Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Profile krajów

Czechy

 

 

 

Źródła wykorzystywane do zestawiania informacji dotyczących zdrowia i adaptacji dla profili poszczególnych krajów różnią się w zależności od kraju. W przypadku państw członkowskich UE informacje opierają się na oficjalnych sprawozdaniach dotyczących dostosowania: Sprawozdawczość w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu na podstawie rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu (zob. sprawozdawczość UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, profile krajów ADAPTw sprawie klimatu) oraz sprawozdawczość dostosowawcza z 2019 r. na podstawie rozporządzenia w sprawie unijnego mechanizmu monitorowania gazów cieplarnianych. Te dwa mechanizmy sprawozdawcze są określane łącznie jako „oficjalna sprawozdawczość UE na temat przystosowania się do zmiany klimatu”. Uwaga: Odpowiednie informacje zostały skopiowane z oficjalnego sprawozdania UE na temat dostosowania (przedstawionego do 21 lipca 2021 r.), bez dalszego opracowywania treści tekstu. Niektóre informacje, ważne w momencie składania sprawozdań, mogą utracić ważność w dniu dzisiejszym. Wszelkie niezbędne dodatki do tekstu są wyraźnie zaznaczone.

Ponadto informacje zebrane w analizie EEA dotyczącej zmiany klimatu i zdrowia: przedstawiono przegląd polityki krajowej w Europie (2021 r.), tabelę wyników w zakresie gotowości przystosowania się do zmiany klimatu (2018 r.) oraz badanie WHO na temat polityki w zakresie zdrowia publicznego i przystosowania się do zmiany klimatu w Unii Europejskiej (2018 r.). Uwaga: Niektóre informacje, ważne w momencie publikacji, mogą utracić ważność w dniu dzisiejszym. Wszelkie niezbędne dodatki do tekstu są wyraźnie zaznaczone.

Źródła informacji dla państw członkowskich EOG spoza UE są bardziej ograniczone.

Informacje ze sprawozdania EEA. Zmiana klimatu i zdrowie: przegląd polityki krajowej w Europie (2022)

Przeanalizowano krajowe strategie polityczne w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i krajowe strategie zdrowotne w celu określenia zakresu wpływu na zdrowie związane z klimatem (fizycznego, psychicznego i społecznego) oraz rodzajów interwencji ukierunkowanych na nie. Sprawozdanie zawiera europejski przegląd, podczas gdy zasięg geograficzny różnych aspektów polityki krajowej w całej Europie można zwizualizować za pomocą przeglądarki map. Wyniki dla Czech podsumowano tutaj.

Dokumenty strategiczne poddane przeglądowi:

Strategia przystosowania się do zmiany klimatu w Republice Czeskiej (2015–2019)

Ramy strategii zdrowotnej do 2030 r. 

Aspekty ujęte w zmienionym dokumencie politycznym:

Informacje od WHO. Zdrowie i zmiana klimatu: profil kraju (2021)

Niniejszy profil kraju w zakresie zdrowia i zmiany klimatu WHO/EURO UNFCCC dla Czech zawiera podsumowanie dostępnych dowodów na zagrożenia klimatyczne, podatność na zagrożenia dla zdrowia, wpływ na zdrowie i dotychczasowe postępy w wysiłkach sektora zdrowia na rzecz stworzenia odpornego na zmianę klimatu systemu opieki zdrowotnej.

Ogólnymi celami projektu WHO i UNFCCC w dziedzinie zdrowia i zmiany klimatu są:

  • Zwiększenie świadomości na temat wpływu zmiany klimatu na zdrowie
  • Wspieranie podejmowania decyzji opartych na dowodach w celu wzmocnienia odporności systemów opieki zdrowotnej
  • Wspieranie zaangażowania zdrowia w krajowe i międzynarodowe procesy klimatyczne, takie jak Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC)
  • Promowanie działań poprawiających zdrowie przy jednoczesnym ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych

Informacje pochodzące z oficjalnych sprawozdań UE na temat przystosowania się do zmiany klimatu. Raportowanie GovReg (2021), raportowanie MMR (2019)

