyko zakażenia spowodowane zwiększoną częstotliwością i intensywnością ekstremalnych opadów deszczu i powodzi może w szczególności zwiększyć ryzyko dla małych dzieci – szczególnie podatnych na infekcje kryptosporidiozy – żyjących na obszarach miejskich, gdzie są one narażone na przepływ ścieków po zrzutach wód opadowych podczas ekstremalnych warunków pogodowych (Young i in., 2015). Z drugiej strony susze mogą zmniejszyć objętość wody w zbiornikach, naturalnych zbiornikach wodnych i oczyszczalniach ścieków w zakresie, w jakim stężenie patogenów staje się problematyczne (Semenza i Menne, 2009). Ogólnie rzecz biorąc, można spodziewać się wzrostu ryzyka choroby przy rosnących temperaturach, większej zmienności opadów i bardziej ekstremalnych zdarzeniach związanych ze zmianą klimatu.

 

Profilaktyka i leczenie

Zapobieganie

 • Dobre praktyki sanitarne
 • Podnoszenie świadomości na temat przenoszenia chorób, higieny osobistej i publicznej
 • Ochrona źródeł wody i sztucznych konstrukcji wodnych, takich jak wieże wodne lub baseny przed zanieczyszczeniem (Ryan i in., 2016; WHO, 2022 R.)
 • Zgłaszanie przypadków i izolacja pacjentów z ciężkim wynikiem
 • Nie ma szczepionki przeciwko pasożytom Cryptosporidium

Leczenie

 • Nawodnienie, leki przeciwbólowe, wymiana elektrolitów
 • Antybiotyki lub pasywna terapia przeciwciałami w ciężkich przypadkach
 • Nitazoksanid

 

Referencje

Cabada, M. M., i White, A. C., 2010, Leczenie kryptosporidiozy: Czy wiemy to, co myślimy, że wiemy? Aktualna opinia w sprawie chorób zakaźnych 23(5), 494–499. https://doi.org/10.1097/QCO.0b013e32833de052

Chako, C. Z., et al., 2010, Cryptosporidiosis in People: To nie tylko o krowy, Journal of Veterinary Internal Medicine 24(1), 37–43. https://doi.org/10.1111/j.1939-1676.2009.0431.x

Davies, A. P. i Chalmers, R. M., 2009, Cryptosporidiosis, BMJ 339, b4168. https://doi.org/10.1136/bmj.b4168

ECDC, 2017–2021, roczne sprawozdania epidemiologiczne za lata 2014–2018 – Cryptosporidiosis. Dostępne na stronie https://www.ecdc.europa.eu/en/cryptosporidiosis. Ostatni dostęp do Sierpień 2023.

ECDC, 2023 r., Atlas nadzoru chorób zakaźnych. Dostępne na stronie https://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx. Ostatni dostęp do Sierpień 2023.

Fayer R. i Nerad, T., Wpływ niskich temperatur na żywotność Cryptosporidium parvum oocysts. Mikrobiologia stosowana i środowiskowa 62(4), 1431-1433. https://doi.org/10.1128/aem.62.4.1431-1433.1996

Gerace, E., et al., 2019, Zakażenie Cryptosporidium: Epidemiologia, patogeneza i diagnostyka różnicowa, European Journal of Microbiology and Immunology 9(4), 119–123. https://doi.org/10.1556/1886.2019.00019

Jagai, J. S., et al., 2009, sezonowość kryptosporidiozy: Podejście do metaanalizy, Environmental Research 109(4), 465–478. https://doi.org/10.1016/j.envres.2009.02.008

Pane, S. i Putignani, L., 2022, Cryptosporidium: Scenariusze wciąż otwarte, patogeny 11(5), 515. https://doi.org/10.3390/pathogens11050515

Patz, J.A., et al., 2000, Wpływ zmian środowiskowych na pojawiające się choroby pasożytnicze. International Journal for Parasitology 30(12–13), 1395–1405. https://doi.org/10.1016/S0020-7519(00)00141-7

Putignani, L. i Menichella, D., 2010, Globalna dystrybucja, zdrowie publiczne i wpływ kliniczny kryptosporidium patogenu protozoanowego, perspektywy interdyscyplinarne na choroby zakaźne 2010, 753512. https://doi.org/10.1155/2010/753512

Ramirez, N. E., et al., 2004, A review of the biology and epidemiology of cryptosporidiosis in human and animal, Microbes and Infection 6(8), 773–785. https://doi.org/10.1016/j.micinf.2004.02.021

Ryan, U., et al., 2016, Cryptosporidium u ludzi i zwierząt – jedno podejście zdrowotne do profilaktyki, Immunologia pasożytnicza 38(9), 535–547. https://doi.org/10.1111/pim.12350

Semenza, J. C. i Menne, B., 2009, Zmiana klimatu i choroby zakaźne w Europie, The Lancet Infectious Diseases 9(6), 365–375. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(09)70104-5

SOW, S. O., et al., 2016, The Burden of Cryptosporidium Diarrheal Disease wśród dzieci i 24 miesiące wieku w umiarkowanych/wysokiej śmiertelności regionów Afryki Subsaharyjskiej i Azji Południowej, wykorzystanie danych z Global Enteric Multicenter Study (GEMS), PLOS Neglected Tropical Diseases 10(5), e0004729. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0004729

WHO, 2022 r., Światowa Organizacja Zdrowia, https://www.who.int/. Ostatni dostęp – sierpień 2022 r.

Xiao, L. i Feng, Y., 2017, Molekularne narzędzia epidemiologiczne dla patogenów przenoszonych przez wodę Cryptosporidium spp. Oraz Giardia duodenalis, Food and Waterborne Parasitology 8–9, 14–32. https://doi.org/10.1016/j.fawpar.2017.09.002

Young, I., et al., 2015, Przegląd systematyczny i metaanaliza skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych i innych zmiennych związanych z pogodą na Cryptosporidium i Giardia w wodach słodkich, Journal of Water and Health 13(1), 1-17. https://doi.org/10.2166/wh.2014.079

 

Linki do dalszych informacji

 

[1] Prawdopodobieństwo hospitalizacji jest określane jako niskie, umiarkowane lub wysokie, gdy odpowiednio 25 %, 25-75 % lub > 75 % przypadków jest hospitalizowanych. Prawdopodobieństwo jest oparte na dostępnych danych na temat stanu hospitalizacji zgłoszonych przypadków. W latach 2020–2021 w przypadku około 55 % przypadków znany był status hospitalizacji.