Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Profile krajów

Belgia

 

 

 

Źródła wykorzystywane do zestawiania informacji dotyczących zdrowia i adaptacji dla profili poszczególnych krajów różnią się w zależności od kraju. W przypadku państw członkowskich UE informacje opierają się na oficjalnych sprawozdaniach dotyczących dostosowania: Sprawozdawczość w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu na podstawie rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu (zob. sprawozdawczość UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, profile krajów ADAPTw sprawie klimatu) oraz sprawozdawczość dostosowawcza z 2019 r. na podstawie rozporządzenia w sprawie unijnego mechanizmu monitorowania gazów cieplarnianych. Te dwa mechanizmy sprawozdawcze są określane łącznie jako „oficjalna sprawozdawczość UE na temat przystosowania się do zmiany klimatu”. Uwaga: Odpowiednie informacje zostały skopiowane z oficjalnego sprawozdania UE na temat dostosowania (przedstawionego do 21 lipca 2021 r.), bez dalszego opracowywania treści tekstu. Niektóre informacje, ważne w momencie składania sprawozdań, mogą utracić ważność w dniu dzisiejszym. Wszelkie niezbędne dodatki do tekstu są wyraźnie zaznaczone.

Ponadto informacje zebrane w analizie EEA dotyczącej zmiany klimatu i zdrowia: przedstawiono przegląd polityki krajowej w Europie (2021 r.), tabelę wyników w zakresie gotowości przystosowania się do zmiany klimatu (2018 r.) oraz badanie WHO na temat polityki w zakresie zdrowia publicznego i przystosowania się do zmiany klimatu w Unii Europejskiej (2018 r.). Uwaga: Niektóre informacje, ważne w momencie publikacji, mogą utracić ważność w dniu dzisiejszym. Wszelkie niezbędne dodatki do tekstu są wyraźnie zaznaczone.

Źródła informacji dla państw członkowskich EOG spoza UE są bardziej ograniczone.

Informacje ze sprawozdania EEA. Zmiana klimatu i zdrowie: przegląd polityki krajowej w Europie (2022)

Przeanalizowano krajowe strategie polityczne w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i krajowe strategie zdrowotne w celu określenia zakresu wpływu na zdrowie związane z klimatem (fizycznego, psychicznego i społecznego) oraz rodzajów interwencji ukierunkowanych na nie. Sprawozdanie zawiera europejski przegląd, podczas gdy zasięg geograficzny różnych aspektów polityki krajowej w całej Europie można zwizualizować za pomocą przeglądarki map. Wyniki dla Belgii podsumowano tutaj.

Dokumenty strategiczne poddane przeglądowi:

Belgijski krajowy plan adaptacyjny (2017–2020)

Zmiana klimatu i zdrowie – Utworzenie monitorowania potencjalnych skutków zmiany klimatu dla zdrowia ludzi i zdrowia zwierząt w Belgii (2009 r.) 

Aspekty ujęte w zmienionym dokumencie politycznym:

Informacje pochodzące z oficjalnych sprawozdań UE na temat przystosowania się do zmiany klimatu. Raportowanie GovReg (2021), raportowanie MMR (2019)

Zdrowie jest traktowane jako sektor priorytetowy w belgijskim krajowym planie adaptacji (NAP, 2017–2020 [redaktorzy]). Wiele działań określonych w KPRU ma charakter przekrojowy. Oprócz tych działań, istnieją trzy działania związane ze zdrowiem:

  • Środek 8 KPRU: „Rozważanie skutków zmiany klimatu i potrzeb w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu w ramach przyszłego krajowego planu działania w zakresie zdrowia środowiska (NEHAP)”

Do zadania przeprowadzenia badania wpływu zmian klimatu na system opieki zdrowotnej w Belgii powierzono organizację. Będzie to podstawą i pierwszym wglądem w możliwe środki adaptacyjne, które można podjąć w celu wzmocnienia odporności systemu opieki zdrowotnej i uniknięcia skutków kaskadowych. Badanie odbyło się na początku 2021 r. (styczeń – czerwiec).

  • Środek 9 KPRU: „Uczynić specjalistów w dziedzinie opieki zdrowotnej świadomych skutków zmiany klimatu (Zdrowie)”

Nagroda została przyznana w 2018 roku. Moduły zostały dostarczone, a praca dyplomowa i uruchomienie fazy testowej zakończone.

  • Środek 11 KPRU: „Koordynacja środków zapobiegawczych w zakresie planowania i zarządzania w sytuacjach nadzwyczajnych związanych ze zmianą klimatu”

Centrum Kryzysowe tworzy nową strukturę w celu profesjonalizacji analizy ryzyka poprzez uwzględnienie zmian klimatu w poszczególnych kategoriach ryzyka (zagrożenia spowodowane przez człowieka, zagrożenia naturalne, technologiczne i zdrowotne). Następnie opracowana zostanie metodologia skupiająca się na reagowaniu na zagrożenia priorytetowe, zarówno pod względem zaleceń dotyczących środków zapobiegawczych, jak i gotowości na wypadek sytuacji nadzwyczajnej. Zdrowie należy do sektorów objętych planami przystosowawczymi na poziomie krajowym i regionalnym (Bruksela, Flandria i Walonia).

Raport wskaźnika i regularnie aktualizowana strona internetowa zawierają informacje na temat zdrowia.