W październiku 2015 r. czeski rząd przyjął strategię w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu (NAS), która została wdrożona w ramach krajowego planu działania (NAP) obowiązującego od stycznia 2017 r. NAS przedstawia obserwowaną zmianę klimatu i określa środki przystosowawcze, w tym środki dla sektora opieki zdrowotnej. W krajowym planie działania określono środki dostosowawcze do zdrowia, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury medycznej w sytuacjach kryzysowych epidemii, wdrożenie systemów wczesnego ostrzegania o chorobach przenoszonych drogą wodną i wektorową; oraz dostarczanie informacji w celu wzmocnienia procesu decyzyjnego w odniesieniu do sytuacji zagrożenia zdrowia. Środki na rzecz zdrowia należą do działań KPRU, które zostały już wdrożone.

Ponieważ aktualizacja jest nadal w toku, ostateczne wersje NAS i NAP nie są dostępne. Zaktualizowany NAS będzie ważny na lata 2021–2030, czyli zaktualizowany KPRU na lata 2021–2025 [edytorzy].

Informacje z publikacji WHO. Polityka w zakresie zdrowia publicznego i przystosowania się do zmiany klimatu w Unii Europejskiej (2018 r.)

Ogólne szacunki dotyczące narażenia, obejmujące zdrowie i higienę, przedstawiono w zmienionym kompleksowym badaniu dotyczącym skutków, podatności i zagrożeń związanych ze zmianami klimatu w Republice Czeskiej (2019 r. [redaktorzy]). Działania adaptacyjne w sektorze opieki zdrowotnej i higieny obejmują przede wszystkim zwalczanie chorób zakaźnych i innych (takich jak zaburzenia sercowo-naczyniowe i alergie) oraz zapobieganie szkodliwym skutkom dla zdrowia ludzkiego spowodowanym ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi.

Kanały radiowe i telewizyjne są wykorzystywane do dostarczania nowych informacji z Czeskiego Instytutu Hydrometeorologicznego na temat stanu przepływu rzek na obszarach wysokiego ryzyka powodzi w przypadku ekstremalnych opadów deszczu. Codzienne prognozy telewizyjne przedstawiają potencjalny poziom ryzyka dla zdrowia spowodowanego temperaturą lub innymi zjawiskami meteorologicznymi i zawierają porady dla grup ludności znajdujących się w trudnej sytuacji na temat sposobu działania w danej sytuacji.

Nadzór nad zakażeniami wodnymi i pokarmowymi, których występowanie i rozprzestrzenianie się są dotknięte wysoką temperaturą, jest wzmacniany. Prowadzony jest również nadzór nad chorobami odzwierzęcymi, które są znacząco dotknięte wpływem zmiany klimatu zarówno na żywiciela zwierząt (jako nośnika zakażenia), jak i na czynnik zakaźny. Zwiększono również zdolności laboratoryjne.

Współpraca między Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego a Czeskim Instytutem Hydrometeorologicznym ustanowiła system codziennych prognoz aktywności kleszczowej, który został przetestowany i wdrożony. Prognoza obejmująca ilościowy poziom ryzyka dla ukąszeń kleszcza jest również przedstawiona w programach telewizyjnych. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego stworzył ulotki informacyjne i broszury edukacyjne o tym, jak chronić przed kleszczami i opcjami szczepień. Są one dystrybuowane do gabinetów lekarzy ogólnych.

Podjęto działania w zakresie budowania potencjału pracowników odpowiedzialnych za inspekcje usług wodnych i sanitarnych w celu zwiększenia wiedzy na temat zagrożeń wynikających ze zmiany klimatu. Oczekuje się, że częstsze susze będą miały wpływ na zasoby wody pitnej zarówno pod względem ilości, jak i jakości. Susze mogą również prowadzić do powstawania powierzchniowych źródeł skażenia bakteryjnego i wirusowego.

Zasoby w katalogu Obserwatorium na temat Czech