Współpraca transgraniczna z Niderlandami i Luksemburgiem trwa doraźnie za pośrednictwem sekretariatu Beneluksu, w tym warsztaty tematyczne i ćwiczenia stołowe dotyczące przystosowania się do zmiany klimatu i zdrowia.

Informacje z tablicy wyników gotowości dostosowawczej. Karty krajowe (2018)

Głównym instrumentem wdrażania w Walonii jest przyjęty w dniu 21 kwietnia 2016 r. „plan na rzecz klimatu i energii na lata 2016–2022”, obejmujący szczegółowe działania przystosowawcze dla sektorów, w tym sektora opieki zdrowotnej, w celu przeciwdziałania skutkom zmiany klimatu i podatnościom na zagrożenia.

Dowody na włączenie do głównego nurtu polityki w sektorach przedstawiono w 7. sprawozdaniu dotyczącym komunikacji krajowej w wielu sektorach, w tym w dziedzinie zdrowia.

Informacje z publikacji WHO. Polityka w zakresie zdrowia publicznego i przystosowania się do zmiany klimatu w Unii Europejskiej (2018 r.)

Zmiana klimatu i zdrowie są omawiane jako punkt porządku obrad w istniejącym krajowym planie działania na rzecz środowiska i zdrowia, zorganizowanym przez National Cell Environment-Health – instytucję koordynującą i informującą o wszystkich poziomach polityki środowiskowej i/lub zdrowotnej w kraju. Jest to grupa robocza Wspólnej Międzyministerialnej Konferencji Ochrony Środowiska i Zdrowia, w której reprezentowane są różne belgijskie administracje zdrowia i środowiska, i która jest centralnym punktem europejskiego procesu ochrony środowiska i zdrowia w Belgii.

Belgia nie przeprowadziła oceny krajowej, ale przeprowadziła badania na szczeblu regionalnym (Bruksela, Flandria i Walonia) i na szczeblu federalnym. Te wstępne badania obejmowały kilka sektorów, w tym zdrowie, i były pierwszym krokiem w kierunku opracowania regionalnych i federalnych planów adaptacyjnych.

Wyzwania związane ze zmianą klimatu są uwzględniane w najnowszej wersji procedur i polityk w dziedzinie zdrowia publicznego w Belgii. Dotyczy to również najnowszej wersji krajowego planu działania na rzecz ozonu i ciepła.

Plany i strategie polityczne w dziedzinie zdrowia zawsze uwzględniają słabsze grupy społeczne; grupy te są zazwyczaj identyfikowane przez Belgijską Najwyższą Radę Zdrowia. Ekstremalne zjawiska klimatyczne, takie jak dni tropikalne, stwarzają ryzyko przegrzania, udaru cieplnego, odwodnienia i komplikacji zdrowotnych, szczególnie dla osób starszych i małych dzieci. W takich sytuacjach ludzie są informowani o zagrożeniach za pośrednictwem radia i telewizji.

Utworzono nową grupę roboczą ds. egzotycznych komarów i innych wektorów, wraz z działaniami na rzecz wzmocnienia nadzoru nad wektorami. W 2016 r. grupa robocza opracowała plan aktywnego monitorowania egzotycznych komarów.

Kto studiuje przypadki z publikacji. Polityka w zakresie zdrowia publicznego i przystosowania się do zmiany klimatu w Unii Europejskiej (2018 r.)

Grupa Robocza ds. Ozonu i Ciepła

Grupa Robocza ds. Ozonu i Ciepła jest stałą grupą roboczą koordynującą działania wszystkich administracji rządowych (federalnych, regionalnych i społecznościowych) zaangażowanych w krajowy plan działania na rzecz ozonu i ciepła. Założona w 2003 r., jest również podgrupą National Cell Environment-Health. Zaangażowane strony obejmują zarówno podmioty działające w dziedzinie środowiska (uwzględniając negatywny wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, takich jak ozon i tlenki azotu), jak i podmioty działające w dziedzinie zdrowia (działające nad zapobieganiem negatywnym skutkom wysokich temperatur i powiązanych zanieczyszczeń powietrza). Członkowie połączyły siły i budżety przy opracowywaniu projektów modelowania wpływu wysokich temperatur i zanieczyszczeń powietrza na zdrowie. Prace grupy doprowadziły do bardziej skoordynowanego podejścia do wysokich temperatur i wysokich stężeń ozonu w Belgii: wszystkie regiony i społeczności stosują takie samo podejście i progi, aby ogłosić początek fazy ostrzegania.

Monitoring egzotycznych komarów

Po odkryciu egzotycznych komarów w różnych miejscach w kraju belgijscy ministrowie środowiska i zdrowia publicznego powołali krajową grupę roboczą ds. egzotycznych komarów i innych wektorów, której celem jest kontrolowanie wektorów i chorób, które mogą przenosić, biorąc pod uwagę kompetencje i obowiązki ministerstw oraz łączące zasoby materialne i ludzkie. Ponadto przedstawiciele grupy mają na celu zidentyfikowanie wszystkich podmiotów rządowych zaangażowanych w tym obszarze w kraju oraz sprecyzowanie procesów i procedur. Pierwszym dużym działaniem i trzyletnim projektem zainicjowanym przez grupę roboczą w 2016 r. był projekt Monitoring of Exotic Mosquitoes in Belgium. Oczekuje się, że do końca projektu powstanie krajowy mechanizm.

Zasoby w katalogu Obserwatorium na temat Belgii